27 januari 2015

Bijdrage plaatsing Jeugd Ontmoetings Plekken (JOP's)

Bijdrage commissie Samenleving 20-1-2015

Voorzitter, rondom de plaatsing van een 3-tal Jeugd Ontmoetings Plekken in ons dorp is achterliggende maanden enige commotie ontstaan onder de omwonenden, onder raadsleden en onder omwonende raadsleden.
Wat ging er zoal mis?
Het college heeft gekozen voor de snelle route. Dit dorp heeft overlast van hangjeugd (267 meldingen in 2013 ten opzichte van 151 in 2010). Er werd aangenomen door het college dat de JOP’s een passende bijdrage zouden leveren aan het verminderen van deze overlast. Vanuit de behoefte om de JOP’s snel te plaatsen en zo te voorzien in een langlopend dossier, tegemoetkomend aan wensen van inwoners, jeugd en politie, zijn afwegingen gemaakt om snelheid in een open proces te garanderen.

Met de kennis van nu had de informatievoorziening richting omwonenden eerder moeten worden gestart. Tevens is de raad niet geïnformeerd.

Kortom, het gelopen proces tot nu toe verdient geen schoonheidsprijs. Wel vinden wij het sterk dat het college in deze RIB en in gesprekken met omwonenden haar excuses aanbied voor het gelopen proces. Ook van omwonenden hebben wij begrepen dat zij de gesprekken en reactie van het collega gewaardeerd hebben.

Daarnaast zijn wij tevreden met het feit dat de wethouder kiest voor een integrale aanpak van overlast door jeugd. Tijdens de raadsronde van september 2014 heeft de SGP-fractie ook aandacht gevraagd voor de overlastgevende hangjongeren-problematiek, evenals de PvdA-fractie overigens bij monde van dhr. Verwoerd. Dat het college hierop actie wil ondernemen om de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren verdient dat onze steun. Wel dient dit zorgvuldig te gebeuren!

Het college heeft nu een aantal positieve toegezeggingen gedaan die ik om de tijd niet allemaal ga noemen.

 

1. Procedure van publicatie van de aanvraag en verlening van de vergunning wordt opnieuw gedaan voor alle drie de locaties - iedereen heeft ruimte om bezwaar maken.
2. Publicatie vindt plaats na gesprekken met omwonenden.
3. Proces wordt geëvalueerd door college (tempo versus gewenst resultaat en zorgvuldigheid(in dit geval informatievoorziening)
4. College informeert alle omwonenden hoe zij kunnen inspreken en bij het proces betrokken worden.
5. Per locatie komt er een werkgroep met alle stakeholders.
6. Aan eind van het project vind brede evaluatie plaats, ook met de gemeenteraad.
7. JOP’s kunnen worden verplaatst als ze niet het gewenste effect hebben mbt het voorkomen van overlast.

Als SGP-fractie willen we het volgende concluderen:
- de start van het proces was erg ongelukkig
- Het college heeft duidelijk van de fouten geleerd en het voorgestelde proces ziet er naar onze mening nu goed uit.
- Nadeel is de vertraging die er optreedt.
(afhankelijk van bijdragen andere fracties: - wij blijven er op wijzen dat we als raad niet bij alle dossiers op de stoel van het college moeten willen zitten. uiteraard dient het college de raad tijdig en frequent te informeren, maar moet zij wel het vertrouwen en volmacht hebben om soms zelfstandig besluiten te kunnen nemen, knopen door te hakken en ervoor te zorgen dat ons dorp bestuurbaar blijft. Niet in elk dossier kan maandenlang met allen belangengroeperingen worden overlegd om tenslotte nog niet tot een definitief en passend besluit te kunnen komen.)

Tenslotte willen wij de wethouder de vraag stellen: bent u er zeker van dat JOP's wel de meest effectieve instrumenten zijn om de overlast van hangjeugd aan te pakken? Welke instantie kan deze keuze bevestigen als zijnde de meest optimale aanpak?
Tweede vraag: hoe is de toezicht op de JOP's georganiseerd? Hierover hebben wij niet voldoende duidelijkheid kunnen krijgen vanuit de RIB.
 

