HomeVerkiezingenVerkiezingsprogrammaVerkiezingsprogramma volledig

Verkiezingsprogramma volledig

 

Speerpunten

Dorps Karakter

 • Positieve invulling van de identiteit en het karakter van ons dorp middels onder andere een permanente expositie in het gemeentehuis en een meer inhoudsvol programma van de aubade op Koningsdag.
 • Het karakter en de schaal van ons dorp respecteren in ontwikkelingen rond het Havengebied, Mercon Kloos, Nedstaal en het Werelderfgoed Kinderdijk.

Duurzame Leefomgeving

 • Een forse impuls aan verduurzaming van ons dorp op het gebied van energie, luchtkwaliteit en groen waarbij het onze ambitie is om Alblasserdam in 2050 volledig op duurzame energie te hebben.
 • De kwaliteit van wonen verhogen door een betere balans in het woningbouwprogramma aan te brengen.

Goede Zorg

 • Het versterken van de samenwerking op het gebied van mantelzorg, preventie en nieuwe zorginitiatieven om de zorg beter te maken en betaalbaar te houden.
 • Een gerichte aanpak tegen armoede onder Alblasserdammers.

Veilig Alblasserdam

 • Een steviger aanpak van overlast rond horeca, inbraken en andere vormen van criminaliteit.
 • Het verkleinen van de kloof tussen de positieve cijfers en de negatievere beleving van veiligheid door onder andere het dorpsbreed uitrollen van WhatsApp-groepen en het uitbreiden van cameratoezicht.

Gezond Ondernemersklimaat

 • Het versterken van de veiligheid op de bedrijventerreinen door een integrale aanpak van handhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren, particuliere beveiliging en politie.
 • Het invoeren van een rode loper aanpak waardoor ondernemers snel en adequaat geholpen worden op het gebied van onder andere vergunningen, openbare ruimte en subsidies.

 

Alblasserdam in vertrouwde handen

Dijk, dam, dorp….. al eeuwen onlosmakelijk aan Alblasserdam verbonden typeringen.

Alblasserdammers hebben een goede en sterke arbeidsethos en koesteren de karakteristieke omgeving van ons mooie dorp. Alblasserdammers houden van aanpakken en zien om naar elkaar. Elkaar ontmoeten, groeten en bijstaan waar mogelijk zijn kenmerkend voor ons dorp. De SGP neemt die voor Alblasserdam karakteristieke typering als belangrijke pijler onder haar beleid.

Wij belijden God als onze Schepper, Die alle dingen regeert en onderhoudt. Gods Woord bevat Zijn heilzame geboden die dienen tot ons welzijn. Gods Woord is voor de SGP het richtsnoer van ons handelen. God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Ons motto In vertrouwde handen doelt in de eerste plaats op deze besturing van alles door God. In Zijn Regering geeft God aanons een taak en roeping die wij met de ons geschonken talenten gestalte willen geven, ook in het bestuur van Alblasserdam. De SGP wenst haar politieke werk in afhankelijkheid van onze Schepper en naar het richtsnoer van Zijn Woord en heilzame geboden uit te voeren. Wij bidden daarbij om Zijn onmisbare Zegen. Daarom vinden we het ambtsgebed waardevol.

In de uitvoering van ons beleid geven wij onze uitgangspunten gestalte door de dienst van God te bevorderen en beschermen. Ook krijgt dit gestalte in Bijbelse waarden als betrouwbaarheid, integriteit en verantwoordelijkheid. Wij stellen daarnaast de christelijke barmhartigheid en de zorg van mens tot mens voorop. Het gezin zien wij als de hoeksteen van de samenleving en we zetten ons in voor de waarde van het leven. Verder is het onze opdracht onze omgeving te ontwikkelen en zo duurzaam mogelijk te bewaren.

In vertrouwde handen is daarom ook een motto met betekenis van mens tot mens. In vertrouwdehanden: de SGP wil deel uitmaken van een betrokken, betrouwbaar en actief bestuur dat geworteld is in de samenleving. Bestuurders met oog en oor voor de samenleving en aandacht voor de zorgen die mensen bezig kunnen houden. Bestuurders met bewezen kwaliteiten die zich met passie willen inzetten voor ons dorp. De SGP wil inwoners, ondernemers, verenigingen en kerken actief betrekken bij het wel en wee van wijk en dorp. Zij vormen het sociaal kapitaal van Alblasserdam. Daar is de SGP zuinig op!

Alblasserdam verkeert ook financieel mede dankzij de SGP in stabiel en gezond vaarwater. De SGP draagt bij aan de stabiliteit en continuïteit van het bestuur en wil dat graag blijven doen.

Alblasserdam staat er op dit moment goed voor. Zowel het bestuur, de organisatie als de financiën. Achteroverleunen is er zeker niet bij. Dat past ook niet bij ons als Damdorpers. De handen uit de mouwen! Er is nog een hoop werk te doen”, aldus Jaco Brand, beoogd fractievoorzitter van de SGP.

De SGP heeft voor de periode 2018-2022 vijf speerpunten geformuleerd: 

 1. Vóór een Dorps Karakter
 2. Vóór een Duurzame Leefomgeving
 3. Vóór Goede Zorg
 4. Vóór een Veilig Alblasserdam
 5.  Vóór een Gezond Ondernemersklimaat.

In dit programma treft u onze plannen aan. Wij rekenen op uw steun en stem!

SGP Alblasserdam

Terugblik raadsperiode 2014-2018

De achterliggende raadsperiode is door de SGP opnieuw met het CDA en de PvdA een coalitie gevormd. Deze samenwerking heeft het coalitieakkoord 'Alblasserdam, dorp met karakter' als basis. Voor de SGP zijn in dit akkoord belangrijke waarborgen voor behoud van zowel christelijke waarden als de identiteit van Alblasserdam opgenomen. Op basis van dit coalitieakkoord is in 2014 de Samenlevingsagenda 'Samen doen' opgesteld en inmiddels grotendeels uitgevoerd. Het gemeentebestuur heeft met deze voortgezette bestuursstijl op veel terreinen de samenwerking met inwoners, ondernemers, kerken, verenigingen en maatschappelijke instellingen geïntensiveerd. De SGP heeft hier via de inzet van de wethouder en de fractie een wezenlijke bijdrage aan geleverd. 

Wij zijn de inwoners van Alblasserdam dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. Dit is de afgelopen jaren in veel contacten en gesprekken merkbaar geweest. Bovenal brengt het ons tot de erkenning dat God ons de kracht, inzet en talenten schonk om op gepaste wijze getuigenis af te leggen van het christelijk geloof en dat gestalte te geven bij het besturen van de gemeente Alblasserdam.

