12 februari 2020

Bijdrage Maarten-Jan van der Ende: Handhaving

Voorzitter,

Allereerst spreekt de SGP-fractie haar waardering en steun uit voor de werkzaamheden van Handhaving in Alblasserdam. Het zijn o.a. onze Handhavers die dagelijks werken aan een veilig en leefbaar Alblasserdam.

 Landelijk is te zien dat de politie een terugtrekkende beweging maakt op bepaalde veiligheids- en leefbaarheidsitems (voorbeeld parkeeroverlast en ‘hondenoverlast’) en zich meer richt op haar kerntaken.

 Alleen al om die reden is het positief dat de gemeente Alblasserdam in 2019 een start heeft gemaakt met de implementatie van professionele Handhavers. Handhavers zijn het ‘gezicht’ van de gemeente Alblasserdam en fungeren veelal als gastheer. Zij zijn in staat om preventief en repressief op te treden en daar waar nodig maatwerk te leveren.

Publieke steun van de burger is essentieel om te werken aan het imago van de Handhavers in Alblasserdam. Hierbij hoort: daadkrachtig optreden en bewust keuzes maken. Er staat immers niet voor niets ‘Handhaving’ op het uniform van de handhavers. Kijkend naar de evaluatie jaarwisseling 2019-2020 blijkt dat er op 28 december en 29 december 2019 voor diverse gedragingen waarschuwingen zijn uitgeschreven, in totaal 55 waarschuwingen verspreid over 2 dagen. Dit is opmerkelijk, aangezien veelal van de genoemde overtredingen geprioriteerd zijn en expliciet genoemd worden in het Handhavingsbeleid van de gemeente Alblasserdam. Voorzitter, vanwaar deze terughoudendheid? 

De SGP-fractie verwacht van Handhaving een organisatie die maatwerk levert en zich klantgericht opstelt naar inwoners van Alblasserdam, maar ook duidelijk begrenst met als doel Alblasserdam veilig en leefbaar te houden. Kijkend naar de objectieve resultaten, welke ons toegestuurd zijn naar aanleiding van een technische vraag van de SGP-fractie, lijkt het erop dat Handhaving vanaf de start tot en met januari 2020 zich vooral geconcentreerd heeft op parkeeroverlast. Opmerkelijk is de grote hoeveelheid bekeuringen, welke geschreven zijn voor parkeeroverlast in tegenstelling tot b.v. overlast door honden en afval, welke ook geprioriteerd zijn in het Handhavingsbeleid. 

Voorzitter, kan de portefeuillehouder ons uitleggen waarom bekeuringen ten aanzien van parkeren zo dominant geschreven zijn en andere gedragingen enigszins achterblijven?

In het handhavingsbeleid 2020-2023 wordt genoemd dat Handhaving in 2020 wil starten met de aanpak van ondermijning. Voorzitter, ondermijning is een containerbegrip en een onderwerp dat ook Alblasserdam niet voorbij gaat. Om die reden is het positief dat Handhaving hiermee aan de slag gaat en moedigen wij dit van harte aan. Graag vernemen wij van de portefeuillehouder wat we in 2020 lokaal verwachten aan te pakken (wat zijn de prioriteiten!) m.b.t. ondermijning en hieraan gekoppeld: hebben we hier mankracht en kennis voor binnen het team Handhaving om ook daadwerkelijk door te pakken? Dit geldt overigens ook voor het toezicht en handhaven op de Drank- en Horecawet.

Voorzitter, de SGP-fractie weet zich te vinden in het handhavingsbeleid 2020-2023, zoals nu voorgesteld. Het is een ambitieus beleid wat inspeelt op de actualiteiten in Alblasserdam. Wij vertrouwen erop dat de veiligheid en leefbaarheid met de uitvoering van dit beleid vergroot zal worden in het belang van de inwoners van Alblasserdam.