27 juni 2017

Algemene Beschouwingen 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN SGP FRACTIE 2017

Voorzitter,

Je kan niet bepaald zeggen dat Ad Visser, artiest, vrijdenker, vroeger gezicht van Toppop, tot de achterban van de SGP behoort. Zeer zeker niet! Waarom ik toch over hem begin, is dat hij begin dit jaar een gedicht heeft geschreven, waarvan een paar woorden bij mij bleven hangen. Het gedicht heet Centrifuge 2017 en gaat onder andere over de onvolprezen leider. Die regels waren:

Daar is de onvolprezen leider
Jaagt zijn volk graag op de kast
Zeg gewoon; je weet het ook niet
Je doet het ook maar op de tast

En als het allemaal goed gaat
Ben je net als wij verbaasd.

Toen ik dit hoorde, dacht ik: is dat ook niet wat wij doen. Feitelijk op de tast: resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst! Natuurlijk, we doen het met verstand en gevoel, met veel ervaring. Niet alleen van ons, maar ook van college en ambtenaren. Maar zegt Job niet: ‘We zijn van gisteren en weten niets, omdat onze dagen op de aarde een schaduw zijn’?

Ik mag inmiddels heel wat jaren meedraaien in de raad(scommissies), sinds 2002. Deze algemene beschouwingen zullen waarschijnlijk mijn laatste zijn. In die tijd heb ik veel waardering gekregen voor de professionaliteit van ambtenaren en college, zeker het huidige. Maar er zijn ook zeker dossiers geweest waar ik me heb voelen tasten, steunend op verstandelijke redeneringen en extrapolaties, maar waarvan ik wist: de kans dat het net zo uitkomt als we nu besluiten, is nihil.

Moeten we dat dan laten? Nee! Wij zijn zeker, ieder op zijn of haar plaats verplicht om ons tot het uiterste in te spannen. We hebben een verantwoordelijke positie! Maar relativering over de besluiten die we nemen is zeker op z’n plaats. Misschien moeten we wat vaker tegen elkaar zeggen: we doen het ook maar op de tast!

Voorzitter, voor ons ligt de perspectiefnota 2018. Met de relativering die ik net gemaakt heb, wil ik toch proberen namens onze SGP fractie deze van commentaar te voorzien.

Samenlevingsagenda

Wat mij opviel in de jaarrekening 2016, was de status van de meeste dossiers. Óf volgens planning, óf uitgevoerd. Het college heeft de afgelopen jaren hard gewerkt. Dit compliment wil ik te meer maken omdat de samenlevingsagenda geënt is op het Samen doen, wat in de regel vertragend werkt in de besluitvorming. Wat we zien is dat de Samenlevingsagenda inmiddels gemeengoed èn een succes is geworden. Ga vooral op deze ingeslagen weg voort en probeer stukje bij beetje dit proces verder uit te rollen in de samenleving. Dit hoort inmiddels bij het dorpse karakter van Alblasserdam!

Samenleving

De decentralisaties zijn inmiddels wel afgerond, maar de transformatie nog niet. Wij zijn als fractie nog steeds op zoek naar goede ideeën als het gaat over het meer preventief uitvoeren van de zorg. U hebt in het verleden het wachtkamerproject en het brugcoachproject opgezet. Zou u in de begroting 2018 incidenteel geld kunnen vrijmaken voor meer van dergelijke pilots? Eventueel zelfs van de overschotten op met name de WMO in 2015 en 2016? Het zoeken naar meer preventieve zorg mag van onze fractie wat kosten, omdat het achteraf geld oplevert.

Verder valt op dat de gemeente inmiddels meer met kerken en diaconieën afstemt. We hopen dat kerken en overheid gezamenlijk zorg dragen voor de zwakken in de samenleving. Daarover is soms nog wat wederzijds koudwatervrees, maar wat onze fractie betreft worden deze contacten geïntensiveerd om zo met name armoede en eenzaamheid in ons dorp te bestrijden en mantelzorgers te ondersteunen. 30 % van de mensen die aankloppen bij de WMO hebben geen netwerk!

