10 november 2015

Bijdrage begroting 2016

SGP BIJDRAGE BEGROTINGSDEBAT BEGROTING 2016

 

Voorzitter,

Voor ons ligt de begroting 2016 als verdere uitwerking van de perspectiefnota 2016. Het is een begroting die meerjarig structureel sluitend is en waarbij conform Samenlevingsagenda de woonlasten niet zijn verhoogd.

 

Vanuit de algemene beschouwingen kwam naar voren dat een raadsmeerderheid vond dat de bezuinigingen op de buitenruimte nu ten einde moesten zijn en dat geld ook gevonden kan worden in temporiseren van ambities. In de voorliggende begroting is het eerste in ieder geval gehonoreerd. Het temporiseren is onze fractie in deze begroting wat minder tegengekomen. Toch is er geld gevonden in de huidige taken om nieuw beleid te financierenen voor uitvoering van de samenlevingsagenda. Vooral dankzij een meevallende algemene uitkering en het vervallen van de concessieovereenkomst met Stedin.

 

Ik wil met u de vijf programma’s in de beleidsbegroting kort doorlopen en per programma enkele vragen stellen of opmerkingen maken.

 

Samenleven in Alblasserdam

Er gebeurt in dit programma ontegenzeggelijk veel werk. De drie decentralisaties geven veel werk aan gemeente en regio. Wij zijn te spreken over de kwaliteit van werken op deze schaal. De afweging tussen kwaliteit en kosten zal het komende jaar beter gemaakt kunnen en moeten worden om ook goede afstemming te krijgen tussen uitvoering van het werk en het blijven binnen de budgetten.

 

Wat ons opvalt is dat lokaal veel werk gebeurt op dit vlak. Wat we daarin missen in een samenhangende visie op het lokale samenlevingsbeleid. Nu wordt er verantwoord in burap, perspectiefnota en op speciaal daarvoor belegde avonden, maar een samenhangend document met visie en meetbare doelstellingen ontbreekt. Het lijkt onze fractie nu wel de tijd om zo’n document voorgelegd te krijgen. Met name ook omdat er veel lokale steunpunten komen, zoals DOK11, gemeentehuis, gebouw Lelsstraat, Maasplein, Alblashof, oude brandweerkazerne. In deze nota kan het lokale beleid met betrekking tot de decentralisaties duidelijker en in samenhang verwoord worden.

 

Voor wat betreft het project Brugcoach vindt onze fractie dat als het nodig is, het mogelijk moet zijn om de begeleidingsduur van een kind te verlengen. De wethouder heeft daar al een toezegging op gedaan.

 

Wat ons verder opviel is dat het woord JOP’s niet meer in de begroting voorkomt (we hebben ter controle zelfs de zoekfunctie gebruikt). Waar zijn die gebleven? Hoe gaat dit project nu verder?

 

De samenwerking met Bureau Halt wordt beëindigd. Nu doet Bureau Halt behalve preventief werk ook curatief werk: het bezighouden van jongeren die een straf hebben gehad. Gaan we dit werk als gemeente overpakken, en hoe dan?

Als laatste punt bij Samenleven in Alblasserdam willen we onze vinger leggen bij het verzorgen van het groen rondom het gemeentehuis. Dit gaat gebeuren door medewerkers van SMILE. Is dit geen verdringing van de arbeidsmarkt voor de lokale hoveniers?

Actief in Alblasserdam

De centrumvisie moet volgens onze fractie meer zijn dan een optelsom van wat anderen willen in het centrum van dit dorp. Het moet volgens ons een stevig kader zijn waarin de gemeente aan anderen duidelijk maakt welke ontwikkelingen we wel en welke we niet in ons centrum willen hebben. Ook de verbinding tussen de verschillende ontwikkelingen moet daarin duidelijk gemaakt worden. Onze fractie roept de wethouder bij deze gelegenheid opnieuw op spoedig met een overall visie te komen, mede omdat we ons zorgen maken over de samenhang van verschillende initiatieven en ontwikkelingen.

 

We zien inmiddels grootse plannen van het SWEK in Kinderdijk. De entree wordt sterk verbeterd en het concept ‘Molens’ wordt verder vercommercialiseerd. Onze fractie kijkt hier met enige argwaan tegenaan, met name als de zondagsrust daardoor in gevaar komt. 

Maar we zijn ook bang dat als de ontwikkelingen op Haven Zuid nog langer gaan duren, we achterhaald worden in de ambitie van het transferium die we daar hebben. Dat dit niet meer nodig blijkt te zijn door ontwikkelingen binnen andere gemeenten en dat we dus ook de Dijk niet meer gaan ontlasten door deze ontwikkeling. Kan de wethouder ons geruststellen?

 

(Be)leef in Alblasserdam

We zijn blij dat het college geld heeft kunnen vinden om het ontstane gat in de voorziening beheer openbare ruimte de komende jaren te repareren. Wat onze fractie betreft is dit echt het minimaal nodige voor het beheer van de buitenruimte. We laten ons graag in de komende BIO buitenruimte bijpraten over de huidig geldende kwaliteitseisen. Er zijn inmiddels plaatsen in ons dorp waar de weg verdacht groen wordt en de vraag is of dat de kwaliteit is die wij beogen.

