29 juni 2016

Algemene beschouwingen 2016

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN SGP FRACTIE 2016

29 juni 2016

door fractievoorzitter B.W. De Leeuw

Voorzitter, 

Als we het afgelopen jaar overzien is er veel gebeurd. Er is veel gepresteerd door de gemeente en door de Alblasserdamse samenleving. Zo zijn de decentralisaties goed verlopen, zijn belangrijke stappen genomen voor vormgeving van het centrumhart en zijn er diverse woningbouwprojecten gerealiseerd. Een van de dingen die het meest op het  netvlies staan was het opvangen van vluchtelingen. De komst van deze mensen deed ons ook nog eens goed nadenken over onze houding ten opzichte van de samenleving als geheel. Bijbels gezien isburgerschap hetzelfde als vreemdelingschap. Koning David zegt in een van zijn psalmen: ‘Ik ben een vreemdeling hier op aarde.’ Dit lijkt op vervreemding en afzondering, een vooroordeel dat velen (terecht of onterecht) zullen hebben over onze achterban. 

Maar dat kan David niet bedoeld hebben. Hij was koning van Israël en zeker niet wereldvreemd! Hij dreef handel met veel volken en had met veel culturen te maken tot in het huidige Ethiopië en Spanje toe. 

Dat wereldvreemd zijn is ook niet de bedoeling van de SGP. Wij leven in deze wereld en hebben onze taak en ons ambt daarin. Dat geeft verantwoordelijkheid om ons burgerschap in te vullen. Wij leven samen in de Alblasserdamse gemeenschap en maken daar volop deel van uit. Wij zien vóór ons een samenleving met gemeenschapszin. Het is heel belangrijk om dat het cement te doen zijn van de samenleving. Dat dit cement soms wat afbrokkelt hebben we ook gezien: 

  • Bij de komst van vluchtelingen, die onze samenleving even op zijn kop zet;
  • Bij het zich onveiliger voelen in de samenleving door berichten over bijvoorbeeld inbraak of andere kleine criminaliteit die direct invloed op mensen heeft.

In die gevallen moeten we soms wat bijmetselen.

Wij geloven vast dat die gemeenschapszin versterkt wordt als de samenleving weer teruggaat naar de waarden die de Heere ons gegeven heeft. Dat zijn bijvoorbeeld de waarden van ‘het dienen van God’, ‘het accepteren van gezag’, ‘het zorgen voor de naaste’ ‘het zuinig zijn op Gods schepping’ en ‘het heiligen van de zondag als rustdag’. Het doet ons op het laatstgenoemde punt daadwerkelijk pijn om te zien hoe de dag die God ons tot rust gegeven heeft wordt omgevormd tot werk- of recreatiedag. Wij geloven van harte dat een samenleving die zich aan Gods geboden houdt  - niet als naar een wetboek van strafrecht, maar uit liefde – daar zegen op krijgt van de Heere. In die zin hebben wij het Beste met de samenleving voor!

Voorzitter, We willen op een aantal zaken ingaan, namelijk de samenlevingsagenda, de decentralisaties, de actieplannen duurzaamheid en luchtkwaliteit, de gemeenschappelijke regelingen en financiën om vervolgens nog enkele ideeën mee te geven.

Samenlevingsagenda

De samenlevingsagenda loopt goed, hier en daar is wat vertraging, maar die is goed uit te leggen. Bij het ontwerpen van de samenlevingsagenda hebben we de rol van de raad niet goed op het netvlies gehad. Ik ben blij dat we nu gezamenlijk met college deze rol verder oppakken, zodat we als gemeentebestuur, ieder in zijn eigen rol, het contact met en de kracht van de samenleving, onder onze regie, zo goed mogelijk benutten.

Het budget voor de samenlevingsagenda is bedoeld voor nieuw beleid. Het budget Woonwagens is feitelijk uit de hand gelopen oud budget. Dat hoort daarom niet in dat budget thuis. Daarvoor moet geld gevonden worden binnen het budget voor Samen leven in Alblasserdam.