Het toeleiden van mensen zonder werk naar arbeid is het zorgenkind. Wat is het probleem hier: is werken voor een bepaalde categorie mensen niet lonend of is er geen aansluiting met de arbeidsmarkt. Het aantal bijstandsuitkeringen in de regio is hoog. Wat is de reden dat deze mensen niet aan een baan komen? Hoe speelt Drechtwerk daar nu op in? Is het werkelijk zo moeilijk om mensen te plaatsen of werkt Drechtwerk niet plaatselijk genoeg? De economische ontwikkeling trekt aan. Hoe kunnen deze mensen hiervan profiteren?

Centrumvisie / recreatie en toerisme

Onze fractie heeft met overtuiging ingestemd met de centrumvisie. Ook de uitwerking daarvan heeft onze volle steun. Natuurlijk zijn en blijven we kritisch op uitgaven en inkomsten.

Wat we beogen is primair om ons centrum aantrekkelijker maken voor de eigen bewoners en secundair (via haven-Zuid) zorg te dragen voor een goede afwikkeling van het toeristisch verkeer. Daarbij vinden we het belangrijk dat in de visie recreatie en toerisme is ingestoken op rust en ruimte, authenticiteit en cultuurhistorie. Ons is gebleken dat ook de kerken deze waarden onderschrijven en dat zij daarbij ook ruimte vragen voor het behoud van de christelijke zondagsbeleving waar een groot deel van het dorp aan hecht, sterker nog, zij roepen de gemeente op om dit op een positieve manier te laten zien: ook dit hoort bij het dorpse karakter van Alblasserdam!

Nog even een vraag hierbij voor de wethouder: We zagen wel kosten staan voor recreatie en toerisme, maar opbrengsten, zoals het geld van de SWEK, zien we niet terug.

Nu we het toch over het centrum hebben: Wat onze fractie betreft stopt de burgemeester met de pilot om de openingstijden te verruimen om de orde te kunnen blijven handhaven. De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat dit niet werkt en het is een beloning voor de ondernemers die de orde niet in de hand hebben. Wat ons betreft worden openingstijden bekort als er weer gevochten wordt. Dan lopen ook de horecagelegenheden niet tegelijk leeg en worden ondernemers waar het verkeerd gaat niet beloond.

GR-en

Het college constateert, niet voor het eerst, dat de Gemeenschappelijke Regelingen hun budget ver overschrijden. We hebben gezien de afgelopen jaren dat de meeste GR-en aan het eind van het jaar een overschot hadden. De omvang van het deel GR-en in de begroting van Alblasserdam is inmiddels zo groot geworden dat sturing hierop cruciaal is geworden. Dat betekent dat wethouders in DB’s of AB’s hier stevig op moeten sturen en hetzelfde geldt voor de Drechtraadleden voor de GR Drechtsteden. We hebben weliswaar een risicoclassificatie voor de GR-en, maar we hebben geen risico inschatting gemaakt over dit effect wat de totale GR-en bij elkaar hebben op de begroting van Alblasserdam. Kan die nog gemaakt worden, inclusief risicobeheersing? De financiële discipline die wij hanteren (bijv. oud voor nieuw), moet zo mogelijk doorgetrokken worden naar de GR-en.

Daarnaast stoort het ons dat we het met Smile in dit dorp zo goed doen, terwijl we nog steeds het verlies van Drechtwerk gepresenteerd krijgen. Ziet de wethouder nog steeds geen mogelijkheden om de medewerkers van Drechtwerk over te laten nemen door Smile? Kunnen we niet uit Drechtwerk stappen?

Financiën

Ondanks het feit dat het college een perspectiefnota presenteert die verliesgevend is, verwachten wij dat de komende ontwikkelingen, waaronder de meicirculaire, nog zullen zorgen voor een positieve ontwikkeling (resultaten uit het verleden…).

Onze fractie heeft deze collegeperiode er steeds op aangedrongen om de woonlasten te verminderen. Dat punt willen we voor de begroting 2018 opnieuw maken. We zijn gelukkig al een stuk gedaald in de ranking, maar dat moet nog verder wat onze fractie betreft.

Wat ons opviel was dat er voor luchtkwaliteit vanaf 2018 geen geld meer is gereserveerd, of is dat opgenomen onder Duurzaamheid en milieu?