 

Maatregelen voor verduurzaming en betere luchtkwaliteit vinden we heel belangrijk. Als het gaat om het meetsysteem voor de luchtkwaliteit, dan kunnen we ermee instemmen dat – als volgend jaar ook blijkt dat de meetgegevens overeen komen met de modelgegevens – de plaatsing niet meer verlengd wordt. Op dit moment zijn de te treffen maatregelen voor een betere lucht nog niet bekend en ook niet opgenomen in de begroting. Doen we er niet verstandig aan om hier al wel vast een bedrag voor aan te merken? En hoe kijkt de wethouder aan tegen een lokale subsidiepot voor stimulering van zonnepanelen?

 

We willen het college in het kader van duurzaamheid vragen om, zo snel zij daar mogelijkheden toe ziet, LED toe te passen in de straatverlichting. Daarmee wordt energie bespaard en de kosten van LED zijn lang zo hoog niet meer als enkele jaren geleden. Zou u eens uit kunnen rekenen of vervanging van alle straatverlichting, of bijvoorbeeld alle straatverlichting ouder dan 10 jaar, door LED niet uiteindelijk zou zorgen voor een lagere jaarlast van energie op de begroting?

 

Voor wat betreft de veiligheid hebben we nog een vraag over buurttoezicht. Wordt dit op dit moment al in buurten toegepast, hoe zijn de ervaringen er dan mee en hoe wil het college deze vorm van toezicht verder uitrollen over Alblasserdam?

 

Besturen in Alblasserdam

Besturen in Alblasserdam heeft te maken met de manier waarop wij onze bevolking willen te woord staan en willen helpen. Wij staan volledig achter de nieuwe bestuursstijl die de achterliggende jaren al wordt gevolgd, maar willen toch aangeven dat dit niet een ‘u vraagt, wij draaien’ principe is. Uiteindelijk blijft de gemeenteraad als democratisch gelegitimeerd gezag wel het orgaan waar de uiteindelijke beslissingen genomen moeten worden.

 

In het nieuwe jaar gaan we participeren in het DKCC. Dit zal naast een besparing hopelijk ook een verbetering van dienstverlening opleveren. Onze fractie vindt het belangrijk om de burgers hierin als klanten te zien. Daarbij zouden we het voorbeeld van Molenwaard willen volgen om meer digitalre dienstverlening te doen en bijvoorbeeld identiteitsdocumenten op te sturen naar het woonadres in plaats van deze op te laten halen.

 

Solide financieel beleid

Voor wat betreft de financiën vraagt onze fractie zich af hoe de vrijkomende middelen voor vernieuwing gebruikt gaan worden. We beginnen in 2016 met €100.000. Wij hebben geen idee of dit veel of weinig is, omdat we geen inschatting kunnen maken waarvoor dit gebruikt gaat worden. Kan het college hiervan voorbeelden geven?

 

Voor wat betreft de ruimte scheppende maatregelen vragen we ons af hoe hard deze zijn. De afgelopen buraps komen we regelmatig tegen dat bezuinigingen niet gehaald worden. Hoe staat het met deze maatregelen?

Binnen deze ruimte scheppende maatregelen komt in 2019 ook een post voor van €100.000 gemerkt als ‘Bestuurlijke en organisatorische vernieuwing’. Onze fractie is het er niet mee eens dat deze post op voorhand wordt toegevoegd aan de begroting. Het gaat hier om de discussie of gezien de regionale ontwikkelingen het bestuur en de organisatie niet aangepast moet worden. De discussie op zich vindt onze fractie logisch en te begrijpen. Maar dit valt over de huidige collegeperiode heen en  we willen niet dat geld dan op voorhand al een rol gaat spelen in deze discussie. Financiënmoet deze ontwikkeling volgen en niet initiëren als er geen financiële noodzaak toe is. Hoe denkt het college er over om deze post te schrappen? We nemen alleen maar kennis van de meerjarenbegroting en dus heeft amenderen niet zoveel zeggingskracht, maar zou het college in de Perspectiefnota 2017 deze post willen schrappen en daarvoor dekking vinden binnen bijvoorbeeld de posten Kunst en Cultuur, Sport en wellicht openbare verlichting als overgeschakeld wordt op LED?     

 

Binnen het domein belastingen willen we als laatste punt vragen of het college, mede omdat zij hondenbelasting heft, de afvalbakken voor hondenuitwerpselen kan voorzien van zakjes, zodat nu hondenbezitters ècht geen excuus meer hebben als ze de hondenpoep niet opruimen!

 

Tenslotte voorzitter,

Voor ons ligt de begroting 2016. Een nieuw begrotingsjaar ligt voor ons, waarvan we niet weten wat het ons persoonlijk of als gemeente brengen zal. Wel weet ik dat wij al het werk niet kunnen doen in eigen kracht. We mogen het doen door kracht die God ons geeft. Dat mag ook tot troost zijn. We hóeven het werk niet alleen te doen. Ik wens die Kracht ook toe aan het college en aan de gemeenteraad en wens een ieder in zijn of haar taak Gods Zegen toe bij de uitvoering van deze begroting. 

 

B.W. de Leeuw