10 juli 2018

Algemene beschouwingen 2018

 

Voorzitter,

De verkiezingen liggen al weer even achter ons, de raad is opnieuw geïnstalleerd, taken zijn verdeeld, akkoorden zijn gesloten en met elkaar zijn we weer begonnen aan een nieuwe periode van vier jaar. Een werkreis waarin we als partij, als coalitie, als raad met elkaar, veel uitdagingen tegemoet gaan. Een reis van windje mee en windje tegen, hoogtepunten, dieptepunten, file en doorstroming, een aardse rit van vier jaar om met elkaar concrete doelstellingen voor Alblasserdam te verwezenlijken. Laten we vanavond ook zo eens naar Alblasserdam kijken. Een korte reis, tour, door Alblasserdam met de PPN, samenlevingsagenda 2.0 en de jaarrekening in onze rugzak.

Complimenten trouwens voor de leesbaarheid van de stukken, college en organisatie!

 

Van start - dorps karakter

Laten we van start gaan op de Alblasserdamse brug; de brug over de Noord. Onze brug, met mankementen helaas! Wel een monument, doch zonder hotelachtige fratsen. Met Ambacht in de rug zien we voor ons Alblasserdam. Dijk, wonen, bedrijvigheid, haven. Met in het midden de kerktoren van de Grote Kerk. Iets om trots op te zijn. Niet voor niets lanceerde onze fractie ‘geen stadse fratsen, dorp met karakter’. Waar hard gewerkt wordt indien mogelijk, waar inwoners naar elkaar omzien, ondersteuning bieden en waar het rustig wonen is. Laten we dat koesteren en verder uitbouwen.

 

Nedstaal - regionale samenwerking

Kijkend naar rechts valt ons oog op de leegstaande gebouwen van Nedstaal. We kennen de geschiedenis. En met elkaar proberen we invulling te geven aan de toekomst. Met doelen. We vragen de wethouder wel hoe realistisch deze doelen inmiddels zijn. Of worden onze gewenste doelen momenteel teniet gedaan door investeerders die snel winst willen maken?

Op deze plek realiseren we ons ook dat Alblasserdam niet is opgesloten binnen haar dijken, maar een belangrijke rol vervult in onze regionale samenwerking die wij koesteren. Behouden wat we hebben, verbeteren waar het kan, met daarbij een continue focus op de vijf samenwerkingsgebieden (werk & economie, WMO en participatiewet, wonen, bereikbaarheid en verbeterde bedrijfsvoering). Met belangstelling volgen we de ontwikkelingen rondom deze regionale samenwerking en vanaf deze plaats willen wij nogmaals het vertrouwen uitspreken dat u, voorzitter, en dhr. Verheij onze belangen op een juiste manier weet te behartigen.

 

Luchtkwaliteit - vuurwerk

Inmiddels zijn we de brug wat verder afgereden met naast ons de A15 en de tunnelmond. Om Alblasserdam schoner te krijgen, is doorstroming essentieel. Basisprincipe een. Daar wordt aan gewerkt. Tot die tijd is dit wel het punt waar de meeste vervuiling ontstaat. Eerder is gebleken dat wij als gemeente wel degelijk een gesprekpartner kunnen zijn voor Rijkswaterstaat. Voorzitter, het college is van onze wens op de hoogte. Wij vragen de wethouder dan ook, kan er dit jaar nog een sessie met Rijkswaterstaat worden georganiseerd waarbij alle nadruk komt te liggen op het verduurzamen van de tunnelmond? In welke vorm dan ook. Eerder dan genoemd in de samenlevingsagenda. En als we het dan toch over luchtkwaliteit hebben, willen we daar het vuurwerk ook graag aan verbinden. Een traditie die in den lande steeds meer weerstand oproept. Gelet op ons eerder betoog roepen wij de burgemeester op twee scenario’s te onderzoeken: ten eerste het instellen van vuurwerkvrije zones en ten tweede de uitvoerbaarheid van een vuurwerkvrij Alblasserdam.

 

Veiligheidsregio - Havengebied

Terug naar onze reis, via de Ruigenhil passeren we onze brandweer, een dienst om trots op te zijn. Onderwijl vragen we ons af hoe het staat met onze vrijwilligers. Staat dit onder druk zoals bij vele gemeentes vanwege de achterliggende bezuinigingen en hoe gaan we de structurele tekorten te lijf mede gelet op ons minderheidsstandpunt in deze?