De inzet van de SGP heeft de achterliggende jaren op de volgende terreinen resultaat opgeleverd:

Bestuur

 • Stabiel en goed bestuur in samenwerking met inwoners, ondernemers, kerken, verenigingen en instellingen gericht op gezonde ontwikkeling van Alblasserdam met behoud van (christelijke) identiteit.
 • Samenwerking in Drechtsteden vanuit de erkenning dat 'samen sterker' op veel terreinen het devies is, zonder de Alblasserdamse belangen en identiteit van Alblasserdam uit het oog te verliezen.

Economie

 • Oprichting van het Ondernemersfonds Alblasserdam ter versterking van het vestigingsklimaat van Alblasserdam en steun voor de oprichting van de Economic Board Drechtsteden, deelname aan promotie- en acquisitieorganisatie DEAL! Drechtsteden.
 • Oplevering van de reconstructie Vinkenwaard-Noord en realisatie van cameratoezicht op het bedrijventerrein Nieuwland Parc en Hoogendijk.

Sociale Zaken

 • Het creëren van ruimte voor identiteitsgebonden zorg en samenwerking met kerken en christelijke (vrijwilligers)organisaties zoals Schuldhulpmaatje, SHIVA, de Voedselbank en het Repaircafé.
 • Het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een grotere afstand tot werk door middel van het Leerwerkbedrijf Alblasserdam.
 • Het in samenwerking met Ondernemersverenigingen, UWV en Sociale Dienst naar ander werk begeleiden van bijna 200 ontslagen werknemers van Nedstaal.
 • De decentralisaties (de nieuwe taken op het terrein van zorg, werk en jeugd) zijn in 2015 gestart en op goede wijze uitgevoerd.

Gebiedsontwikkeling

 • Het (nagenoeg) afronden van de woningbouwlocaties Noord en Landzigt, Hof en Singel en het weer op gang krijgen van de ontwikkeling van projecten Alblasserwerf, Waterhoven, het Lint Vinkenpolderweg en het verplaatsen van het woonwagencentrum.
 • Het naar Alblasserdamse maat en schaal krijgen van de ontwikkeling van het Havengebied en het waarborgen van kernwaarden van Alblasserdam (rust, ruimte en authenticiteit) in de visie op toerisme en recreatie.
 • De ontwikkeling van een visie op het centrumhart van Alblasserdam en het uitwerken van het Definitief Ontwerp van de projecten Renovatie Gemeentehuis, Raadhuisplein en Havenstraat, Lammetjeswiel en Scheldeplein.

Openbare ruimte

 • Extra inzet op het sluitend maken van het fietspadennetwerk door de gemeente (o.a. Beneden-Merwederoute, fietspad Dijklint en in het bijzonder Oost-Kinderdijk). Realiseren van veiliger kruispunten Vondellaan – Randweg, Oude Torenweg – Vinkenpolderweg, en kruisingen op het bedrijventerrein langs de Edisonweg met de Kelvinring, Ohmweg en Helling.
 • Realisatie van de projecten Polderstraat, Kastanjelaan, Cortgene-Haven, Bos Rijkee, Nedersassen en het tot ontwikkeling brengen van de reconstructie van de openbare ruimte van de wijk Blokweer II.

Financiën

 • Behoud en versterken van de goede financiële positie van de gemeente Alblasserdam door sluitende begrotingen en de opbouw van een gezonde financiële buffer.
 • Hanteren van gelijke woonlasten voor inwoners en bedrijven in de periode 2014-2018.
 • Substantiële verbetering van de positie van Alblasserdam op de ladder van woonlasten in Nederland zoals het Centrum voor Onderzoek van de Lagere Overheden dit jaarlijks meet (van plaats 341 van de 430 gemeenten naar positie 260 van de 388 gemeenten).

 

Dorps Karakter

Dijk, Dam, Dorp……al eeuwenlang onlosmakelijk aan Alblasserdam verbonden woorden. Sinds haar

ontstaan in 1299 is Alblasserdam al een dorp gebouwd tegen de dijk en rond de dam. De polders Blokweer, Souburgh, Vinkenpolder en Kortland zijn al eeuwen op geografische kaarten te vinden. Vanouds ligt Alblasserdam op het grensvlak van stedelijk gebied en het polderlandschap van de Alblasserwaard. De naam ‘Alblas’ is verbonden aan de dam en stamt van het ambacht Alblas en de daarnaar genoemde ambachtsheren Otto van Alblas (1219), Hendrik van Alblas (1255) en opvolgers. ‘Dorp aan de rivier, Jacoba van Beieren woonde ook hier’….dichtte de schrijver van het

Alblasserdamlied bij het 700-jarig bestaan van Alblasserdam. De rivier en het water hebben

Alblasserdam gevormd in haar karakter. Het werk dat werd uitgeoefend was verbonden aan de rivier.

Eerst handel en later scheepsbouw. De maritieme industrie heeft in Alblasserdam dus diepe wortels.

De SGP wil deze historie levend houden.

Dijk, Dam, Dorp……..Het karakter van Alblasserdam is ook gevormd door haar inwoners. Vanuit de

historie kunnen we afleiden dat de inwoners van ons dorp veelal arbeiders waren. Kenmerkend voor de huidige arbeidsmentaliteit van veel Alblasserdammers. De SGP koestert dat. “Luiheid is hier erger dan domheid. Sluwheid slechter dan domheid. Genieten doe je als het mag en als je het hebt verdiend; en daarna doen we weer gewoon. En op zondag… is het rustig.” typeerde Dirk Louter devolksaard van Alblasserdam in 2011.

De hechte dorpsgemeenschap die Alblasserdam altijd is geweest, kenmerkt zich door goede zorg voor elkaar en het devies ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Deze uitdrukking zou in Alblasserdam uitgevonden kunnen zijn. De SGP voert een politiek waarbij de zorg van inwoners voor elkaar tot uitdrukking komt en waarbij dorpse voorzieningen voor alle inwoners in stand gehouden worden.

Het christelijk geloof heeft ook in Alblasserdam diepe wortels. Een zelfstandige protestantse kerk kwam al in 1583 tot stand met toestemming van de classis Dordrecht. Sindsdien wordt Alblasserdam gekenmerkt door inwoners die in woord en daad uiting geven aan hun christelijk geloof.