Ook vroeg onze fractie zich af of de ontwikkelingen binnen het PC onderwijs nog steeds zo pril zijn dat hiervoor alleen maar een PM post kon worden benoemd?

Verder blijft het erg stil rondom de uitbreiding van DOK 11, 

Decentralisaties

De decentralisaties zijn nog versnipperd qua transitie: er is veel gedaan en we hebben nog grootse plannen. Bij grootse plannen horen een gestructureerde planning en uitwerking. Die is er nog niet in een overkoepelend plan, met kwalitatieve en kwantitatieve doelen. Nogmaals willen we de wethouder met klem vragen haast hiermee te maken.

Bij de decentralisaties is ongeveer 1,3 mln. euro over, waarvan 3 ton lokaal en 1 mln. regionaal voor Alblasserdam. Als raad hebben we geen signalen dat de zorg niet goed is uitgevoerd. Daarmee kunnen we concluderen dat het zorgbudget, achteraf gezien, te ruim begroot is. Het college benoemt het overschot als incidenteel, omdat er maar 1 jaar ervaring is. Hoewel er nauwelijks sprake is van ervaring, durven wij gerust te stellen dat 25 % een veilige inschatting is van het structurele deel. Dit kan direct verwerkt worden in onze lokale budgetten, maar het regionale budget zullen we wel weg moeten halen uit de Drechtsteden begroting 2017, anders kunnen we niet over dit geld beschikken! College en Drechtraadleden: let op uw zaak! Door deze maatregel alleen al zouden de begrotingen 2017 – 2019 sluitend worden!

Actieplan duurzaamheid en Luchtkwaliteit

Het actieplan duurzaamheid heeft een goed traject afgelegd afgelopen jaar. Hiervoor is ook geld gereserveerd, hoewel dat alleen genoeg is voor een stimulerende rol. Het plan om afval verder te scheiden heeft in essentie onze instemming, we zijn geroepen om als rentmeester de aarde te bewaren die we in bruikleen hebben gekregen. 

Voor het actieplan Luchtkwaliteit is nog geen geld gereserveerd. Onze fractie vraagt zich af of we in de begroting hiervoor op korte termijn geld kunnen en moeten vrijmaken. Dit heeft ten eerste te maken met beschikbare financiën en ten andere met een overvolle agenda om dingen in Alblasserdam te realiseren. We moeten keuzes maken!

 

GR-en

Voor wat de Drechtsteden betreft: het rapport Janssen heeft onze fractie aangesproken. Het is hard nodig dat het speerpunt ‘Maritieme Topregio’ een sterke inhoudelijk verbindende schakel wordt. Als samenwerking namelijk niet meer stoelt op sterke inhoudelijke thema’s, gaat deze verzanden. De voorbeelden zien we deze dagen…

 

Qua financiën zal wat onze fractie betreft, de begroting Drechtsteden en andere GR-en nog eens goed doorgelicht moeten worden op ‘oude posten’, net zoals we in Alblasserdam doen. Het geld wat in de jaarrekening Drechtsteden overblijft, moet terug naar de gemeenten, geen reservevorming op regioniveau, behalve waar het gaat om directe buffers voor dat deel waar tekort aan geld direct mensen raakt. Wees hier als college scherp op! 

Het is goed dat het college de kosten van OZHZ beter probeert af te stemmen op de prestaties, die qua omvang afnemen.

 

Financiën

Een belangrijke vraag aan het college is of de invloed van de meicirculaire op de begroting 2017 al bekend is?

Onze fractie sluit zich aan bij de zin uit de evaluatie van de samenlevingsagenda: ‘Er zal daarom steeds een integralere afweging van de mogelijkheden moeten worden gemaakt. Daarnaast zal ook steeds aandacht zijn voor fasering van projecten.’ De vaste lasten nemen hard toe! We zien het dorp opknappen, maar de lasten die we aangaan, gaan we voor 30 jaar en langer aan. We perken daarmee de speelruimte van volgende colleges ernstig in! 