Inmiddels zijn we aangeland op de Dam, het begin van de haven. Een vervelend kruispunt. Dat komt later met het GVVP.

Ons oog wordt getrokken naar het leegstaande lint. Onderdeel van het havengebied. Beter bekend als Haven-Zuid. Onlangs hebben we vanuit de GREX mogen vernemen dat we ons momenteel begeven in fase 1. Voorzitter, kan de wethouder dit concreet maken? In stappen en tijd, mede daar dat laatste ontbreekt in de samenlevingsagenda. Onze fractie wil in deze periode echt meters maken. Coproductie ja, maar wel vanuit een duidelijk initiatief vanuit de gemeente. De ontwikkeling rondom Mercon laat zien dat binnen afzienbare tijd ook echt meters gemaakt kunnen worden. Waarom zien we dat hier nog onvoldoende terug? Ontbreekt het aan capaciteit? Aan kennis? Aan ambitie? Tevens vragen wij de wethouder om actie rondom de uitvoering van het visitorsmanagement. SWEK dendert wel door, nu wij nog. Coproductie of verantwoordelijkheid gemeente? Onze fractie is van mening dat wij als gemeente meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Graag reactie van de wethouder op dit punt.

 

Veiligheid

Voorzitter, het Havengebied is ook de plek waar de meeste reuring en levendigheid plaatsvindt. Maar dan helaas in de negatieve zin des woords. Helaas te vaak in het nieuws door allerlei opstootjes en vechtpartijen met soms tussenkomst van de politie tot gevolg. Helaas moet onze fractie ook constateren dat jongeren van onze achterban zich hier bevinden. Desalniettemin vraagt onze fractie om maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van suswachten. De kloof in veiligheidsbeleving uitgedrukt in cijfers versus beleving moet wat ons betreft worden gedicht. Voorzitter, onze fractie kijkt dan ook uit naar de nieuwe nota handhaving. Klopt het dat voor uitvoering van deze nota nog geen middelen zijn opgenomen in de PPN of hebben wij daar over heen gelezen? Verder zijn wij erg benieuwd wanneer de camera’s ook daadwerkelijk in het centrum geplaatst worden.

 

Organisatie

We vervolgen onze weg over de haven. Even stil staan bij het gemeentehuis. Het plein. We kijken terug op een zorgvuldig en overwogen besluit. Daarom zijn we content met mogelijke inpassing van de bibliotheek. Wel maken we ons ook zorgen omtrent planning en financiën. Dan de organisatie zelf. In de eerste plaats veel waardering voor alle mensen die dagelijks keihard werken voor ons dorp! Van beheersorganisatie naar ontwikkelorganisatie. Investeren in ruimte voor kwaliteit. Belangrijk dat hier aandacht voor wordt gevraagd, belangrijker nog dat dit ondersteuning verdient. De oplossing lijkt in eerste instantie vooral gezien te worden door het inzetten van extra personeel. Echter is heroriëntatie ook gewenst, daar sommige taken minder worden of zelfs komen te vervallen. Daarnaast is het ook een verandering van werken. Het ‘samen doen’ principe zit nog niet bij iedereen tussen de oren, weten we. Hoe gaan we dat veranderen? Graag reflectie van de burgemeester op deze punten.

 

Gebiedsvisie - Mercon

Via de haven naar Oost-Kinderdijk. Met tussendoor een doorkijk op het Lammetjeswiel. We zagen daar een prachtige samenwerking met het onderwijs ontstaan. Goed gedaan, wethouder! We staan stil bij de aansluiting met het Zwarte Paard. Mercon. Onlangs hebben we hier een levendige discussie over gevoerd. Mooi om te zien dat deze ontwikkelaar wel in staat is om een omvangrijk plan in korte tijd te doen ontwikkelen. Met draagvlak. We kijken wel met belangstelling uit naar de concretisering van de verschillende toezeggingen. Ook dit plan is niet omsloten door alleen maar dijken.... Laten we oog hebben voor de bredere context.