De SGP voert een politiek waarbij inwoners de ruimte krijgen om hun christelijk geloof te beoefenen en in de praktijk te brengen. Een politiek waarbij de overheid christelijke normen en waarden zoals rentmeesterschap en duurzaamheid in de uitvoering van beleid en in gemeentelijke activiteiten nastreeft en in de praktijk brengt. De zondag is de door God ingestelde rustdag. Deze dag is in meerdere opzichten zuurstof in de week. De SGP wil de zondagsrust in ere houden, met als praktische vertaalslag dat winkels, horeca en publieke voorzieningen gesloten blijven.

Aard, maat en schaal van ons dorp zijn voor de SGP nadrukkelijk ijkpunten bij het bepalen van het beleid met betrekking tot ondernemen, zorg, toerisme, wonen en de leefomgeving. Voor de SGP geen ‘stadse fratsen’ in Alblasserdam, maar rust, ruimte en authenticiteit als kernwaarden van de visie op toerisme en recreatie. De SGP is vóór het behoud van een dorps karakter van Alblasserdam.

De SGP wil:

 • De identiteit en het karakter van Alblasserdam op een positieve manier uiten zoals het laten wapperen van de Alblasserdamse vlag en een permanente ‘Alblasserdamexpositie’ waarin het heden en verleden van Alblasserdam zichtbaar is, bijvoorbeeld in het gerenoveerde gemeentehuis.
 • De aubade op Koningsdag een meer prominente en inhoudsvolle invulling geven. Wij zien dit voor ons als een waardige ceremonie waarin wij Nederland en het koningshuis een warm hart toedragen. De SGP ziet hierbij een belangrijke rol voor leerlingen van de basisscholen.
 • Vanuit christelijke identiteit naleven en respecteren van de zondagsrust.
 • Christelijke normen en waarden verbinden aan gemeentelijk beleid op het gebied van onder meer werk, zorg en jeugd en op die gebieden samenwerken met de plaatselijke kerken.
 • De economische wortels van Alblasserdam benutten en het actief steunen van het ondernemersklimaat.
 • De dorpse manier van leven en werken vertalen in actieve verbindingen tussen ondernemers en verenigingsleven door het introduceren van een Alblasserdampas: korting bij lokale ondernemers wat ten goede komt aan het eigen verenigingsleven.
 • Rust, ruimte en authenticiteit als (soms beperkende) kernwaarden concreet maken in planvorming bij recreatie en toerisme en de ambities van het Werelderfgoed Kinderdijk.
 • Zorgvuldig omgaan met bebouwing in het historische lint. Keuze voor een onderscheidende en kleinschalige bebouwing in het beschermd dorpsgezicht.
 • Het karakter van Alblasserdam in zijn aard, maat en schaal respecteren bij ontwikkelingen zoals bij het Havengebied, Mercon Kloos, Nedstaal en Werelderfgoed Kinderdijk.

Duurzame leefomgeving

Alblasserdam is een dijk van een dorp. Een dorp waar het prettig verblijven is. Dat willen we graag zo houden voor nu en in de toekomst. Daarin ligt een opgave. Een opgave waar de SGP graag concreet invulling aan wil geven.

Zo is de SGP voor het verbeteren van ons woonklimaat. Dat houdt concreet in dat er in de eerste plaats meer diversiteit in ons woningbouwprogramma moet komen. Het Havengebied en het terrein van Mercon Kloos zijn bij uitstek locaties voor het realiseren van woningbouw voor verschillende typen huishoudens. Daarnaast gaat de SGP graag op zoek naar andere kansrijke locaties om invulling te geven aan onze regionale woonvisie. Ons devies daarbij is: huidige ontwikkellocaties eerst afmaken, daarna gericht zoeken naar passende nieuwe woonlocaties. Waarbij groei altijd samen moet gaan met een verbeterde ontsluiting. Tevens is het zinvol om onderzoek te doen naar een derde ontsluitingsweg.

De SGP is voor het verduurzamen van onze leefomgeving. Duurzaamheid is geen hype, maar een werkelijkheid waar de SGP vanuit Gods Woord praktisch invulling aan wil geven. Dat betekent concreet het verduurzamen van ons woningbouwprogramma door enerzijds maatregelen aantrekkelijk te maken door goed samen te werken met onze lokale en regionale ondernemers. Anderzijds door bijvoorbeeld geld vrij te maken voor een lokale subsidieregeling.

Ook onze ondernemers en maatschappelijke partners, zoals Woonkracht10, dienen hun verantwoordelijkheid te nemen door concreet invulling te geven aan het brede begrip duurzaamheid. Bij Woonkracht10 zullen wij aandringen om meer nieuwbouw door sloop of grondige renovatie. Dit komt de kwaliteit van leven en verblijven ten goede. Ook onze ondernemers, die wij een warm hart toedragen, vragen wij om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving van ons dorp. Daarnaast zullen wij initiatiefnemers bij nieuwe woningbouwontwikkelingen uitdagen om minimaal energieneutraal te bouwen.

De SGP wil graag geld vrijmaken om invulling te geven aan ons actieplan ‘schone lucht’. Dat kan door een sterke lobby om regionale maatregelen van de grond te krijgen zoals het verder beperken van uitstoot en lozingen van de industrie of door lokaal het initiatief te nemen om grote vervuilingsbronnen aan te pakken. Hierbij kan gedacht worden aan bewustwording en het ontmoedigen van houtstook.

Daarnaast is de SGP voor behoud of het verbeteren van groen in de wijken. Tegelijkertijd verdient de parkeerdruk blijvende aandacht. De kwaliteit van de onderhoud van onze buitenruimte moet 

omhoog, waarbij tevens aandacht moet zijn voor het onderhoud van het groen. Overlast van hondenpoep moet ook worden teruggedrongen, waarbij vooral ingezet moet worden op handhaving. De SGP wil structureel geld vrijmaken om de handhaving vorm te geven.

Vanwege veranderingen in het klimaat ontstaan met steeds meer regelmaat hevige hoosbuien die voor forse overlast kunnen zorgen. Graag wil de SGP bij reconstructies van wijken en rioleringen aandacht voor verbeterde verwerking van grote hoeveelheden water. Ook goed onderhoud van putten en afwatering is hierbij van belang. Ook zouden de tegels van parkeerplaatsen vervangen kunnen worden door waterdoorlatende tegels. Aandacht voor meer groen en minder bestrating voor zowel gemeentelijke grond als tuinen van inwoners en bedrijven zal tevens een positief effect hebben op het verwerken van regenwater.

