11 november 2014

Behandeling begroting 2015

BEHANDELING BEGROTING 2015

SGP fractie

 

Voorzitter,

 

Voor ons ligt de begroting voor het jaar 2015 en de meerjarenbegroting over de 3 jaren erna. In de perspectiefnota is al een doorkijk gegeven naar het jaar 2015 en in de algemene beschouwingen hebben we daarop al onze reflectie gegeven en punten aangegeven die wat ons betreft belangrijk zijn voor het opstellen van de meerjarenbegroting.

 

In die algemene beschouwingen hebben we de vinger gelegd bij het grote aantal veranderingen dat in maatschappij en gemeente plaatsvindt. Onder die omstandigheden is het niet gemakkelijk een deugdelijke begroting neer te leggen, simpelweg omdat we nog geen dag, laat staan een heel jaar in de toekomst kunnen kijken. De kunst is om met de huidige stand van zaken zo goed mogelijk op logische kennis en beschikbare gegevens de ontwikkelingen te voorspellen voor het komende jaar.

 

(Meerjaren)begroting

Wat de SGP fractie betreft is deze vertaalslag uitstekend gemaakt; de kwaliteit van deze begroting is uitstekend. Dit hebben we al verwoord in de auditcommissie en dat willen we zeker hier herhalen. Hij is duidelijk leesbaar, bevat relevante besluiten en voornemens. Het tekent dit college dat er via met name technische maatregelen, zoals het meer meenemen van BTW in de kostprijsberekening van riolering en reiniging, ruimte wordt geschapen in de begroting om meer van de samenlevingsagenda te kunnen uitvoeren. Daardoor ontstaat onder andere ruimte om in 2016 en 2017 nog eens in totaal ruim 4 ton te reserveren voor verdere realisering van de samenlevingsagenda. Daarvan kunnen de PM posten in die jaren (Centrumontwikkeling, duurzaamheid en luchtkwaliteit) van een bijdrage voorzien worden.

In de algemene beschouwingen gaven we aan dat we het een goed plan vonden om de begroting om te schrijven naar de samenlevingsagenda. Voor ons ligt het resultaat en wat de SGP fractie betreft, mag er dat zijn! Complimenten daarvoor.

Ook het feit dat er zojuist een burgerversie van de begroting is gepresenteerd, vinden we een compliment waard.

 

Samenlevingsagenda

Voorzitter, door deze begroting heeft de samenlevingsagenda, in ieder geval voor het eerste jaar, wat meer body en inhoud gekregen. Er zijn prestatie indicatoren benoemd en er is aangegeven wat de gemeente kan doen en waar we dingen van de maatschappij verwachten. In onze algemene beschouwingen gaven we aan een risico te zien in de opzet die toen vooral uit  intenties en beschouwingen bestond. Nu kunnen we concluderen dat (we hopen dankzij onze opmerkingen toen) de bijdrage van de gemeente ook verder geconcretiseerd is. Daarmee is het voor ons en de samenleving gemakkelijker om te volgen wat er gebeurt en gebeuren moet en kunnen we het college makkelijker beoordelen op uitvoering van het beleid.

 

Een ander punt dat wij aangaven is het risico dat we ons als raad teveel zouden kunnen laten meezuigen in het hoe en minder op het wat. Onze voorzichtige conclusie is dat we als raad op dit  risico inderdaad heel alert moeten zijn. Vanuit de informatieplicht (en-wens) van het college om de raad overal van op de hoogte te stellen, moeten we als raad naar beleving van onze fractie kritischer worden op de behandeling ervan. Als ik me niet vergis wordt er soms meer aandacht besteed en diepere discussie gevoerd over raadsinformatiebrieven dan over raadsvoorstellen (de decentralisaties daargelaten). Laten we onszelf daarin opscherpen!

