8 april 2021

Bijdrage SGP Gebedsoproep

Voorzitter,

Het college had het goed ingeschat dat de wens van het moskeebestuur, om te komen tot een openbare gebedsoproep, zou kunnen leiden tot maatschappelijke onrust. Vandaar dat bestuur werd opgedragen om eerst te werken aan maatschappelijk draagvlak.
Voorzitter, daar hoort naast bewustwording ook een goede communicatie strategie bij. Inmiddels kunnen we wel concluderen dat het bestuur daar niet in geslaagd is (kijkend naar de vele brieven en een petitie welke meer dan 1000x is ondertekend). Circa 15 mensen benaderen (welke buren dat geweest zijn is niet duidelijk, in ieder geval niet de bewoners van de tegenover liggende appartementen) die ook nog niet alle thuis waren en dán naar buiten brengen dat er voldoende draagvlak zou zijn, is wat ons betreft kenmerkend voor een bestuur dat niet in de gaten heeft welke impact een gebedsoproep heeft op haar omgeving, maar vooral haar eigen doelen nastreeft.
De SGP-fractie is de afgelopen weken door veel omwonenden benaderd die overrompeld werden door het nieuws, verbijsterd, dit kan toch niet waar zijn? E.e.a. staat ook in schril contrast met de actie van maart 2019 waar de moskee nog in gesprek ging met de nieuwe bewoners van Hof en Singel. In deze casus werd ons óók duidelijk dat inwoners niet weten hoe te handelen én inwoners ook twijfels hebben of het wel verstandig is om in het openbaar hun bezwaar kenbaar te maken.
Voorzitter, maatschappelijk draagvlak creëren doe je niet door bij een paar inwoners aan te bellen om vervolgens in de wijk een brief op de mat te droppen met de mededeling 'vanaf 9 april gaan wij een wekelijkse gebedsoproep doen'. Nee, dan confronteer je buren met een voldongen feit. Dan is van ‘samen doen’ ook geen sprake en is de verkeerde toon gezet. Vandaar dat onze fractie kort na het openbaar worden het bestuur heeft opgeroepen eerst het besluit op te schorten om vervolgens het gesprek aan te gaan. Nee wat doet het bestuur? Het besluit blijft gehandhaafd; andere de schuld geven van de ontstane onrust en tegen omwonenden vertellen: ‘blijf in gesprek’. Maar waarover?
Voorzitter, welke acties heeft het college ondernomen richting het moskeebestuur toen de gebedsoproep publiekelijk werd? Beschouwd het college het creëren van maatschappelijk draagvlak als een kader? Is daar het bestuur nogmaals op gewezen en is de huidige correspondentie en 2 bewonersavonden representatief voor het welslagen van maatschappelijk draagvlak.
In deze casus maakt óók het bestuur en onjuiste vergelijking met het luiden van kerkklokken. Dit getuigd allerminst van historisch landsbesef waarbij wij ook maar even in herinnering brengen dat in Alblasserdam o.a. de OGGN heeft afgezien van een kerkklok na maatschappelijke consultatie. Een openbare gebedsoproep is echt van andere aard. Vanaf het dak wordt publiekelijk uitgebazuind, in het Arabisch, dat Allah de grootste is, dat er geen andere god is dan Allah en dat iedereen zich moet haasten om te komen tot het gebed en tot het heil. Een oproep die haaks staat op wat christenen belijden en óók voor niet gelovigen tot ergernis kan zijn. Wil je als christen hetzelfde doen, dan moet je op zn minst de Apostolische Geloofsbelijdenis met geluidsversterkers vanaf een kerktoren laten horen. Voorzitter, vanuit die optiek vindt de SGP-fractie de openbare gebedsoproep een ongewenste ontwikkeling.
Een ontwikkeling die de verhoudingen in de buurt alleen maar verder onder druk zetten. Buurtbewoners klagen al geruime tijd over aanhoudende parkeeroverlast en geluidsoverlast. Is de gemeente voornemens om hierover ook het gesprek aan te gaan? En voorzitter is ons ook ter oren gekomen dat bij de bouw van de moskee belooft zou zijn om geen openbare gebedsoproepen te organiseren. Kan dit bevestigd worden?
Voorzitter, resumé. Op dit moment moeten we constateren dat er geen gehoor is gegeven aan de oproep van het college, er geen sprake is van het echte maatschappelijke gesprek om tot een juiste weging te komen, ondanks de oproep van de gemeenteraad blijft het bestuur bij haar besluit, bestuur ook geen garanties kan geven voor de toekomst over aantal momenten, de openbare oproep niet bijdraagt aan het vreedzaam en ordelijk leven van directe omwonenden, niet bijdraagt aan een breder maatschappelijk doel, vragen partijen in overweging te nemen om de APV zodanig aan te passen dat een publieke gebedsoproep via geluidsversterkers wordt verboden.
Ik dank u.

 

Met vriendelijke groet,
Jaco Brand