Herbruikbare stoffen

Over duurzaamheid gesproken: we zijn heel blij met de plaatsing van de oranje containers, scheiden loont! We krijgen echter steeds meer signalen dat de frequentie van ophalen daarvan te laag is. Zou een meer dynamisch ophaalpatroon ook kunnen?

En dan het woord diftar. Ik zal niet verhelen dat we wat alerter worden wanneer dit woord valt. Niet omdat we er persé op tegen zijn, maar omdat we het ècht nog niet weten. We spreken er pas in het najaar over en we willen niet door het college overvallen worden met het argument dat het financieel allemaal al verwerkt is. Ik kàn het punt op bladzijde 13 zo lezen dat we nog geen besluit hebben genomen over diftar, maar dat de wethouder alvast financieel heeft voorgesorteerd op dat besluit. Met andere woorden: het komt alvast in de begroting alsof we ‘ja’ hadden gezegd. Dat heeft de wethouder zo niet bedoeld, hoop ik?

Nieuw beleid en plannen daarvoor

Het einde van de coalitieperiode nadert en nieuwe plannen en nieuw beleid voor 2018 worden nu niet meer gemaakt. Dat zal weer starten tijdens de coalitiebesprekingen in de raad en aan de formatietafel. Daarvoor is wel financiële ruimte nodig. Nu begrijpen we dat die ruimte afhangt van de overige ontwikkelingen, maar voorlopig is het incidentele budget samenlevingsagenda (p. 11) weggegeven. Kan het college beloven dat zij in de definitieve begroting een substantieel bedrag begroot voor nieuw beleid?

Een punt wat ik nog wil aangeven is de Calamiteitenroute. Tijdens de vorige algemene beschouwingen heeft onze fractie opgeroepen om hier werk van te maken. We vonden daarin een gewillig oor bij het college. Ik weet dat dit langzame processen zijn, maar het afgelopen jaar heb ik niets gehoord of gezien hierover. Graag dit punt meenemen in de begroting 2018.

Een laatste punt is een voorstel wat ik wil doen namens de SGP fractie. Namelijk om de Nederlandse vlag het jaarrond op te hangen voor het gemeentehuis en bij de Dam. Dit vergt wellicht een kleine investering, vanwege de avond- en nachtverlichting, maar wij hebben dit bedrag er graag voor over. De Europese, provinciale en Alblasserdamse vlag hangen nu op de Dam, maar de Nederlandse niet. We ruilen graag de Europese in voor de Nederlandse.

Kortom

Onze fractie wil in het laatste jaar van deze coalitieperiode de volgende punten maken:

  • Incidenteel geld vrijmaken voor het opzetten van nieuwe pilots voor preventief werken in de zorg(eventueel van overschotten vorige jaren).
  • Het uitwerken van een risicoclassificatie en –beheersing voor het effect wat GR-begrotingen hebben op onze begroting.
  • Een verzoek aan college en Drechtraadleden om de begrotingsdiscipline die Alblasserdam hanteert ook door te zetten bij deze GR-en.
  • Overleg met Drechtwerk over in dienst nemen medewerkers door Smile.
  • Het maken van financiële ruimte voor nieuw beleid in de nieuwe coalitieperiode.
  • Het jaarrond vlaggen met de Nederlandse vlag.

 

Tenslotte voorzitter,

Soms doen we dingen op de tast, soms met verstand, soms met gevoel, meestal met een combinatie hiervan. Toch belijden en geloven wij te leven in een wereld waarin van Bovenaf bekeken niets op de tast gebeurt. Naar wij geloven, wordt het hele wereldgebeuren geregeerd door de Heere, aan Wie wij ook verantwoording zullen moeten afleggen van de verantwoordelijkheid die wij hebben gekregen. Dat maakt vaak klein, omdat we maar nietige mensen zijn in dienst van Hem. Aan de andere kant maakt dat soms groot, omdat, wat we ook op de tast doen, het de Heere nooit uit de hand loopt.

Vanuit dit besef wensen wij het college, de ambtenaren en de gemeenteraad Gods Zegen toe bij haar werkzaamheden in het komende jaar.