Vóór goede zorg

Vóór Goede Zorg

Zorg is voor de SGP  een zaak van hoofd, hart en handen. Goede zorg betekent voor Alblasserdam dat mensen naar elkaar omkijken, de algemene voorzieningen in Alblasserdam op peil zijn, en als er zwaardere zorg nodig is, dit met maatwerk wordt geboden. Zorg moet toegankelijk zijn, het moet makkelijk zijn om de weg naar de zorg te vinden.

De afgelopen 4 jaar is er met betrekking tot zorg veel voor de gemeenten veranderd. We zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor Jeugdhulp en meer WMO taken. Als gemeente Alblasserdam werken we voor Jeugdzorg samen met de regio Zuid Holland Zuid. Voor de WMO werken we samen met de Drechtsteden. In beide onderdelen gaan er zaken fout, maar in het algemeen mogen we dankbaar zijn met de goede resultaten.

Als raad hebben we de meeste inbreng in het lokaal organiseren van de voorzieningen in Alblasserdam. Als SGP zijn we:

 • Vóór het investeren in  preventieve zorg
 • Vóór verdere transitie (verbetering) van de zorg waarbij de cliënt centraal staat
 • Vóór het ondersteunen van mantelzorgers
 • Vóór een goede balans tussen zorgkwaliteit en zorgbudget
 • Vóór eigen kracht, maar ook  vóór zorg voor de zwakkeren in onze samenleving
 • Vóór identiteitsgebonden zorg
 • Vóór regie op zorg in ons dorp door de SWA

 

Goede zorg

Alblasserdam is een dorp waar mensen voor elkaar klaar staan. Het onderlinge contact en elkaar helpen is hier heel gewoon. Onder andere door sterke sociale netwerken, een sterk georganiseerd kerkelijk leven en veel vrijwilligers is Alblasserdam het sociale dorp dat het is. Hier mogen we dankbaar voor zijn!

Zorg is voor de SGP een zaak van hoofd, hart en handen. De Bijbelse opdracht is voor ons maatgevend: vanuit de liefde tot God onze medemens net zo lief te hebben als onszelf. Goede zorg betekent voor Alblasserdam dat inwoners, ook met verschillende culturele achtergronden, naar elkaar omzien en dat er voor iedereen goede zorg is. Welzijn en zorg zijn met elkaar verbonden. Wie ‘tevreden’ in het leven staat, heeft minder behoefte aan extra zorg op welk gebied dan ook.

De SGP gelooft in de zelfredzaamheid van onze inwoners. Mensen willen zolang mogelijk zelfstandig wonen omdat ze zich ‘thuis’ veiliger en krachtiger voelen. Uit onderzoek blijkt dat landelijk 20%1 van de inwoners een onvoldoende sterk netwerk heeft. De SGP wil er ook voor deze groep zijn. Binnen de WMO is er aandacht voor de oudere Alblasserdammer. De SGP heeft oog voor deze groeiende en soms kwetsbare groep. Dit betekent dat er voldoende (huur)woningaanbod moet zijn voor deze groep en dat er bij nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed of herinrichting van de wijk rekening gehouden wordt met de beperkter wordende mobiliteit. Daarnaast wil de SGP inzetten op preventie en eenzaamheid bestrijden. Tenslotte moeten alle vormen van communicatie toegankelijk zijn voor ouderen. Dit betekent dat naast de website, ook informatie op papier beschikbaar is.

 1  Bron: SCP, 2014.

Een belangrijk onderdeel van de zorg in Alblasserdam vormen de drie decentralisaties: Jeugdzorg, WMO en de Participatiewet. Sinds 2015 zijn we hier als gemeente verantwoordelijk voor. Jeugdzorg gaat over de zorg aan jongeren tot 18 jaar. De WMO gaat over de zorg voor volwassenen en bij de Participatiewet is Alblasserdam verantwoordelijk om mensen naar werk toe te leiden. Bij kwetsbare mensen is de doelstelling een zinvolle dagbesteding te geven en als het kan, na scholing en vergroten van vaardigheden, door te leiden naar betaald werk.

Bij alle drie de decentralisaties vinden we het als SGP belangrijk dat de transformatie voortgezet wordt in nauwe samenwerking met de inwoners die het raakt. Deze verbeteringen zijn nodig om de zorg beter passend te maken voor de cliënt en om het geld, dat we maar één keer kunnen uitgeven, goed te besteden. Binnen de transformatie wil de SGP ook inzetten op preventie. De oude wijsheid “voorkomen is beter dan genezen’ geldt ook hier.

Binnen de WMO en aanverwante zorg is de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) in Alblasserdam de spin in het web voor zorgpartners, kerken, vrijwilligers en de gemeente. De afgelopen jaren was zij de stuwende kracht achter onder andere mantelzorgondersteuning en coördinatie van vrijwilligers. Als SGP zouden we graag een coördinerende functie bij deze partij wegleggen waar het gaat om nieuwe initiatieven binnen het WMO-veld. De SWA overziet het geheel en heeft de kennis in huis om bijvoorbeeld een subsidieaanvraag voor haar rekening te nemen. Daarnaast zien we een kans voor de SWA én de kerken om elkaar op het gebied van zorg en ondersteuning te vinden. Op deze manier kan men kennis uitwisselen en complexe zorgvragen beter ondervangen. Tevens biedt dit de kerken een kans om in de breedte van de samenleving te opereren.