De SGP wil:

 • Zorgen voor een betere balans in het woningbouwprogramma. Minder sociale woningbouw, meer starters- en doorstroomwoningen voor gezinnen en senioren.
 • Het Havengebied en Mercon Kloos ontwikkelen door diversiteit aan woningtypen aan te bieden. Wel moet er voldoende ruimte blijven voor de fietser, vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid. De SGP wil geen transferiumfunctie of tweede toegangspoort van het Molengebied op de locatie Mercon Kloos.
 • Kansrijke locaties benoemen en waar mogelijk invullen om daarmee bij te dragen aan onze regionale woonvisie en -ambitie. Onze visie: al langer benoemde ontwikkellocaties eerst afmaken en daarna pas nieuwe locaties ontwikkelen. We denken aan de volgende locaties: oude brandweerkazerne, voormalige katholieke kerk, oude Wipmolen, oude school Lelsstraat en DIRK.
 • Inspelen op ruimtebehoefte van kerken. De SGP zal plannen hieromtrent vanuit een positieve grondhouding volgen en beoordelen.
 • Het Havengebied de komende jaren verder uitbouwen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied met de kanttekening dat er geen afbreuk gedaan wordt aan ons dorpse karakter: rust, ruimte en authenticiteit.

De leefbaarheid van ons dorp verbeteren door het stimuleren van duurzame maatregelen aan of op gebouwen. Voor de particuliere eigenaren dient hiervoor een lokale stimuleringsregeling in het leven geroepen te worden. Initiatiefnemers moeten gestimuleerd worden om gasloos te bouwen door minimaal te voldoen aan energieneutraal (EPC 0), maar we streven naar nul-op-de-meter.

 • De luchtkwaliteit sterk verbeteren door actief werk te maken van de A15-lobby om enerzijds te zorgen voor een betere doorstroming, anderzijds door onder andere fijnstof af te vangen door bijvoorbeeld absorberende schermen. Ook spannen wij ons blijvend in voor verdere beperking van uitstoot en lozing van afvalstoffen van de industrie.
 • Lokale uitstoot verminderen door actief werk te maken van het actieplan ‘schone lucht’. Zo kan gedacht worden aan een sterk bewustwordings- en/of ontmoedigingsbeleid op houtstook.
 • Ondernemers aanspreken op hun maatschappelijke verantwoorde taak om zodoende de bewustwording te verbeteren en te werken aan het realiseren van duurzame maatregelen.
 • De kwaliteit van de verzorging en de toegankelijkheid van de buitenruimte verhogen, waar bij nieuwe initiatieven aandacht moet zijn voor voldoende en kwalitatief groen. Tegelijkertijd verdient de parkeerdruk blijvende aandacht.
 • Overlast van hondenpoep terugdringen door bijvoorbeeld het aanbieden van zakjes in de openbare ruimte. Het afschaffen van de hondenbelasting past daar niet bij.
 • Het grondstoffenplan continueren en verder uitbouwen. Afval is grondstof is ons devies. De SGP pleit dan ook voor verdergaande afvalscheiding zodat deze stoffen weer opnieuw kunnen worden gebruikt. Een goed recycleprogramma voor incontinentiemateriaal en luiers is er daar één van. Het invoeren van gedifferentieerde tarieven (Diftar) is voor de SGP een laatste stap in het proces om te komen tot een verantwoorde hoeveelheid restafval per inwoner.

Putten regelmatig zuigen, straatgoten schoonmaken, stimuleren van waterdoorlatende tegels op parkeerplaatsen en het bevorderen van groen in de tuinen.

Goede Zorg

Alblasserdam is een dorp waar mensen voor elkaar klaar staan. Het onderlinge contact en elkaar helpen is hier heel gewoon. Onder andere door sterke sociale netwerken, een sterk georganiseerd kerkelijk leven en veel vrijwilligers is Alblasserdam het sociale dorp dat het is. Hier mogen we dankbaar voor zijn!

Zorg is voor de SGP een zaak van hoofd, hart en handen. De Bijbelse opdracht is voor ons maatgevend: vanuit de liefde tot God onze medemens net zo lief te hebben als onszelf. Goede zorg betekent voor Alblasserdam dat inwoners, ook met verschillende culturele achtergronden, naar elkaar omzien en dat er voor iedereen goede zorg is. Welzijn en zorg zijn met elkaar verbonden. Wie ‘tevreden’ in het leven staat, heeft minder behoefte aan extra zorg op welk gebied dan ook.

De SGP gelooft in de zelfredzaamheid van onze inwoners. Mensen willen zolang mogelijk zelfstandig wonen omdat ze zich ‘thuis’ veiliger en krachtiger voelen. Uit onderzoek blijkt dat landelijk 20%1 van de inwoners een onvoldoende sterk netwerk heeft. De SGP wil er ook voor deze groep zijn. Binnen de WMO is er aandacht voor de oudere Alblasserdammer. De SGP heeft oog voor deze groeiende en soms kwetsbare groep. Dit betekent dat er voldoende (huur)woningaanbod moet zijn voor deze groep en dat er bij nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed of herinrichting van de wijk rekening gehouden wordt met de beperkter wordende mobiliteit. Daarnaast wil de SGP inzetten op preventie en eenzaamheid bestrijden. Tenslotte moeten alle vormen van communicatie toegankelijk zijn voor ouderen. Dit betekent dat naast de website, ook informatie op papier beschikbaar is.

 1  Bron: SCP, 2014.

Een belangrijk onderdeel van de zorg in Alblasserdam vormen de drie decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en de Participatiewet. Sinds 2015 zijn we hier als gemeente verantwoordelijk voor. Jeugdzorg gaat over de zorg aan jongeren tot 18 jaar. De WMO gaat over de zorg voor volwassenen en bij de Participatiewet is Alblasserdam verantwoordelijk om mensen naar werk toe te leiden. Bij kwetsbare mensen is de doelstelling een zinvolle dagbesteding te geven en als het kan, na scholing en vergroten van vaardigheden, door te leiden naar betaald werk.

Bij alle drie de decentralisaties vinden we het als SGP belangrijk dat de transformatie voortgezet wordt in nauwe samenwerking met de inwoners die het raakt. Deze verbeteringen zijn nodig om de zorg beter passend te maken voor de cliënt en om het geld, dat we maar één keer kunnen uitgeven, goed te besteden. Binnen de transformatie wil de SGP ook inzetten op preventie. De oude wijsheid “voorkomen is beter dan genezen’ geldt ook hier.

