17 februari 2015

Bijdrage raadsvoorstel 'Duurzaamheid schoolgebouwen'

Voorzitter, vanavond bespreken we een uiterst positief voorstel. Er is geld beschikbaar en dat willen we inzetten om onze scholen verder te verduurzamen in combinatie met educatie wat bekostigd wordt uit eigen middelen van de scholen. Uiterst positief en fijn dat we dit kunnen doen! Want voorzitter, er valt nog veel te winnen op het gebied van duurzaamheid als we letten op ons vastgoed en de bewustwording van mensen.

Zoals ook in de commissie aangegeven past het voorstel ook goed bij onze Bijbelse visie.  God heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties. Is het dan zo dat onze achterban geen educatie nodig heeft voorzitter? Zeker niet, binnen onze achterban valt er ook nog veel te winnen en een goede plek om dat te stimuleren is op school!

Voorzitter, als we spreken over duurzaamheid, dan hebben we het niet alleen over zonnepanelen. Wij vinden het jammer dat hier in de raadsinformatiebrief gelijk aan gerefereerd wordt. Duurzaamheid gaat veel verder. Duurzaamheid begint bij een goede thermische schil; het opwekken van duurzame energie; een ventilatiesysteem dat bijdraagt aan het welzijn / duurzaamheid van onze kinderen; goede en energiezuinige verlichting. Zo kunnen we nog even doorgaan voorzitter.

Waar de schoen wringt voorzitter is niet zozeer de Raadsinformatiebrief, maar de reactie van de wethouder tijdens de commissie, dat er al een verdeling zou zijn gemaakt op basis van m2. Volgens de wethouder is dit tevens een proces om los te laten en over te laten aan de schoolbesturen. Voorzitter, we zouden dit toch enigszins willen nuanceren.  Onze fractie wenst niet op de stoel te zitten van de schoolbesturen, laten we daarin duidelijk zijn, maar we missen hierin wel de faciliterende rol en een duidelijk kader aan de schoolbesturen. Faciliteren door bijvoorbeeld 1 adviseur te koppelen die betrokken is bij de totale uitwerking. Dit om te voorkomen dat het beschikbare geld opgaat aan allerlei adviesbureaus, maar ook om er voor te zorgen dat voorstellen beter te vergelijken zijn. En een duidelijk kader waarbinnen de OOGO haar voorstellen kan realiseren. Het resultaat zal vooral een integraal plan moeten zijn en dat bewerkstelligen we niet door op voorhand al een verdeling te maken op basis van m2.

Voorzitter, wij hebben dan ook bezwaren tegen een dergelijke verdeling. Een dergelijke verdeling wordt ook niet genoemd in de Raadsinformatiebrief en was voor ons ook nieuwe informatie wat het voorstel in een ander perspectief zet. Met de Beukelmanschool aan de Mesdaglaan hebben wij er straks, naast de Palet en Maasplein, weer een nieuwe school bij dievoldoet aan de laatste eisen. Verdere verduurzaming kan natuurlijk altijd, maar er zijn locaties die het harder nodig hebben. Waar isoleren van gevels, en daken gewenst is. Waar nodig gekeken moet worden naar de luchtkwaliteit. Voorzitter, dit zijn scholen waar niet op de eerste plaats aan zonnepanelen wordt gedacht. Dit zijn scholen waar een goede basis voor duurzaamheid gemist wordt!

Voorzitter, wij realiseren ons wel dat het bedrag veel te klein is om voor alle scholen de basis voorzieningen op orde te brengen, echter kan het wel een stimulans zijn om toch, wellicht met ondersteuning vanuit de eigen middelen, voor een verduurzamingspakket te kiezen.

Voorzitter, onze fractie adviseert de wethouder 1 adviserende partij aan te stellen en roept de wethouder op opnieuw in gesprek te gaan met de schoolbesturen; de verdeling op voorhand per m2 los te laten; te komen tot een integraal plan gebaseerd op inhoudelijke voorstellen welke binnen het OOGO getoetst worden aan milieu- en duurzaamheidsaspecten, kosten, opbrengsten, educatie. Een uitwerking, voorzitter, die tevens past binnen de nieuwe bestuursstijl!

 

2e termijn:

Voorzitter, wij willen de wethouder bedanken voor zijn beantwoording. Als fractie zijn wij zeer content met de toezegging van de wethouder dat de verdeling van de budgetten binnen het OOGO zal gebeuren op basis van ingediende voorstellen welke beoordeeld worden op kwaliteit, effectiviteit op duurzaamheid en inpasbaarheid in het onderwijs. 

Verder horen wij de wethouder zeggen dat het beschikbare geld echt besteed moet worden aan verduurzamingsmaatregelen en niet aan allerlei dure adviesbureaus.

Op basis van deze 2 toezeggingen, voorzitter, kunnen wij naar tevredenheid instemmen met het voorstel, en wensen alle partijen veel succes toe!