29 mei 2015

Bijdrage 'Ouderbijdrage'

Voorzitter,

Tijdens de commissie hebben we een goede discussie over de ouderbijdrage gevoerd. Als SGP fractie zien we het probleem van de ouderbijdrage zeker onder ogen. Het bedrag is hoog, per kind kan dit oplopen tot iets meer dan 1.500 euro per jaar. Afgaande op de informatie op Internet betaal je dit bedrag per kind. Als je dus drie kinderen hebt die gebruik maken van Jeugdhulp met verblijf kan het bedrag oplopen tot 4.500 euro per jaar. Dit is aanzienlijk.

 

Dikwijls wordt de vergelijking gemaakt met andere zorg aan jeugdigen waar wel sprake is van verblijf, maar waar geen ouderbijdrage wordt gevraagd, denk bijvoorbeeld aan een overnachting in het ziekenhuis. Enerzijds roept deze vergelijking inderdaad een gevoel van ongelijkheid op, anderzijds moeten we beseffen dat beide stelsels hun eigen financieringsstructuur kennen. Als raad gaan we dit probleem niet oplossen.

 

Tijdens de commissie gaven een aantal partijen aan de ouderbijdrage te willen opschorten. Wij zijn het hier niet mee eens.  De eerste reden is dat de wethouder terecht aangaf dat in het vorige stelsel al sprake was van een ouderbijdrage, nu is deze regeling ook van toepassing op de jeugd GGZ. Tijdens de commissie hebben we als SGP wel gevraagd wat de hoogte van de bijdrage heeft gedaan, graag zouden we hier antwoord op krijgen. Verder is de bijdrage wettelijk verplicht en willen we als SGP fractie niet burgerlijk ongehoorzaam zijn. Dit is een zekere vorm van willekeur, immers we weten dat de decentralisaties tevens een bezuiniging zijn en niet elke groep kan gecompenseerd worden. Een ander punt is dat we nog geen cijfers hebben ontvangen over de decentralisaties. Eigenlijk hebben we geen idee hoe we het budget technisch doen. Het opschorten en wellicht kwijtschelden van de ouderbijdrage kan achteraf een onverstandige beslissing zijn. Geld kan maar eenmaal uitgegeven worden. Dit kan verder het vangnet verkleinen wat we juist nodig hebben voor de allerkwetsbaarsten in de samenleving. Nogmaals, in de commissie hebben we het reeds aangegeven, denk aan de kwetsbare groep die gebruik maakt van bijvoorbeeld beschermd wonen.

 

Nog een laatste punt. Tijdens de commissie bleek dat nog geen stuiver was geïnd omdat het CAK de zaken niet op orde heeft. Als SGP fractie zijn we hiervan geschrokken. Een argument om de inning niet op te schorten is immers dat gezinnen weten waar ze aan toe zijn. Dit argument is nu een loos argument omdat deze duidelijkheid er gewoon niet is. Dit probleem wordt veroorzaakt door een derde partij waar het college weinig tot geen invloed op heeft. Kan de wethouder wel aangeven wat de gemeente heeft gedaan en eventueel gaat doen om de desbetreffende gezinnen vroegtijdig te informeren over de openstaande rekening. Kan zij verder aangeven hoe het openstaande bedrag geïnd gaat worden? Enige communicatie / uitleg lijkt ons op zijn plaats. Tot zover onze bijdrage.