HomeVerkiezingenDuurzaamheid

Vóór duurzame leefomgeving

 

Duurzame leefomgeving

Alblasserdam is een dijk van een dorp. Een dorp waar het prettig verblijven is. Dat willen we graag zo houden voor nu en in de toekomst. Daarin ligt een opgave. Een opgave waar de SGP graag concreet invulling aan wil geven.

Zo is de SGP voor het verbeteren van ons woonklimaat. Dat houdt concreet in dat er in de eerste plaats meer diversiteit in ons woningbouwprogramma moet komen. Het Havengebied en het terrein van Mercon Kloos zijn bij uitstek locaties voor het realiseren van woningbouw voor verschillende typen huishoudens. Daarnaast gaat de SGP graag op zoek naar andere kansrijke locaties om invulling te geven aan onze regionale woonvisie. Ons devies daarbij is: huidige ontwikkellocaties eerst afmaken, daarna gericht zoeken naar passende nieuwe woonlocaties. Waarbij groei altijd samen moet gaan met een verbeterde ontsluiting. Tevens is het zinvol om onderzoek te doen naar een derde ontsluitingsweg.

De SGP is voor het verduurzamen van onze leefomgeving. Duurzaamheid is geen hype, maar een werkelijkheid waar de SGP vanuit Gods Woord praktisch invulling aan wil geven. Dat betekent concreet het verduurzamen van ons woningbouwprogramma door enerzijds maatregelen aantrekkelijk te maken door goed samen te werken met onze lokale en regionale ondernemers. Anderzijds door bijvoorbeeld geld vrij te maken voor een lokale subsidieregeling.

Ook onze ondernemers en maatschappelijke partners, zoals Woonkracht10, dienen hun verantwoordelijkheid te nemen door concreet invulling te geven aan het brede begrip duurzaamheid. Bij Woonkracht10 zullen wij aandringen om meer nieuwbouw door sloop of grondige renovatie. Dit komt de kwaliteit van leven en verblijven ten goede. Ook onze ondernemers, die wij een warm hart toedragen, vragen wij om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving van ons dorp. Daarnaast zullen wij initiatiefnemers bij nieuwe woningbouwontwikkelingen uitdagen om minimaal energieneutraal te bouwen.

De SGP wil graag geld vrijmaken om invulling te geven aan ons actieplan ‘schone lucht’. Dat kan door een sterke lobby om regionale maatregelen van de grond te krijgen zoals het verder beperken van uitstoot en lozingen van de industrie of door lokaal het initiatief te nemen om grote vervuilingsbronnen aan te pakken. Hierbij kan gedacht worden aan bewustwording en het ontmoedigen van houtstook.

Daarnaast is de SGP voor behoud of het verbeteren van groen in de wijken. Tegelijkertijd verdient de parkeerdruk blijvende aandacht. De kwaliteit van de onderhoud van onze buitenruimte moet 

omhoog, waarbij tevens aandacht moet zijn voor het onderhoud van het groen. Overlast van hondenpoep moet ook worden teruggedrongen, waarbij vooral ingezet moet worden op handhaving. De SGP wil structureel geld vrijmaken om de handhaving vorm te geven.

Vanwege veranderingen in het klimaat ontstaan met steeds meer regelmaat hevige hoosbuien die voor forse overlast kunnen zorgen. Graag wil de SGP bij reconstructies van wijken en rioleringen aandacht voor verbeterde verwerking van grote hoeveelheden water. Ook goed onderhoud van putten en afwatering is hierbij van belang. Ook zouden de tegels van parkeerplaatsen vervangen kunnen worden door waterdoorlatende tegels. Aandacht voor meer groen en minder bestrating voor zowel gemeentelijke grond als tuinen van inwoners en bedrijven zal tevens een positief effect hebben op het verwerken van regenwater.

De SGP wil:

 • Zorgen voor een betere balans in het woningbouwprogramma. Minder sociale woningbouw, meer starters- en doorstroomwoningen voor gezinnen en senioren.
 • Het Havengebied en Mercon Kloos ontwikkelen door diversiteit aan woningtypen aan te bieden. Wel moet er voldoende ruimte blijven voor de fietser, vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid. De SGP wil geen transferiumfunctie of tweede toegangspoort van het Molengebied op de locatie Mercon Kloos.
 • Kansrijke locaties benoemen en waar mogelijk invullen om daarmee bij te dragen aan onze regionale woonvisie en -ambitie. Onze visie: al langer benoemde ontwikkellocaties eerst afmaken en daarna pas nieuwe locaties ontwikkelen. We denken aan de volgende locaties: oude brandweerkazerne, voormalige katholieke kerk, oude Wipmolen, oude school Lelsstraat en DIRK.
 • Inspelen op ruimtebehoefte van kerken. De SGP zal plannen hieromtrent vanuit een positieve grondhouding volgen en beoordelen.
 • Het Havengebied de komende jaren verder uitbouwen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied met de kanttekening dat er geen afbreuk gedaan wordt aan ons dorpse karakter: rust, ruimte en authenticiteit.

De leefbaarheid van ons dorp verbeteren door het stimuleren van duurzame maatregelen aan of op gebouwen. Voor de particuliere eigenaren dient hiervoor een lokale stimuleringsregeling in het leven geroepen te worden. Initiatiefnemers moeten gestimuleerd worden om gasloos te bouwen door minimaal te voldoen aan energieneutraal (EPC 0), maar we streven naar nul-op-de-meter.

 • De luchtkwaliteit sterk verbeteren door actief werk te maken van de A15-lobby om enerzijds te zorgen voor een betere doorstroming, anderzijds door onder andere fijnstof af te vangen door bijvoorbeeld absorberende schermen. Ook spannen wij ons blijvend in voor verdere beperking van uitstoot en lozing van afvalstoffen van de industrie.
 • Lokale uitstoot verminderen door actief werk te maken van het actieplan ‘schone lucht’. Zo kan gedacht worden aan een sterk bewustwordings- en/of ontmoedigingsbeleid op houtstook.
 • Ondernemers aanspreken op hun maatschappelijke verantwoorde taak om zodoende de bewustwording te verbeteren en te werken aan het realiseren van duurzame maatregelen.
 • De kwaliteit van de verzorging en de toegankelijkheid van de buitenruimte verhogen, waar bij nieuwe initiatieven aandacht moet zijn voor voldoende en kwalitatief groen. Tegelijkertijd verdient de parkeerdruk blijvende aandacht.
 • Overlast van hondenpoep terugdringen door bijvoorbeeld het aanbieden van zakjes in de openbare ruimte. Het afschaffen van de hondenbelasting past daar niet bij.
 • Het grondstoffenplan continueren en verder uitbouwen. Afval is grondstof is ons devies. De SGP pleit dan ook voor verdergaande afvalscheiding zodat deze stoffen weer opnieuw kunnen worden gebruikt. Een goed recycleprogramma voor incontinentiemateriaal en luiers is er daar één van. Het invoeren van gedifferentieerde tarieven (Diftar) is voor de SGP een laatste stap in het proces om te komen tot een verantwoorde hoeveelheid restafval per inwoner.

Putten regelmatig zuigen, straatgoten schoonmaken, stimuleren van waterdoorlatende tegels op parkeerplaatsen en het bevorderen van groen in de tuinen.