Binnen de WMO en aanverwante zorg is de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) in Alblasserdam de spin in het web voor zorgpartners, kerken, vrijwilligers en de gemeente. De afgelopen jaren was zij de stuwende kracht achter onder andere mantelzorgondersteuning en coördinatie van vrijwilligers. Als SGP zouden we graag een coördinerende functie bij deze partij wegleggen waar het gaat om nieuwe initiatieven binnen het WMO-veld. De SWA overziet het geheel en heeft de kennis in huis om bijvoorbeeld een subsidieaanvraag voor haar rekening te nemen. Daarnaast zien we een kans voor de SWA én de kerken om elkaar op het gebied van zorg en ondersteuning te vinden. Op deze manier kan men kennis uitwisselen en complexe zorgvragen beter ondervangen. Tevens biedt dit de kerken een kans om in de breedte van de samenleving te opereren.

Op het terrein van de decentralisaties wordt veel zorg geleverd door mantelzorgers. Vaak is de mantelzorger niet in beeld bij de SWA en is er kans op overbelasting vanwege langdurige en intensieve zorg. De SGP waardeert de mantelzorger en wil graag inzetten op praktische voorlichting, respijtzorg en een gepaste vorm van waardering. Daarnaast is van belang om de mantelzorger zo veel mogelijk in beeld te krijgen. Als SGP willen we dat er een gedegen mantelzorgbeleid wordt gevoerd dat elk jaar tegen het licht gehouden wordt.

De SGP is er voor om zorg betaalbaar te houden. Dit betekent concreet dat de SGP de zorg wil uitvoeren binnen het beschikbare budget. Er moet wel altijd een vangnet zijn voor de meest kwetsbaren in ons dorp.

Binnen Alblasserdam zijn er ongeveer 1000 huishoudens die moeite hebben om rond te komen. De SGP wil deze kwetsbare groep beter in kaart brengen en vanuit de lokale verantwoordelijkheid proberen de gevolgen van de armoede te verlichten. Wij streven er daarbij naar om personen en gezinnen weer op eigen benen te laten staan. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moet kennis hebben van de armoedeproblematiek en er moet een gemeentelijke armoederegisseur aangesteld worden om deze problematiek blijvend aandacht te geven om de schakel te zijn tussen de partijen die werken aan armoede.

De afgelopen jaren is de onrust in de wereld toegenomen. Ook in Alblasserdam heeft dit geleid tot een hogere instroom van vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen. Als SGP vinden we het belangrijk dat deze inwoners in Alblasserdam een thuis vinden, ongeacht afkomst of religie. Als SGP waarderen we het vluchtelingenwerk zoals dit door de SHIVA, het Repaircafé, kerken en vele andere vrijwilligers wordt vormgegeven.

De SGP wil:

 • Een positieve vorm van burgerschap promoten waarbij inwoners elkaar helpen en informele zorg leveren.
 • Zorgen dat het nog duidelijker wordt voor inwoners waar men zich met een zorgvraag kan melden. De structuur van ons lokale netwerk moet logisch en bekend zijn. Goede communicatie en een duidelijke website zijn belangrijk.
 • Dat de gemeente en haar partners toegerust zijn om mensen zonder eigen netwerk in beeld te krijgen en deze kwetsbare groep wezenlijke zorg aan te bieden. Belangrijk is voor een duurzaam netwerk te zorgen en dit elk kwartaal te monitoren.
 • Dat binnen de decentralisaties blijvend aandacht is voor transformatie (het beter en goedkoper maken van de zorg) en dat er lokaal financieel ruimte is om inhoud te geven aan zorgpreventie.
 • Het verschil tussen vergoedingen voor Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB) kleiner maken. Verder vindt de SGP keuzevrijheid belangrijk. De keuze voor identiteitsgebonden zorg moet een volwaardig alternatief zijn.
 • Het af- of toewijzen van een beschikking op een transparante manier laten plaatsvinden. Dit geldt ook voor het behandelen van klachten. De SGP vindt de rol en beschikbaarheid van een onafhankelijke cliëntondersteuner belangrijk.
 • Een prominentere rol voor de SWA waar het gaat om het begeleiden van nieuwe zorginitiatieven. Belangrijk voor de SGP is dat deze initiatieven positief, constructief en professioneel worden begeleid.
 • Een gedegen mantelzorgbeleid voortzetten dat elk jaar tegen het licht gehouden wordt. Belangrijke thema’s zijn praktische voorlichting, respijtzorg en een gepaste vorm van waardering.
 • Een professionele WMO-adviesraad. De SGP ziet graag dat deze adviesraad voldoende middelen en mensen heeft om haar taken uit te voeren.
 • Een goede balans tussen zorgkwaliteit en zorgbudget. De SGP wil dat de uitgaven blijven binnen het zorgbudget, maar tevens zorgen voor een vangnet voor de meest kwetsbaren in ons dorp.
 • Een armoederegisseur aanstellen die blijvend aandacht heeft voor deze problematiek en de samenwerking tussen de verschillende initiatieven bevordert.
 • Statushouders een thuis bieden in Alblasserdam. Als SGP willen we inzetten op een sober en effectief integratiebeleid en ook voor de langere termijn er voor deze groep zijn. Vrijwilligersorganisaties willen we ondersteunen.

·        De SGP steunt plannen om te komen tot uitbreiding van de zorgvoorzieningen in DOK11. Toe te voegen woningbouw bij dit pand dient een kwalitatieve toevoeging aan ons dorp te zijn.

 

 

Veilig Alblasserdam 

Veiligheid is voor Alblasserdam een thema dat blijvend aandacht verdient. Er gebeuren hier veel dingen, mooie en goede, maar ook minder fraaie die de inwoners soms zelfs het gevoel van veiligheid ontneemt. Mensen willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Veiligheid is een van de kerntaken van de overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid. De cijfers geven een redelijk positief beeld over de veiligheidssituatie in Alblasserdam, maar er is een kloof tussen deze cijfers en de beleving van de gemiddelde Alblasserdammer. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor het gevoel van veiligheid. Toch staat de gemeente daarin niet alleen. Ook woningcorporaties, instellingen, ondernemers en inwoners zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen. De SGP vindt het belangrijk om samen te werken aan veiligheid. Samen met partners en vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden verbeterd. Ook zijn meer maatregelen nodig om overlastgevende hangjongeren, vernielingen en criminaliteit te verminderen. Overlast moet stevig aangepakt worden. Laten we daarom vooral zuinig zijn op onze wijkagent, die het beste op de hoogte is van wat er in de wijk gebeurt. Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. Het gemeentebestuur dient daadkracht uit te stralen in haar communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners worden niet getolereerd.

