30 september 2015

Bijdrage 'Parallelweg'

De SGP fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 22 september een lastig besluit moeten nemen inzake de invulling van een al enige tijd braakliggend terrein gelegen naast DOK11. De raad werd gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven omtrent de realisatie van 28 sociaal grondgebonden woningen. Tijdens de commissie geeft de fractie vooral haar bedenkingen geuit omtrent de ruimtelijke kwaliteit van het plan. Afwijkende bebouwingslijnen en ondiepe tuinen. In de dagen voor de raadsvergadering heeft er een gesprek met de stedenbouwkundige plaatsgevonden en heeft de raad aanvullende informatie ontvangen. Op basis hiervan heeft de SGP fractie een besluit genomen. Onderstaand treft u onze bijdrage aan.

Parallelweg

Voorzitter, dank u wel.

Er zijn zo van die onderwerpen die in beginsel een formaliteit lijken, maar na enige bestudering van de stukken, uitgroeien tot een waar hoofdpijn dossier. De Parallelweg is er zo een. Een onderwerp wat vooral na de commissie heeft geleid tot veel gespreksstof binnen onze fractie.

Voorzitter, college, raad, ik neem u graag mee hoe wij in de achterliggende weken zijn omgegaan met dit dossier en wat wij uiteindelijk vanavond zullen doen besluiten.

Wat ons opviel bij het doornemen van de stukken waren: grote massa's, afwijkende bebouwingslijnen en kleine tuinen. We vroegen ons daarbij af: is dit wat we noemen 'het versterken of verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit'? Hoe moeten we dit zien in relatie tot ruimtelijk en groen wonen wat ons dorp kenmerkt? Deze bedenkingen hebben wij geuit in de commissie van vorige week.

Onze fractie had gevraagd naar de stedenbouwkundige toelichting van het project welke de raad met nog andere documenten heeft ontvangen. Dat gelezen hebbende werd duidelijk dat stedenbouw ook negatief heeft geadviseerd t.a.v de 28 woningen. Het college heeft uiteindelijk een besluit genomen, vanuit maatschappelijk en financieel oogpunt, om verder te gaan met de planuitwerking van 28 woningen. We lezen later dat de opmerkingen van Stedenbouw zijn verwerkt en akkoord gaat: er zijn nog wel een paar aandachtspunten. Voor onze fractie was het niet duidelijk welke veranderingen er nu waren doorgevoerd om er voor te zorgen dat stedenbouw wel akkoord is gegaan?

Een gesprek met de Stedenbouwkundige en de projectleider volgde. Wat uit dat gesprek duidelijk naar voren kwam is dat stedenbouw nog steeds niet content is met het huidige plan. Maar dat haar toetsende en sturende rol op een andere manier is ingezet na het genomen collegebesluit. 28 woningen realiseren op een dergelijke locatie heeft in beginsel niet de voorkeur. Maar gelet op alle omstandigheden: tijdspad, vraag uit de markt, een kloppend financieel model etc. is in dit het maximale wat je eruit kan halen, aldus de stedenbouwkundige. Met die voor mij belangrijke informatie en gedachtengang ging ik naar huis. Het denken zet zich voort.......

Het zou de ruimtelijke kwaliteit ten goede komen als er een aantal woningen vervallen. Maar hoe ziet dan het financiële model eruit? Wat zijn dan de consequenties? De D66 fractie heeft hier ook op ingespeeld door een alternatief plan neer te leggen. Van de wethouder hebben we vanavond duidelijk te horen gekregen dat dergelijke alternatieven in het voortraject zijn besproken en de financiële haalbaarheid van het project maar ook mogelijk van andere projecten in het gedrang komt. Een lastig dilemma. Dat brengt ons weer bij de uitleg van de stedenbouwkundige. Het plan om te komen tot 28 sociaal grondgebonden woningen is in de achterliggende periode maximaal geoptimaliseerd! Meer is er niet uit te halen! De ruimtelijke kwaliteit kan niet verder omhoog!

Voorzitter, laten we zeggen, het is een mager zesje! Dat is geen onvoldoende, maar beduidend slechter als je een 7, 8 of hoger verwacht. Stuur je iemand met een 6- je naar huis, laten je zo iemand zakken? Nee, maar men gaat wel met zo iemand in gesprek waar de knelpunten zitten en hoe we in het vervolg een dergelijk cijfer kunnen voorkomen.

Voorzitter, dan t.a.v. het proces. Hier gaat toch iets mis. Waar bij andere plannen de raad middels BIO's bijgepraat of geïnformeerd wordt, hebben wij vorige week pas voor het eerst over het plan kunnen praten. Zeker wanneer het hier gaat om een bestemmingsplan wijziging en de raad aan het eind van het proces formeel in stelling wordt gebracht had de initiatiefnemer maar ook het college ons eerder moeten informeren. Voorzitter, wij begrijpen dat de initiatiefnemer het proces probeert te optimaliseren door 2 trajecten te laten combineren, maar neem ons daarin mee. Het voelt zeer ongemakkelijk om in dit stadium van het proces de verklaring niet af te geven. Voorzitter, op dit moment worden aan cruciale en beeldbepalende bouwplannen gewerkt. We noemen u HavenZuid, DOK11 fase 2, Bochaneterrein. Onze fractie wenst eerder geïnformeerd te worden, wij wensen eerder in positie te worden gebracht t.a.v. onze kaderstellende rol. Kan de wethouder ons toezeggen de gemeenteraad eerder betrekken bij lopende en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen van ons dorp?

Voorzitter, onze fractie staat positief tegenover de ontwikkeling om te komen tot sociaal grondgebonden woningen. Er is een duidelijke vraag en het aanbod is gering. Deze ontwikkeling speelt daar prima op in. Echter onze fractie blijft moeite hebben met de ruimtelijke kwaliteit van het plan. Wij geven hiervoor een 6-je. En dat voelt ongemakkelijk. Wij hadden graag een 7 of een 8 zien. Om een dergelijk resultaat in de toekomst wel te behalen en niet opnieuw voor dit soort dilemma's komen te staan vragen wij dan ook de wethouder om een plan voor te bereiden en vast te laten stellen door de gemeenteraad dat per categorie grondgebonden woningen de minimumnormen weergeeft t.a.v. de ruimtelijke inrichting. Daarin zou bijvoorbeeld benoemd kunnen worden de verhouding tussen bouwvak en inhoud van de woning versus de perceelgrootte. Kan de wethouder toezeggen ons te voorzien van een dergelijk plan?

Voorzitter, afsluitend. Het maatschappelijk belang is groot, de continuïteit van aanverwante projecten willen wij niet in gevaar brengen. De ruimtelijke kwaliteit die dit plan in zich heeft vinden wij laag maar net voldoende. Deze 3 zaken bij elkaar gewogen hebbende, zal onze fractie vanavond instemmen met het voorliggende voorstel.