 

Voorzitter, nu meer richting de inhoud van deze begroting:

 

Decentralisaties

Wat de laatste maanden opvalt is dat er rondom de 3 decentralisaties heel veel wordt gedaan. Ook de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld is heel positief te noemen. We lopen dan ook in vergelijking met andere gemeenten zeker niet achter! We houden van de nuchtere en realistische kijk van het college: ‘Niet alles zal goed gaan per 1 januari 2015. Dat weten we, maar we zijn met z’n allen alert dat er geen gekke dingen gebeuren. ‘

Blijf dat contact met de samenleving en het maatschappelijk middenveld houden, is onze oproep en blijf betrokken daar waar het juist mis dreigt te gaan, niet alleen qua beleid, maar ook gewoon persoonlijk.

 

We weten dat er veel communicatie plaatsvindt vanuit de gemeente naar haar inwoners over deze decentralisaties. Maar we moeten ons wel realiseren dat deze materie, die voor ingewijden al een behoorlijke aanslag doet op de intelligentie, voor burgers veelal onbegrijpelijk is. Probeer de communicatie daarom praktisch te houden en vooral te richten op het ‘waar iemand moet zijn’ met iemands vraag. We hopen daarom dat het gemeentelijke loket (het Klantcontactcentrum) zo snel mogelijk operationeel is.

 

Een van de pijlers onder de bezuinigingen via de decentralisaties van het huidige kabinet is de overtuiging dat gemeenten dichter op de cliënten zitten en dus eerder preventieve zorg kunnen aanbieden. Daardoor wordt duurdere curatieve zorg minder nodig. Onze fractie hoopt dat deze pijler goed gaat werken, maar dat gaat niet vanzelf. We vinden het heel belangrijk dat die preventie plaats vindt en dat die zich (met name bij Jeugdhulp)  vooral richt op het gezin, de hoeksteen van de samenleving. Door eerder te focussen op gezinnen in plaats van op individuele cliënten of delinquenten, kan naar onze overtuiging eerder erger worden voorkomen.

 

Er is afgelopen donderdagavond gesproken over de WMO met belanghebbenden. Daar werd onder andere een warm pleidooi gehouden voor het weer voor elkaar zorgen als buren. Iets wat vroeger heel vanzelfsprekend was, maar wat we zijn kwijtgeraakt. Onze fractie wil dit pleidooi van harte onderstrepen! Juist door het weer oog krijgen voor elkaar, weer los van het individualisme, de ik-gerichtheid, kunnen deze decentralisaties slagen. We moeten en willen nu zoveel regelen. Maar als we niet oppassen gaan we door al dat geregel weer een andere variant maken van ‘de overheid zorgt voor u’. Juist het versterken van gemeenschapszin moet een onderdeel zijn van deze decentralisaties.

 

Dat is een mentaliteitsverandering die veel tijd vraagt. Daarom moeten we nu wel wàt regelen. Volgens de SGP fractie zijn buiten de gemeente zelf twee dingen heel belangrijk voor het welslagen van de decentralisaties: de inzet van vrijwilligers/mantelzorgers en de hulp van ondernemers.

Uit de antwoorden op de vragen over vrijwilligers blijkt dat het college zich de positie van de vrijwilligers/ mantelzorgers bewust is. De SWA realiseert al meerwaarde, maar moet die extra opgave ook nog gaan waarmaken. We roepen het College op om dit goed in de gaten te houden en daar waar het nodig is te faciliteren.

Ook de hulp van ondernemers is nodig. SMILE heeft al contacten met de bedrijven om hun werknemers, indien mogelijk, te detacheren. De gemeente heeft zelf echter ook een breed bedrijvennetwerk. Het zou goed zijn als gemeente en SMILE de handen ineen slaan om dit bedrijvennetwerk te gebruiken voor het aan het werk krijgen voor diegenen die dat zonder hulp niet kunnen.

 

Inrichting centrum

Wat zou het mooi zijn als we vanaf de tekentafel een heel gebied netjes konden inrichten om zo de functies in een gebied op elkaar af te stemmen. Helaas is de praktijk anders. Planvorming en concrete plannen lopen door elkaar. De oproep aan het college is om hierin de verbinding vast te houden, want dit is een dynamisch proces. De concrete ontwikkelingen mogen wat onze fractie betreft niet stil blijven staan omdat ze moeten wachten op de visievorming. Daarom blijft het voor de gemeente een uitdaging om deze zo mogelijk te faciliteren en tegelijkertijd het hele centrum in harmonie te ontwikkelen. Dit geldt met name voor de gesprekken rondom de locaties Kerkstraat – Cornelis Smitsstraat en Haven-Zuid deelgebied noord.

