14 november 2017

Bijdrage begroting 2018

BIJDRAGE SGP BEGROTINGSDEBAT BEGROTING 2018

Voorzitter,

Voor ons ligt al weer de laatste begroting van deze collegeperiode. Er is de afgelopen jaren veel werk verricht door college en raad. Veel plannen die vier jaar geleden werden geopperd zijn gerealiseerd of het besluit tot realisatie is gevallen. De opsomming van in 2018 nog te realiseren plannen die het college geeft in haar inleiding, spreekt in die zin voor zich: de begroting 2018 is absoluut geen ‘nakomertje’.

Het college en de ambtenaren hebben ook dit jaar weer hard gewerkt om de begroting structureel sluitend te krijgen. Dat is deze keer ook weer gelukt, zelfs opnieuw met het verlagen van de woonlasten met gemiddeld 1,3%. We willen hen hiervoor een compliment maken!

Maar we hebben wel een kanttekening: we zitten nu in een opgaande economie, waardoor we meer rijksmiddelen krijgen, waarvan maar de vraag is hoe lang die opleving duurt. Onze schuldenlast neemt toe door de grote investeringen waartoe in de afgelopen jaren besloten is. De netto schuldquote loopt op tot 119%, nog niet een alarmerend getal, maar we moeten wel beseffen dat de hogere schuldenlast een groter deel van de begroting niet beïnvloedbaar maakt.


Voorzitter, tijdens de algemene beschouwingen hebben we een aantal punten genoemd die we graag overgenomen wilden zien in de begroting. Het doet ons deugd dat het grootste deel daarvan daadwerkelijk is overgenomen.

Een van de belangrijkste punten die we noemden was het investeren in innovatieve projecten in de zorg, waardoor de nadruk meer op preventie komt te liggen. We zijn blij met het incidentele budget van in totaal € 210.000 dat is vrijgemaakt. We zien uit naar de praktische invulling en hopen dat dit op termijn geld in de dure specialistische zorg bespaart!

Hoewel het college tijdens de algemene beschouwingen sceptisch reageerde op de vraag of er nog incidentele ruimte was voor extra beleid voor de eerstkomende jaren in de nieuwe collegeperiode, zijn we nu blij om te zien dat er toch in totaal incidenteel € 460.000 is vrijgemaakt voor dit onderwerp. Dit geeft de nieuwe formatiepartners en de nieuwe raad wat meer speelruimte voor nieuw beleid.

We hebben het tijdens de algemene beschouwingen ook gehad over het goed begroten van de GR-en. Geld wat daar aan het eind van het jaar over is, heb je een jaar lang niet kunnen gebruiken in je eigen begroting en komt daarna op de grote hoop van de algemene reserve. Hierover is een motie ingediend in de Drechtraad. Heeft het college binnen het Drechtstedenbestuur nog invloed kunnen uitoefenen bij het opstellen van de definitieve begroting van Drechtsteden, die nog komen moet?

Ook het plaatsen van de Nederlandse vlag op het Raadhuisplein is toegezegd. Inmiddels is dit onderwerp ook landelijk onderwerp van bespreking geweest en heeft een motie van onder andere onze partij geleid tot het besluit om ook in de Tweede Kamer een vlag neer te zetten. Premier Rutte houdt tegenwoordig zelfs zijn persconferenties voor een decor met daarin de Nederlandse driekleur verwerkt. We zijn blij dat dit stukje vaderlandsliefde weer wat terug lijkt te komen. Wellicht een ideetje om dit onderwerp te agenderen in de werkgroep gemeentehuis die adviseert over de inrichting van de nieuwe raadszaal?


Maar, voorzitter, een echte politieke partij houdt altijd nog wat te wensen over. Zo ook wij bij de vaststelling van de begroting 2018.

Haven Zuid is qua plannen nog karig in de begroting opgenomen. De plannen die nu bepaald zijn, passen in de visie recreatie en toerisme. Ze passen zeker aan deze kant van de haven ook bij het dorps karakter van Alblasserdam, een speerpunt van onze partij en een belangrijke waarde van ons dorp. Maar we moeten nu verder de kant bij Oceanco ontwikkelen. Welke prioriteit heeft deze ontwikkeling bij het college? En – we zeggen het nog maar eens – we willen de verkeersstromen voor het molengebied NIET verhuizen van Haven-Zuid naar Mercon-Kloos. Het valt ons op hoe vaak het Molengebied genoemd wordt bij de ontwikkeling Mercon-Kloos. We zijn bang dat andere krachten hard hieraan trekken, al weten we niet precies welke…

We zijn blij dat de wethouder in de beantwoording van onze vraag over lessen over de Alblasserdamse cultuurhistorie heeft aangegeven dat die in december klaar zijn. Wij zouden het leuk vinden als begin volgend jaar ook zo’n les eens gegeven wordt aan de gemeenteraad. Hoe staat de wethouder tegenover dit idee?