Op het terrein van de decentralisaties wordt veel zorg geleverd door mantelzorgers. Vaak is de mantelzorger niet in beeld bij de SWA en is er kans op overbelasting vanwege langdurige en intensieve zorg. De SGP waardeert de mantelzorger en wil graag inzetten op praktische voorlichting, respijtzorg en een gepaste vorm van waardering. Daarnaast is van belang om de mantelzorger zo veel mogelijk in beeld te krijgen. Als SGP willen we dat er een gedegen mantelzorgbeleid wordt gevoerd dat elk jaar tegen het licht gehouden wordt.

De SGP is er voor om zorg betaalbaar te houden. Dit betekent concreet dat de SGP de zorg wil uitvoeren binnen het beschikbare budget. Er moet wel altijd een vangnet zijn voor de meest kwetsbaren in ons dorp.

Binnen Alblasserdam zijn er ongeveer 1000 huishoudens die moeite hebben om rond te komen. De SGP wil deze kwetsbare groep beter in kaart brengen en vanuit de lokale verantwoordelijkheid proberen de gevolgen van de armoede te verlichten. Wij streven er daarbij naar om personen en gezinnen weer op eigen benen te laten staan. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moet kennis hebben van de armoedeproblematiek en er moet een gemeentelijke armoederegisseur aangesteld worden om deze problematiek blijvend aandacht te geven om de schakel te zijn tussen de partijen die werken aan armoede.

De afgelopen jaren is de onrust in de wereld toegenomen. Ook in Alblasserdam heeft dit geleid tot een hogere instroom van vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen. Als SGP vinden we het belangrijk dat deze inwoners in Alblasserdam een thuis vinden, ongeacht afkomst of religie. Als SGP waarderen we het vluchtelingenwerk zoals dit door de SHIVA, het Repaircafé, kerken en vele andere vrijwilligers wordt vormgegeven.

De SGP wil:

 • Een positieve vorm van burgerschap promoten waarbij inwoners elkaar helpen en informele zorg leveren.
 • Zorgen dat het nog duidelijker wordt voor inwoners waar men zich met een zorgvraag kan melden. De structuur van ons lokale netwerk moet logisch en bekend zijn. Goede communicatie en een duidelijke website zijn belangrijk.
 • Dat de gemeente en haar partners toegerust zijn om mensen zonder eigen netwerk in beeld te krijgen en deze kwetsbare groep wezenlijke zorg aan te bieden. Belangrijk is voor een duurzaam netwerk te zorgen en dit elk kwartaal te monitoren.
 • Dat binnen de decentralisaties blijvend aandacht is voor transformatie (het beter en goedkoper maken van de zorg) en dat er lokaal financieel ruimte is om inhoud te geven aan zorgpreventie.
 • Het verschil tussen vergoedingen voor Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB) kleiner maken. Verder vindt de SGP keuzevrijheid belangrijk. De keuze voor identiteitsgebonden zorg moet een volwaardig alternatief zijn.
 • Het af- of toewijzen van een beschikking op een transparante manier laten plaatsvinden. Dit geldt ook voor het behandelen van klachten. De SGP vindt de rol en beschikbaarheid van een onafhankelijke cliëntondersteuner belangrijk.
 • Een prominentere rol voor de SWA waar het gaat om het begeleiden van nieuwe zorginitiatieven. Belangrijk voor de SGP is dat deze initiatieven positief, constructief en professioneel worden begeleid.
 • Een gedegen mantelzorgbeleid voortzetten dat elk jaar tegen het licht gehouden wordt. Belangrijke thema’s zijn praktische voorlichting, respijtzorg en een gepaste vorm van waardering.
 • Een professionele WMO-adviesraad. De SGP ziet graag dat deze adviesraad voldoende middelen en mensen heeft om haar taken uit te voeren.
 • Een goede balans tussen zorgkwaliteit en zorgbudget. De SGP wil dat de uitgaven blijven binnen het zorgbudget, maar tevens zorgen voor een vangnet voor de meest kwetsbaren in ons dorp.
 • Een armoederegisseur aanstellen die blijvend aandacht heeft voor deze problematiek en de samenwerking tussen de verschillende initiatieven bevordert.
 • Statushouders een thuis bieden in Alblasserdam. Als SGP willen we inzetten op een sober en effectief integratiebeleid en ook voor de langere termijn er voor deze groep zijn. Vrijwilligersorganisaties willen we ondersteunen.
 • De SGP steunt plannen om te komen tot uitbreiding van de zorgvoorzieningen in DOK11. Toe te voegen woningbouw bij dit pand dient een kwalitatieve toevoeging aan ons dorp te zijn.