Op de bedrijventerreinen zal voortdurend aandacht moeten zijn voor veiligheid. Dat geldt ook voor het centrumgebied waar vooral in de weekeinden te vaak een onstuimige sfeer heerst die gepaard gaat met vernielingen en overlast bij omwonenden. Camerabewaking ziet de SGP als een serieuze optie. Hiermee zouden proeven gedaan kunnen worden. Ook zijn wij voorstander van de terugkeer van de zogenaamde suswachters, die beginnende opstootjes meestal in de kiem weten te smoren. Wel zien wij hierin een duidelijke verantwoordelijkheid voor de horecaondernemers, die deze handschoen gezamenlijk zullen moeten oppakken.

Voor de buurten zouden wij de uitbreiding van WhatsApp-groepen willen stimuleren, een hogere dekkingsgraad van buurtwachten en bordjes bij de ingang van wijken kan een afschrikkend effect hebben voor kwaadwillenden.

Nogal eens komen incidenten rondom jongeren en horeca in het nieuws. Regelmatig worden jongeren onder de 18 jaar in dronkenschap aangetroffen op straat. Ook zijn er veel gevallen van agressie in en rondom de horeca. Dit levert veel onrust op in de buurt van horecagelegenheden, dat weer leidt tot overlast en onveiligheid bij omwonenden. Allereerst pleit de SGP voor intensieve inzet op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle. De horecaondernemers dienen er veel

strikter op toe te zien dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol nuttigen. Daarnaast hebben horecaondernemers gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en rust in hun gebied. Daarnaast dient strikter te worden toegezien op de sluitingstijden zoals deze in de APV en in het Horecaconvenant zijn vastgelegd. De SGP wil de openingstijden zonodig bekorten wanneer de desbetreffende horecagelegenheid zorgt voor overlast in de omgeving. De SGP wil dat ook in de horeca de zondagsrust wordt nageleefd. Wanneer het gaat om jongeren uit probleemsituaties is extra inzet nodig op preventieve maatregelen en extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problematiek. Hierbij zien wij ook een rol voor de kerken weggelegd.

De toegenomen maatschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten en de langer thuiswonende ouderen leveren nieuwe zorgvragen op. Verwarde personen verdienen extra aandacht van de gemeente en hulpverlening.

Bij een mooi en veilig dorp hoort ook een toegankelijk dorp, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking. Diverse maatregelen zijn reeds genomen, zoals de aangepaste bushaltes met voorziening voor slechtzienden. De toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel moet op diverse plaatsen nog beter en veiliger. Toegankelijkheid voor iedereen is een basisvoorziening. Te denken valt aan fysieke toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, slechthorenden en slechtzienden van openbare wegen en gebouwen, maar ook toegankelijkheid van gemeentelijke informatie.

Onder veiligheid verstaan we ook de brandveiligheid. Goede blusvoorzieningen op bedrijventerreinen blijken hierbij van groot belang. Daarnaast is een goede uitrusting in mankracht en materieel voor de brandweerkazerne onmisbaar. De SGP wil graag blijvend aandacht vragen voor het op peil houden van het aantal brandweervrijwilligers in ons dorp.

Verkeersveiligheid in en rond Alblasserdam verdient ook de aandacht. Diverse kruispunten blijken gezien de hoeveelheid ongevallen erg gevaarlijk. Ook zijn enkele toegangswegen zeer druk bereden door gemotoriseerd vervoer, waardoor de fietser en voetganger in de verdrukking komen. Aandachtspunten zijn de kruisingen op de Dam, Plantageweg - Van Eesterensingel, Grote Beer en Blokweerweg – Van Eesterensingel. Ook wil de SGP het laatste stuk fietspad van het dijklint Oost-Kinderdijk zo spoedig mogelijk afgerond zien, zodat dit van de rijbaan gescheiden kan worden. Dit zal de veiligheid voor de fietsers sterk ten goede komen. Voor het geval van calamiteiten blijft de SGP bij haar wens omtrent een extra ontsluiting via de polder. De detailuitwerking hiervan dient in nauw overleg met aangrenzende gemeenten en de provincie tot stand te worden gebracht. Deze zogenaamde ‘derde ontsluiting’ moet hoger op de agenda komen met het oog op eventuele calamiteiten.

 

De SGP wil:

·        Niet alleen een veilig dorp in cijfers, maar ook werken aan een veilig gevoel bij onze inwoners.

·        Aandacht voor voldoende wijkagenten, geïntegreerd in zo veel mogelijk sociale netwerken.

·        Geen alcohol onder de 18, strikte handhaving door horecaondernemers, toezichthouders en niet in de laatste plaats door ouders.

·        Sluitingstijden handhaven, zo nodig bekorten wanneer de desbetreffende horecagelegenheid voor overlast zorgt in de omgeving.

·        Proeven met camerabewaking.

·        Meer WhatsApp-groepen met waarschuwingsbordjes in de wijken.

·        Extra aandacht voor verwarde personen en langer thuiswonende ouderen.

·        Blijvende aandacht voor de problematiek van overlastgevende hangjongeren.

·        Extra blusvoorzieningen op de bedrijventerreinen.

·        Goed contact vanuit het gemeentebestuur met brandweervrijwilligers en het stimuleren van werving van nieuwe vrijwilligers.

·        Verbetering verkeersveiligheid door onderzoek naar gevaarlijke kruispunten.

·        Maatregelen voor verbeterde toegankelijkheid mindervaliden.

·        Extra calamiteitenroute uitwerken in goed overleg met onze buurgemeenten.

 

 

Gezond ondernemersklimaat

Alblasserdam is een dorp dat wat betreft bebouwing voor de helft bestaat uit industrieterrein. Dat illustreert het belang voor ondernemerschap in Alblasserdam, vanouds een dorp dat gekarakteriseerd is door de scheepsbouw. Anno 2017 zijn tal van bedrijven in de sectoren maritiem, logistiek, handel en ICT gevestigd in Alblasserdam. De SGP wil de werkgelegenheid versterken mede door ontwikkeling van het vrijkomende deel van het Nedstaal-terrein en het terrein naast het Containertransferium.

De SGP wil voor onze ondernemers een gezond ondernemersklimaat realiseren. De SGP doet dat door hoogwaardige bedrijventerreinen te onderhouden, adequate beveiliging te organiseren, korte lijnen en goede contacten te onderhouden met ondernemers. Alblasserdam wil de tevredenheid van ondernemers door de dienstverlening hoog houden.

De SGP wil een actief beleid om onderwijs en ondernemen in Alblasserdam te verbinden om aan te sluiten op (technische) werkgelegenheid die kenmerkend is voor deze regio. De SGP wil een actief beleid om een gevarieerd en aantrekkelijk winkelbestand voor lokale behoefte te handhaven en dat te concentreren in het Centrum en aan het Scheldeplein. Dit betekent dat we het winkelaanbod willen bestendigen en dat we de winkels willen concentreren in de huidige winkelcentra. We willen de koppeling tussen het winkelaanbod aan het Cortgene, de Dam en de Plantageweg en het Makado versterken en de locatie van de DIRK aan de Sportlaan uit de detailhandel halen. Omdat er relatief veel ouderen in de omgeving van DIRK wonen, zou een pendel- of bezorgdienst naar de winkels een alternatief kunnen zijn.