We hebben de nieuwe ideeën rondom Route 22 heel kort en staccato langs zien komen in de begroting. We worden daar eerdaags nog over bijgepraat. Wat ons niet duidelijk is, is of er al wel budget voor is vrijgemaakt, of dat dit gefinancierd wordt vanuit het incidentele budget samenlevingsagenda.

Tijdens de algemene beschouwingen hebben we het punt derde (calamiteiten)ontsluiting aan de orde gehad. De burgemeester heeft toen toegezegd voor dit punt te lobbyen bij de hogere overheden en het waterschap. Recent is ook in Molenwaard een plan geopperd voor een extra ontsluiting, met zelfs een tracé erbij getekend. Kennelijk is er een breder draagvlak aanwezig dan alleen binnen Alblasserdam. Is het college bereid om samen met Molenwaard hierover te overleggen en samen op te trekken richting Provincie en Waterschap?

En dan nog een oud punt en we noemen dit minstens voor de derde keer: we missen nog steeds een samenhangende en overkoepelende lokale visie op integraal samenlevingsbeleid. Er wordt veel ontwikkeld en er zijn veel plannen. Maak die visie nu eens! Maak daar zeker werk van in nieuwe raadsperiode. Er is bijvoorbeeld wel een integrale visie over de bouwkundige ontwikkelingen rondom DOK 12, samen met de Parallelweg en Weverstraat, maar een inhoudelijke lokale integrale visie op alle ontwikkelingen op het gebied van jeugd en WMO ontbreekt nog. En we denken toch zeker te weten dat de wethouder die visie zelf wel heeft!

En dan op het punt van veiligheid: we zijn blij met de maatregelen die op dit gebied genomen gaan worden, zoals bijvoorbeeld verbinding van particuliere camera’s zodat meer toezicht mogelijk is en het verder ontwikkelen van Buurtpreventie. Maar we missen de Suswachters in de begroting. De ondernemers moeten daarin natuurlijk meebetalen, maar deze suswachters zijn wel van groot belang voor het voorkomen van onrust op de uitgaansavonden. We willen het college met klem oproepen om te zorgen voor de inzet van de suswachters. De vragen die we aan het college hierover hebben:
Kan het college dit toezeggen?
Is er geen voorwaarde te koppelen aan de (horeca-)vergunning dat ondernemers in bepaalde gebieden of straten hieraan meebetalen?

Als laatste punt van onze wensen willen we wijzen op het feit dat we ons met de Drechtsteden profileren als Maritieme Topregio. Ook dit woord komt in de begroting niet voor. We weten dat dit vooral in regioverband genoemd wordt, maar als het bijvoorbeeld gaat om de arbeidsmarkt voor maritieme techniek, kunnen we de toekomstige ontwikkeling op het Nedstaal-terrein dan niet zo beïnvloeden dat hier aandacht komt voor de vestiging van maritieme bedrijven of bijvoorbeeld een combinatie van bedrijfsleven en onderwijs?

Tenslotte voorzitter,
In de begroting geeft het college aan dat in 2018 meer aandacht besteed zal worden aan het vragen van hulp door ouderen o.a. in het ondersteunen van startende ondernemers en andere activiteiten waar hun ervaring op een juiste wijze tot zijn recht kan komen. In onze samenleving is al decennia een ontwikkeling aan de gang waarin het jong zijn verheerlijkt wordt. Daarmee komen ouderen naar onze mening te veel op het reservebankje te zitten. Toch hebben juist de ouderen veel kennis en ervaring opgedaan: levenswijsheid! Onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer heeft het ‘De wijsheid van de grijsheid’ genoemd. We zijn blij dat het college deze voluit Bijbelse notie oppakt. Wel horen we graag van de wethouder meer concreet wat zij zich hierbij voorstelt, hoe is de praktische invulling hiervan?

De laatste begroting van deze raadsperiode wordt vanavond vastgesteld. We voelen ons ook in het komende jaar afhankelijk van de zegen van de Heere, zoals we in onze algemene beschouwingen aangaven: wij doen het werk vaak op de tast, maar wij belijden dat de Heere alle dingen leidt, ook in het toekomende jaar. We wensen het College, de ambtenaren en de gemeenteraad bij het werk dat het komende jaar weer wacht Gods Zegen toe.

B.W. de Leeuw