Daarnaast pleit onze fractie ervoor om de renovatie van het gemeentehuis te koppelen aan de centrumvisie. Dit is niet alleen qua ligging logisch (het gemeentehuis is natuurlijk per definitie het centrum van de gemeente!), maar ook qua uitwerking als we het hebben over het raadhuisplein als huiskamer en over het onderbrengen van maatschappelijke loketten en organisaties zoals de politie in het gemeentehuis. Graag de reactie van het college daarop.

 

Duurzaamheid

In de algemene beschouwingen heeft de SGP fractie benadrukt dat duurzaamheidsbeleid nog wat concreter mag, bijvoorbeeld via de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Wij concluderen nu dat in deze begroting deze concreetheid nog niet duidelijk is geworden. Wij vragen daarom in 2015 van het college daarover een nadere bezinning, waarbij het doel zou moeten zijn om in de begroting van 2016 wel concretere doelen op te kunnen nemen.

 

Voor wat betreft luchtkwaliteit lijkt het ons ook niet voor alles nodig om eerst in 2015 een plan te maken en de uitvoering pas te starten in 2016. Wat ons betreft kan u veel sneller aan de slag om al hier en daar te lobbyen. Juist nu zou er overleg met bijv. Nedstaal en Coatinc kunnen plaatsvinden over hun toekomstplannen en over het beperken van hun luchtemissies.

 

Gemeenschappelijke regelingen

GRD: veel inhoud van de decentralisaties (WMO, Participatiewet) zullen via de GRD lopen. Dit is nuttig en nodig. Wij roepen het College wel op om ons als raad erbij betrokken te houden als het gaat over onze Alblasserdamse burgers en redeneer niet dat dit wel via de Drechtraad voor de Drechtsteden ineens verloopt. Wij willen híer betrokken blijven bij de hulp aan onze Alblasserdammers.

 

Binnenkort zullen we als raad spreken over het rMJP dat door het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad is voorbereid. Daarom wil ik nu over dit belangrijke onderwerp niet te veel zeggen. Op voorhand willen we aangeven dat we sympathie hebben voor het besluit binnen de gemeente Zwijndrecht, die het ophalen van € 1 mln. ten behoeve van het meer werk creëren in de regio wil faseren en niet ineens in 2015 wil laten vallen.

 

Ook in deze begroting valt het weer op: het grote deel dat inmiddels wordt gerealiseerd via de GR-en. We zijn blij dat het college aandacht heeft voor de risico’s hiervan. Het afgelopen halfjaar werden we wat betreft DGJ wel heel erg met onze neus op de feiten gedrukt dat we hierin afhankelijk zijn van goed management en bestuur. Volgens de wethouder financiën komt er een nieuwe Nota Verbonden Partijen. Wij zijn benieuwd naar de rol die het College voor zichzelf ziet in dezen, maar willen daarbij ook goed nadenken over de rol van de Raad hierin.

 

Tenslotte

Voor ons ligt ter vaststelling de begroting over 2015. We zijn ermee begonnen dat wij mensen nog geen dag in de toekomst kunnen kijken, laat staan een heel jaar. Dat betekent niet dat we geen plannen kunnen of mogen maken, maar wel dat we ervan doordrongen moeten zijn dat die plannen allemaal menselijk zijn en dus fragiel.

Daarom willen we ons in al ons werk afhankelijk weten van die God die alle dingen in Zijn hand houdt en die het hele wereldgebeuren, en daarin ook onze gemeente, regeert en bestuurt. Het is onze diepste overtuiging dat Hij daarvoor ons als gemeenteraad en u als college wil gebruiken. Wij wensen u daarom Gods Zegen toe voor het komende jaar bij al uw werk.