De SGP wil het goede voorbeeld geven door als gemeente lokale ondernemers meer kansen te bieden voor opdrachten. De SGP wil de samenwerking met de ondernemersverenigingen op dit punt intensiveren.

De SGP wil:

·        Een hoogwaardige kwaliteit en goede infrastructuur van de bedrijventerreinen bieden. Dat betekent de komende periode het uitvoeren van een reconstructie van Vinkenwaard-Zuid, onderzoek naar een rotonde op de Edisonweg/Ohmweg en het onderzoeken van de aanleg van een fietspad vanaf het viaduct A15 langs Hornbach naar de Helling.

 

·        Het intensiveren van toezicht en handhaving op het bedrijventerrein om de kwaliteit hoog te houden.

 

·        Het uitbreiden van cameratoezicht over het hele bedrijventerrein en het komen tot een integrale aanpak van buitengewoon opsporingsambtenaren, particuliere beveiliging van ondernemers en de politie.

 

·        Bij het Containertransferium vestigen van bedrijven die baat hebben bij vervoer over water bij de aan- of afvoer van goederen én de nodige werkgelegenheid toevoegen.

 

·        Het ontwikkelen van het vrijkomende deel van het Nedstaalterrein tot een bedrijventerrein waarbij de kadefaciliteiten en de ligging aan de A15 benut worden, arbeidsintensieve bedrijvigheid gevestigd wordt en de milieubelasting wordt verlaagd.

·        Het intensiveren van lijnen tussen ondernemers en contactfunctionarissen van de gemeente.

·        Intensiveren van de inkoopkalender en een smoelenboek van lokale ondernemers om lokale inkoop te bevorderen.

·        De koppeling van het winkelaanbod Makado, Dam, Plantageweg en Cortgene versterken.

·        Het creëren van een rode loper aanpak voor (startende) ondernemers zodat vergunningen, subsidies en/of kredieten snel binnen bereik liggen en makkelijk en efficiënt worden afgehandeld en/of toegekend.

·        Ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden van agrarische ondernemers.

Goed bestuur

Alblasserdam is een karakteristiek dorp met betrokken bewoners. Inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen, kerken en wijkgroepen zetten zich graag in voor ons dorp. In Alblasserdam zien we om naar elkaar en maken we samen nieuw beleid, een ontwerp voor een nieuw plein of een reconstructie van een wijk. Dit is Alblasserdam. De kwaliteiten en karakteristieken van Alblasserdam worden collectief inhoud gegeven voor een goede kwaliteit van wonen, werken en leven. Dat vraagt van het gemeentebestuur dat zij ook op die manier handelt en daar invulling aan geeft. Een bestuur van, met en tussen de Alblasserdammers.

In de periode 2014-2018 is onder het motto ‘Samen doen’ invulling gegeven aan een manier van besturen die dicht bij Alblasserdammers komt. De SGP wil de komende periode deze manier van werken verbreden, verdiepen en doorontwikkelen. Alblasserdam is het meest gebaat bij een zelfstandig bestuur dat met Alblasserdammers de opgaven van het dorp vertaalt naar de pasmunt van aard, maat en schaal van ons dorp. De identiteit van Alblasserdam is voor de SGP leidend in het besturen van de gemeente. De Alblasserdamse identiteit centraal betekent voor de SGP ook dat de zondagsrust wordt gewaarborgd bij zowel winkels, horeca-evenementen als publieke voorzieningen. Een groot deel van de Alblasserdammers staat een christelijke overtuiging voor. Dat betekent voor de SGP dat het bestuur ook samenwerkt op het domein van zorg, onderwijs en samenleving met organisaties die een christelijke identiteit hebben.

De SGP wil komen tot een duidelijk(er) kader en een set aan uitgangspunten en afspraken. De SGP wil daarnaast een interactieve agenda van de gemeente Alblasserdam opstellen. Voor inwoners moet hierin transparant zijn bij welke projecten en op welke wijze zij inbreng hebben en invloed kunnen uitoefenen en welke verplichtingen dit schept. Ook wil de SGP het voor inwoners mogelijk maken om in te tekenen voor een bijdrage aan een project. Tegelijkertijd moet duidelijk zijn dat het politiek bestuur beslist op basis van een eigen integrale verantwoordelijkheid.

De SGP draagt de Jeugdgemeenteraad een warm hart toe. Naast betrokkenheid van jongeren bij de gemeentepolitiek, zien we de jeugdgemeenteraad als kweekvijver voor de gemeenteraad. De SGP wil dat daar actief in wordt geïnvesteerd.

Gezond financieel beleid is het handelsmerk van de SGP. De achterliggende jaren heeft de SGP een belangrijke bijdrage geleverd aan het op orde brengen en houden van de gemeentelijke financiën. Ondanks de crisis heeft de gemeente fors geïnvesteerd in nieuwe voorzieningen en zijn de woonlasten stabiel gebleven. De ambities in ons dorp zijn nog steeds groot, en dat is een goede zaak, onze gemeente moet niet stilzitten. Wel hebben deze ambities ook effect op onze financiële positie.

De SGP zet in op het verminderen van de schuldenlast. Dankzij de inzet van de SGP zijn de woonlasten gedaald, dit is een van de redenen dat we gestegen zijn van plaats 341 van de 480 gemeenten naar positie 260 van de 388 gemeenten, zoals jaarlijks gemeten door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden. Dit is een gunstige ontwikkeling. De SGP streeft naar een mooie gemiddelde plaats in de ranglijst voor Alblasserdam op het gebied van inwonerslasten, passend bij ons voorzieningenniveau. Gezond financieel beleid betekent een structureel sluitende begroting, een aanvaardbare schuldenpositie en voldoende financiële buffers om risico’s op te vangen.

De SGP wil de dienstverlening aan inwoners verder verbeteren. Er zijn met het opzetten van het Drechtstedelijk Klant Contact Centrum (DKCC) al mooie stappen gezet bij de gemeentebalie. Zo zijn de openingstijden beter afgestemd op de behoefte. Nu wordt de dienstverlening nog dichter bij de inwoners worden gebracht: De digitale dienstverlening moet echt beter. Uit recent rekenkameronderzoek is gebleken dat de vindbaarheid van onderwerpen rondom het digitaal meldpunt openbare ruimte te mager wordt bevonden. Ouderen en inwoners die ICT als noodzakelijk kwaad zien, moeten ook goed ondersteund worden. Ook zou gratis service aan huis een goede aanvulling zijn op het dienstverleningspallet.