 

Buurtpreventie

Via het Zwarte Paard en de Rijnstraat naar het vernieuwde Scheldeplein. Dit is een prachtig resultaat van ‘samen doen’ en tevens een goed signaal voor de wijk Kinderdijk. In deze wijk gebeuren mooie dingen. Te denken aan een actieve buurtpreventiegroep. Voorzitter, welke stappen moeten er nog ondernomen worden om er voor te zorgen dat elke wijk een dergelijke actieve preventiegroep krijgt? Laten we deze initiatieven niet beperken tot Souburgh en Kinderdijk.

 

Sloop voor nieuwbouw - energietransitie

We passeren het gebied van de Groene Long en via de Van Hogendorpweg en Blokweerweg slaan we rechtsaf de Paralleweg in. Voorzitter, één van de wijken waar de kwaliteit van wonen onder druk staat. Zo is nogmaals gebleken na onze oproep ‘sloop voor nieuwbouw’. Onze fractie is dan ook zeer benieuwd naar de doorvertaling daarvan. De PPN heeft het over nieuw voor oud en actualisatie van onze lokale PALT-afspraken. Voor onze fractie is dit echt een aangelegen punt. Samenleving aan zet? Nee, laten wij als gemeente vooral zelf het initiatief nemen. Heeft de wethouder dit onderwerp al aangesneden bij Woonkracht10, onze belangrijkste uitvoerende partner in deze?

Waarbij we ons tevens afvragen of we deze wijk niet als pilot kunnen nemen in het licht van onze energietransitie. De opgave is groot. Over vier jaar moeten de eerste bestaande huizen van het gas af en over twintig jaar moet Alblasserdam energieneutraal zijn. Geweldig! Maar hoe gaat onze wethouder dit aanvliegen? We zien namelijk om ons heen dat kennis ontbreekt en gemeentes vooral het wiel zelf proberen uit te vinden. Graag reflectie van de wethouder op deze punten.

In deze hele energietransitie moeten we onze ondernemers ook niet vergeten. Er is behoefte aan goede ondersteuning en gerichte advisering hoe zij hun bedrijfsvoering en gebouwen echt kunnen verduurzamen. Welke mogelijkheden zijn er? Welke subsidies zijn er te verkrijgen? Voorzitter, onlangs bleek maar weer eens dat ondernemers vaak de weg er naar toe niet weten, geen tijd hebben en alleen zaken willen doen met betrouwbare partners. Ligt hier niet een mooie taak voor ons als overheid? Faciliteren. Oranje loper aanpak! Nee, niet via flyers of websitedoorverwijzingen, niet via OZHZ (zo lijkt het volgens de samenlevingsagenda), maar concreet een bureau naar voren schuiven dat waarde toe kan voegen voor onze ondernemers. Graag reflectie van beide wethouders op dit punt.

 

Sturing sociaal domein

Inmiddels passeren we Dok11, waar uitbreidingsplannen liggen. Na de laatste openbare bijeenkomst en terugtrekking van Woonkracht10 zijn we wel benieuwd naar vorderingen en de uiteindelijke invlechting in het sociaal domein. We denken echter ook aan de reis die onze kinderen en ouderen met ons maken. Voor de serviceorganisatie Jeugd hebben we dit jaar onze portemonnee moeten trekken. De verwachting is dat ze binnen vier jaar binnen de budgetten kunnen werken. Geloven we hierin? Denkend aan onze ouderen horen we van grote tekorten bij de WMO. Wethouder, wat zijn uw plannen om de diverse diensten binnen budget = kader te laten werken? Denkt u aan bezuinigen? Naast de financiën, wilt u onze eerdere opmerkingen rondom identiteitsgebonden zorg ook niet vergeten?

Voorzitter, als je op reis bent, zie je ook dingen niet, omdat het achter de voordeur is of onzichtbaar is, maar ondertussen is het er wel. Wij doelen bijvoorbeeld op armoede. Mooi dat het college financiën beschikbaar wil stellen om dit te bestrijden, maar welke concrete stappen gaan we zetten voor de mensen die kampen met armoede?

