21 maart 2017

Bezwaar SGP bij New Energy Tour in Alblasserdam

 

Door de SGP fractie van Alblasserdam zijn vragen gesteld aan het collega n.a.v. de raadsinformatiebrief over de op 20 mei te organiseren New Energy Tour. Na beantwoording door de wethouder is deze RIB behandeld in de commissie bestuur op dinsdagavond 21 maart 2017. Hieronder de bijdrage van de SGP in deze commissie:

Voorzitter, op zaterdag 20 mei wordt de New Energy Tour gehouden. Op de website van de wielerronde worden diverse initiatieven genoemd, zoals diverse lokale programma’s rondom fietsen en aandacht voor de Dag van de Fiets. Daar kunnen wij ons in vinden. Heel anders ligt het wat betreft de profronde. Een zo groot evenement waarvoor Rotterdam heeft bedankt, komt uiteindelijk uit op Alblasserdam als finishplaats. De SGP fractie heeft moeite met dergelijke evenementen en wel om de volgende redenen:

1. Allereerst heeft de SGP fractie om principiële redenen moeite met evenementen uit de categorie topsport. Bij topsport worden mensen getraind en gedreven tot uitzonderlijke prestaties, dit op een manier waarvoor ons lichaam niet door de Schepper is gemaakt. Ook worden de topsporters bovenmatig als helden vereerd, een vorm van mensverheerlijking die wij liever niet zouden zien. Met name het topsport element in de New Energy Tour, veroorzaakt onze reserves.
2. Ook vinden wij evenementen van dergelijke omvang niet passen bij de schaal en het karakter van Alblasserdam. Onze fractie vertegenwoordigt een grote groep inwoners die de komst van dergelijke evenementen naar Alblasserdam niet toejuichen.
3. Een praktisch punt is ook: De komst van de New Energy Tour zal verkeershinder veroorzaken voor onze dorpsbewoners. Velen zullen ook geluidsoverlast ervaren.
4. Wanneer een wielerevenement van commerciële aard is vind de SGP fractie dat het zich zelfstandig moet kunnen bekostigen. Hier zou naar onze mening geen lokale subsidie aan moeten worden besteed.

Let wel voorzitter, de SGP is helemaal geen tegenstander van sportbeoefening in het algemeen. Dit in tegenstelling tot wat sommigen misschien denken na onze reactie en kritische vragen bij deze wielertour.

De Bron waaruit de SGP put voor haar standpunten, de Bijbel, bevat een heel kernachtige samenvatting: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Enerzijds betekent dit allereerst God lief te hebben, en even goed voor je naaste te zorgen als voor jezelf: een bekende maar ook niet eenvoudige opgave van naastenliefde, evengoed ook niet voor een SGP-raadslid. Tegelijk betekent dit dus niet jezelf verwaarlozen of overwerken (of overbenutten met topsport) maar even goed voor jezelf zorgen als voor een ander, voor je naaste. Ook mogen we hieronder verstaan: ons lichaam goed onderhouden, gezond leven, gezond eten, gezond bewegen. Uit dit oogpunt vloeit voort dat sport dus ook heel goed en gezond kan zijn voor de mens, wij zien jongeren liever sporten dan doelloos op straat hangen!

Gezonde sportbeoefening die beweging stimuleert, neem bijvoorbeeld een schooltoernooi tussen basisscholen, kunnen wij goed steunen, en draagt ook nog eens bij aan saamhorigheid. Hier ligt voor ons echter wel een duidelijke grens: zolang het gaat over amateursport of breedtesport en als doel heeft gezonde beweging: ja, maar zodra het van commerciële aard wordt en van de categorie topsport is zeggen wij duidelijk: nee. Kortom, deze vorm van sportbeoefening hoeft wat ons betreft geen podium te ontvangen in Alblasserdam.

Opvallend was ook dat juist vandaag in het nieuws kwam dat de Rabobank stopt met het sponsoren van topsport, met name ook proftours wielrennen. Wel blijft Rabobank de amateursport met hun clubs helpen en bevorderen. Reden hiervoor? De bank is niet meer overtuigd dat de internationale professionele wielerwereld in staat is om een schone en eerlijke sport mogelijk te maken. Dit maakt ons inziens duidelijk dat het niet alleen een SGP aangelegenheid betreft maar ook vanuit een zakelijke beoordeling kan worden afgekeurd.

Dank aan de wethouder voor de beantwoording van onze vragen. Naar aanleiding van deze beantwoording zijn nog wel wat aanvullende vragen ontstaan:

1. De afwijzing van Rotterdam zou zijn omdat dit ‘politiek niet haalbaar’ zou zijn. Is het niet evenals in Alblasserdam vooral een college-aangelegenheid waarvoor geen politiek besluit nodig is? Kan de wethouder dit wat nader duiden?

2. Waar het gaat over de geschiktheid van het evenement voor Alblasserdam: onderschat het college hier niet de grootschaligheid van dit evenement in verhouding tot de kleinschalige omvang van Alblasserdam?

3. In diverse antwoorden wordt vooral ingegaan op de Dag van de Fiets en de toertocht, op lokale activiteiten zoals bakfiets voor 3 generaties, de scootmobielrace en dikkebandenrace. Allemaal leuke activiteiten welke naar verwachting lokaal goed zullen aanslaan. Over de proftour lezen we echter weinig. Kan de wethouder aangeven wat nu eigenlijk de prioriteit is? Is het bij de New Energy Tour met name om de proftour te doen of zijn de Dag van de Fiets en overige activiteiten daar omheen georganiseerd nodig om voldoende publiek en sponsors te krijgen voor het prof-evenement?

4. De kosten zijn gespecificeerd waarvoor dank. Bijdrage profkoers is €2500,- en lijkt daarmee nog mee te vallen. De finish kosten daarbij opgeteld levert echter al een bedrag op van €11.000,- Hoe ziet de wethouder deze gemeentelijke bijdrage aan een commercieel evenement t.o.v. de beleidsnota evenementen v.w.b. het faciliteren van evenementen?

Tenslotte: met de afsluitende zin in de beantwoording van onze vragen kunnen wij het van harte eens zijn met het college. Het stimuleren van fietsen onder onze inwoners sluit helemaal aan op ons beleid van gezondheidspreventie, verduurzaming (10% meer fiets) en ‘anti-fijnstof offensief’. Wat hierin echter niet genoemd wordt is de proftour, waar wel de grootste gemeentelijke bijdrage en waarschijnlijk ook de meeste aandacht naar toe gaat op de bewuste dag. Zonder dat element had het voor ons ook een prima Dag van de Fiets kunnen worden.