De SGP wil:

·        De aanpak 'Samen doen' voortzetten en voorzien van een duidelijke set uitgangspunten en afspraken zodat onze inwoners weten welke rol zij in verschillende projecten spelen.

 

·        Een interactieve projectenkaart ontwikkelen waarop bewoners vanuit expertise of belang kunnen intekenen voor participatie in gemeentelijke projecten en beleid.

 

·        De Jeugdgemeenteraad vernieuwen en weer een actieve bijdrage laten leveren. De Jeugdgemeenteraad zien we graag als kweekvijver voor de gemeenteraad functioneren.

·        Gratis thuisbezorging van producten zoals rijbewijs, paspoort of ID-bewijs.

·        Betere hulp bij digitale dienstverlening voor ouderen.

·        Vernieuwing van het digitale loket, intuïtief in gebruik.

·        Ambities ten uitvoer brengen en niet ‘sparen voor de algemene reserve’.

·        Uitgaven bij de begroting dekken door inkomsten (rijksbijdrage, gemeentebelastingen) of bezuinigingen.

 

·        Voorzieningenniveau op peil houden en woonlasten op een niveau houden gelijk aan vergelijkbare woonplaatsen.

 

Regionale samenwerking Drechtsteden

De SGP vindt de zelfstandigheid van de afzonderlijke gemeenten een groot goed. Onze eerste blik is dus altijd gericht op wat iedere gemeente zelf kan uitvoeren of doen. Kwaliteit en nabijheid en benaderbaarheid van bestuur zijn daarbij het uitgangspunt. Tegelijk zien wij schaalvoordelen van samenwerking in de Drechtsteden.

Uitgangspunt voor iedere samenwerking is de meerwaarde voor de inwoners van onze eigen lokale gemeenten. Samenwerking vindt plaats op de schaalgrootte die passend is voor de betreffende taak. Voor een aantal taken is de samenwerking binnen de Drechtsteden met zeven gemeenten de passende schaalgrootte.

Binnen de Drechtsteden wordt al jaren succesvol samengewerkt met de zes gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Vanaf januari 2018 zal Hardinxveld-Giessendam ook toetreden tot de Drechtsteden.

De samenwerking in de Drechtsteden heeft meerwaarde voor de deelnemende gemeenten. Sturing vanuit de gemeenten is belangrijk om te waarborgen dat er voor iedere deelnemende gemeente meerwaarde in de samenwerking is en dat er blijvend aangesloten wordt bij de behoeften van de individuele gemeenten. Tegelijk moet de inhoud van de samenwerking centraal staan en moet de regio sterker gepositioneerd worden om resultaat te boeken bij de Provincie, het Rijk en andere partijen.

In de afgelopen jaren heeft de SGP zich positief-kritisch opgesteld binnen de regio. Op het gebied van de ambtelijke organisatie en ICT zijn we sterker geworden door deze samenwerking en kunnen we een betere kwaliteit leveren aan onze inwoners.

Ook de gezamenlijke sociale dienst heeft zijn vruchten afgeworpen, zowel voor de cliënten in de vorm van een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning als voor de gemeenten in financiële en organisatorische zin.

Een ander voordeel van samenwerking in de regio is versterking van onze lobbykracht. Wij zijn er van overtuigd dat economische ontwikkeling en verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit, neem bijvoorbeeld het verbeteren van de doorstroming op de A15, alleen bereikt kunnen worden door een krachtige regionale aanpak en lobby.

Samenwerken binnen de Drechtsteden leidt tot meer efficiency: de afgelopen jaren hebben aantoonbaar laten zien dat de gemeenten met minder medewerkers en minder geld een hogere kwaliteit van dienstverlening hebben kunnen leveren.

Voor de samenwerking in de Drechtsteden gaan wij primair uit van de lokale autonomie. Wij zijn voorstander van de huidige verdeling van bevoegdheden tussen gemeente en regio en zijn in principe geen voorstander van het overdragen van meer bevoegdheden door gemeenten aan de regio.

De Drechtsteden worden bestuurd volgens de zogenaamde ‘principes van verlengd lokaal bestuur’. Dat wil in de praktijk zeggen dat lokale politici en bestuurders binnen de Drechtsteden de belangen van hun gemeente behartigen en dat zij richting onze inwoners verantwoordelijkheid nemen voor en verantwoording afleggen over het beleid dat in de regio wordt gevoerd.

Het bestuur van de Drechtsteden moet wat de SGP betreft krachtiger en met meer focus op gezamenlijke belangen invulling geven aan haar taak. Het resultaat van de samenwerking moet scherper worden geformuleerd en meer centraal staan bij de uitvoering. De Drechtraad heeft hierin een belangrijke kaderstellende en controlerende taak zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de voortvarendheid van onze groeiagenda.

Binnen de Drechtsteden werken we samen op het gebied van:

·        Werken & Economie (vergroten van werkgelegenheid en verstevigen economische positie)

·        Sociaal vangnet (WMO en Participatiewet)

·        Wonen (aantrekkelijke regio om te wonen)

·        Bereikbaarheid (goede bereikbaarheid van, naar en binnen de Drechtsteden)

·        Bedrijfsvoering (efficiënt en effectief)

Op alle genoemde onderwerpen moeten we slim gebruik maken van de schaalgrootte van de regio.

De SGP kiest er dus voor om de voordelen van regionale samenwerking binnen de Drechtsteden te combineren met de kracht van lokaal bestuur en lokale organisaties. Dit is in het belang van onze inwoners voor sterke en toekomstbestendige gemeenten en regio.

De SGP wil:

·        Handhaving van eigen karakter en identiteit van Alblasserdam in de regio Drechtsteden. Continuering van de zelfstandigheid van de deelnemende gemeenten.

·        Inhoudelijke focus op de vijf samenwerkingsgebieden.

·        Heldere communicatie over de vruchten van de regionale samenwerking door de afzonderlijke gemeenten.

 

·        Optimale dienstverlening aan inwoners en ondernemers door de Drechtstedelijke organisaties, zoals de Sociale Dienst Drechtsteden.

 

 

 

 

·        De SGP steunt plannen om te komen tot uitbreiding van de zorgvoorzieningen in DOK11. Toe te voegen woningbouw bij dit pand dient een kwalitatieve toevoeging aan ons dorp te zijn.