 

Onderhoud openbare ruimte - grondstoffenplan

Via de Parallelweg, onderdeel van de groene loper, bereiken we de rotonde. Groen. Groener. Meer bomen. Minder onkruid. Kwaliteit van straten, voetpaden. Er ligt een duidelijke ambitie. Maar hoe realistisch is deze? Onze fractie kijkt uit naar de uitwerking van de verschillende scenario’s en de kaderstellende rol van de raad in deze. Oh ja, een scenario zou ook kunnen zijn: meer burgerparticipatie. Zie hiervoor Molenwaard als voorbeeld. Wordt dit ook meegenomen in uw uitwerking, wethouder? 

Onderwijl worden net de welbekende oranje containers opgehaald. Inmiddels weten we dat we de 184kg grens hebben bereikt. Geen groot verschil met een half jaar eerder. Is de verwachting van de wethouder dat we het komende jaar echt nog slagen gaan maken en is er inmiddels al een besluit genomen over het veranderen van de ophaalfrequentie (oranje zomer meer - winter groen minder)?

 

Bereikbaarheid

Via de Torenweg komen we aan bij de Wensveenrotonde. Een plek waar al veel over gesproken is. Economie zit weer volop in de lift, er zijn dus meer autobewegingen, de A15 slipt nog meer dicht en om toch wat eerder thuis te zijn, wordt handig gebruikt gemaakt van de Vinkenpolderweg. Dit bleek maar weer bij afsluiting van de Westeinde. Prioriteit twee is een betere ontsluiting van de West Alblasserwaard. Coproductie ja, maar laten wij het initiatief nemen. De SGP-fractie ziet graag een bijeenkomst tegemoet waarbij in samenspraak met Molenwaard en de provincie een verkenning plaatsvindt. Wat ons betreft kan dit vooruitlopend op het opstellen van een plan van aanpak (zoals genoemd wordt in de samenlevingsagenda). En graag onderzoeken of de Vinkenpolderweg toch niet afgesloten kan worden voor sluipverkeer (zie de effecten n.a.v. afsluiting Westeinde).

 

Financiën

We gaan Alblasserdam weer uit. Uitrusten op een bankje zit er niet in. Er ligt namelijk nog een grote uitdaging. Kijkend naar de gemeentelijke financiën, dan zij we blij dat 2017 positief kan worden afgesloten. Echter, er ligt een opgave. Werken aan een structureel sluitende begroting. We moeten opletten, scherp aan de wind zeilen, direct kunnen acteren als dat nodig moet zijn. Wetend dat we niet altijd aan het roer zitten, omdat we ook te maken hebben met rijksuitgaven en wisselende GR- koersen. Onze fractie kan zich dan ook vinden in de genoemde uitgangspunten om te komen tot een begroting over het jaar 2019. We roepen het college wel op om de samenlevingsagenda meer in te richten op prioritering en de raad daarin ook keuzemogelijkheden voor te houden. We houden nog steeds veel ballen met elkaar in de lucht.

 

Beschouwend

Voorzitter, wij zijn weer begonnen aan een nieuwe periode. Zoals op reis een kaart geraadpleegd wordt, wil de SGP-fractie Gods Woord gebruiken op haar politieke reis door Alblasserdam. Vanuit de diepe overtuiging dat Gods Woord het enige en ware richtsnoer is voor ons leven en voor ons handelen. Daarom zal elk voorstel, voorzitter, langs dat Richtsnoer gelegd worden. Dat zal ook merkbaar zijn in dit gremium. Wijlen Ds. Kersten, 100 jaar geleden fractievoorzitter van de landelijke SGP, besefte maar al te goed dat het politiek landschap verweven was door het sluiten van allerlei compromissen, echter wel met de kanttekening dat er met Gods Woord geen compromissen gesloten kunnen worden. Dat maakt ons werk in de politiek ook zo verantwoordelijk. Eens zal onze fractie aan het einde van de reis daar ook rekenschap van af moeten leggen. Bent u zich daarvan ook bewust dat deze aardse reis een keer eindigt en ieder persoonlijk een eeuwige reis moet maken?

 

Slot

Voorzitter, tot slot danken wij het college voor al het voorbereidende werk en allen die u daarbij geholpen hebben. In korte tijd is er weer veel werk verzet. En wij wensen u in alles Gods zegen toe bij de uitoefening van uw werkzaamheden.

 

 

Jaco Brand

Fractievoorzitter SGP Alblasserdam