 

Een keuze die het college maakt, namelijk het ambtelijk apparaat afstemmen op de veranderingen in en door de samenlevingsagenda, onderschrijven wij. Ook daar geldt (in het werk) nieuw voor oud.

 

Het college heeft ervoor gekozen om de het indicatieve nadeel van € 340.000 in verband met de verandering van de rekenrente niet mee te nemen in de PPN. De voordelen zijn wel meegenomen. Geeft dit niet een te vertekend beeld?

 

Het weerstandsvermogen stijgt hard, we komen de komende jaren ruim boven de gestelde 1,4 norm. Incidenteel hoeft er dus de komende jaren geen sluitende begroting te zijn! Maak daar gebruik van. Bijvoorbeeld voor onderzoek / pilots om zorg meer preventief in te zetten, waardoor zorgkosten op langere termijn kunnen verminderen.

Er is veel geld over op het budget buitenruimte, wel wordt er meer geld gestort in de voorziening. We vinden het huidige streefniveau van beheer goed, maar pas op voor te grote versobering van de buitenruimte. Alleen functioneel is niet genoeg! Het moet ook een verpozingsruimte zijn (speeltoestellen, bankjes, bruggetjes, vlonders, etc.). Onze fractie wilop deze budgetten echt niet meer korten en het overschot in het beheer gebruiken om de buitenruimte aangekleed te houden! Juist die verpozingsruimte is van groot sociaal belang!

 

Nieuwe ideeën

Als laatste willen we nog twee zaken meegeven die voor de toekomst wat ons betreft op de rol staan, namelijk het helpen bij de realisatie van snel internet en het verbeteren van de infrastructuur op sommige knelpunten, bijvoorbeeld Ruigenhil-Dam-Haven. Daaronder is wat ons betreft ook begrepen een extra ontsluiting van ons dorp. Zeker in het geval van calamiteiten is deze ontsluiting hard nodig!

 

Kortom

Onze fractie wil de uitgezette koers vervolgen, met de volgende opmerkingen:

  • Ongeveer € 50.000 uit de lokale en € 250.000 uit de Drechtsteden begroting halen op het sociaal domein als structureel overschot;

  • Geld dat over is op beheer van de buitenruimte inzetten voor knelpunten inbeheer en anders voor de aankleding;

  • Woonwagens niet financieren via het budget samenlevingsagenda, maar via een het budget Samen Leven in Alblasserdam.

  • Als het actieplan luchtkwaliteit nog niet bekostigd kan worden, mag dat vooruitgeschoven worden, actieplan duurzaamheid geen extra geld.

  • Onderneem stappen om tot een derde (calamiteiten)ontsluiting te komen.

  • Gebruik het geld boven de weerstandsnorm (incidenteel) voor onderzoek /pilots om zorg effectiever (meer preventief) in te zetten.

Tenslotte voorzitter,

Terugkomend op de inleiding. Waarom was koning David vreemdeling? Wel, dat was vanuit het besef dat hij hier maar kort op aarde zou zijn. Hij wilde niet teveel tijd besteden aan dit aardse leven en zich vooral richten op het hemelse. Ikzelf zal de eerste zijn om toe te geven dat dit voor ons onmogelijk is. Wij zitten zo vast aan ons aardse leven, dat we vaak tekort komen in het denken aan het hemelse. Toch is het wel belangrijk om dit aardse leven, en ook ons werk voor de gemeente van Alblasserdam, te relativeren ten gunste van het leven in het hiernamaals. Als dit aardse leven alles is waar je in gelooft, ben je arm, omdat dit allemaal voorbijgaat, snel voorbijgaat! Alleen door de genade van de Heere Jezus Christus ben je rijk, maar ben je tegelijk ook een vreemdeling. Niet als wereldvreemd, maar wel als iemand die uitziet naar een beter Vaderland.

Vanuit dit besef willen wij als politieke vertegenwoordigers van de SGP politiek bedrijven en vanuit dit besef wensen wij het college en de raad Gods Zegen toe bij haar werkzaamheden in het komende jaar.