 

Bijdrage gemeenteraad 27-01-2015

 

Voorzitter, we leven met elkaar in een heel gevarieerde samenleving: autochtonen en allochtonen, samenwonenden en individuen, ouderen en jongeren en ga zo maar door. Temidden van deze gevarieerdheid vormt het gezin naar onze mening een centrale basis. Zonder afbreuk te willen doen op het belang van andere onderdelen van de samenleving zien wij het gezin wel als een hoeksteen in de samenleving. Hoe belangrijk is een vertrouwde en veilige basis binnen het gezin voor puberende jongeren, een warm nest waar het goed toeven is? Een gezonde en stabiele gezinssituatie kan veel jongeren-problematiek voorkomen. Helaas weten ook wij maar al te goed dat de praktijk weerbarstig is, en deze ideale situatie lang niet altijd de realiteit is. Toch zouden wij het liefst zien dat ouders de eerste verantwoordelijkheid namen wanneer het gaat om jeugdproblematiek, ook wanneer het gaat om overlastgevende hangjongeren.

 

Omdat de praktijk leert dat er groepen hangjongeren zijn in Alblasserdam die voor overlast zorgen, wil de SGP-fractie de volgende punten inbrengen:

  • De discussie gaat duidelijk over ‘Overlastgevende hangjongeren’ en niet zozeer om hangjongeren in het algemeen, jongeren die wat hangen horen bij de gemeenschap, zolang die geen overlast veroorzaken is daar niets mis mee, al zien wij liever dat ze zich nuttig bezighouden.

  • Aanpak van overlastgevende hangjongeren is overduidelijk nodig, cijfers liegen er niet om, en omdat hierover al langere tijd wordt gesproken is nu doorpakken ook nodig. Zeker wanneer er voorzieningen worden getroffen voor deze jongeren kan overlast daarna ook steviger worden aangepakt.

  • Welke overlast wordt bedoeld? Wat zien wij als overlast?

    • Rommel, peuken, glas etc op de hangplekken, in speeltuintjes, waardoor doelgroep (kleine kinderen) niet meer komt

    • Herrie tot diep in de nacht, veel herrie van scooters, overmatig veel en zwaar vuurwerk rond jaarwisseling etc.

    • Vernielingen, waarbij veel straatmeubilair, verkeersborden, bushokjes en afvalbakken sneuvelen of met graffity besmeurd raken.

    • Er gaat dreiging van uit voor de omwonenden en hun kleine kinderen, waardoor ouderen deze hangjongeren liever niet aanspreken op hun gedrag, en kinderen niet op de daarvoor bedoelde plaatsen buiten durven spelen.

    • En tenslotte niet te vergeten de vermoedelijke handel in drugs.

  • Goed overleg met alle betrokken partijen is een eerste vereiste voor goede besluitvorming: met politie/wijkagent, jeugdwerkers en omwonenden.

  • Een vraag aan de wethouder: staat in het overleg met betrokken partijen alleen de manier van plaatsing nog ter discussie, of ook de vorm en uitvoering van de JOP's? Voor ons is belangrijk dat gekozen wordt voor de beste optie die het meeste effect zal sorteren.

  • De combinatie-aanpak vormt in dit dossier een sterk punt: als er JOP’s zijn dan is hangen met overlast buiten de JOP’s direct strafbaar, dit zou dan ook stevig mogen worden aangepakt. Wellicht kan de 'wethouder' deze rol hierbij heel letterlijk nemen en ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk goed gehandhaafd kan worden.

  • Tenslotte nog terugkomend op het gezin: wellicht kunnen ook ouders van de overlastgevende hangjongeren worden betrokken bij het te voeren overleg: ons kwam tijdens gesprekken met de hangjeugd ter ore dat zij thuis met hun vrienden niet welkom zijn, en daarom op straat bivakkeren. Een punt van zorg en aandacht.