28 september 2015

Bijdrage 'Voortgangsrapportage Jeugdhulp'

De Raadsinformatiebrief biedt vooral inzicht in de plaatselijke stand van zaken. Als SGP fractie zijn we dankbaar dat er voor de zwakkeren in de samenleving veel initiatieven ondernomen worden om te zorgen dat ze weer op eigen kracht verder kunnen of de ondersteuning krijgen die nodig is. We willen een aantal zaken aanstippen:

Transitie versus transformatie:

Dit jaar zijn we bezig met zowel transitie als transformatie. Dit jaar moet de transitie zijn afgerond en komende jaren wordt de transformatie verder opgepakt. In de stukken zien we enerzijds dat de transformatie al volop bezig is, aan de andere kant wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat het lange termijn denken lastig is en de focus soms meer ligt op het blussen van brandjes. In het woord vooraf van de Voortgangsrapportage Stichting Jeugdteams komt dit ook terug. De schrijfster vraagt zich letterlijk af of “er echt toegekomen wordt aan de transformatie”.  Vraag aan de wethouder is of we ons hier zorgen over moeten maken?

Is het verder mogelijk om als Alblasserdam een nota te maken waarin duidelijk onze plannen voor 2025 omschreven staan. Inderdaad, we weten niet hoe de wereld er in 2025 uitziet, aan de andere kant kunnen we elk jaar onze visie bijstellen. Tevens biedt zo’n document de kans om zaken te labellen. Wat doen we nu aan preventie, wat doen we om de zorg goedkoper te maken, hoe zorgen we er in Alblasserdam voor dat de bureaucratie wordt verminderd, hoe ontschotten we de zorg. Bekende thema’s binnen de decentralisaties die we dan als raad en andere stakeholders duidelijk kunnen benoemen. We horen graag hoe de wethouder tegen zo’n levend document aankijkt.

Dok 11:

Mooi dat hier weer schot in zit. Volgens de raadsinformatiebrief wordt hier na de zomervakantie akkoord op gegeven. Hoe worden we als raad bij de dit belangrijke initiatief betrokken?

Jeugdteam:

Het Jeugdteam draait nu ¾ jaar en we mogen aannemen dat de leden hun plekje gevonden hebben in de Alblasserdamse samenleving. Vanuit deze samenleving bereikte ons wel een zorgelijk bericht. Bij een gezin was te lang zorg verleent vanuit het Jeugdteam terwijl het gezin meerdere malen duidelijk had aangegeven dat meer specialistische zorg nodig was. Het resultaat is dat er nu meer specialistische zorg nodig is en het gezin drie stappen achteruit is. Zou de wethouder hier naar kunnen kijken en onderzoeken of het jeugdteam voldoende in staat is om de zwaarte van de nodige zorg in te schatten?

Nog een andere vraag. In het verslag van het jeugdteam heeft men het over het driehoeksoverleg. De Service Organisatie levert hier maandelijks cijfers voor aan. Is deze info ook relevant voor de raad?

Tenslotte zien we in het genoemde rapport van de stichting jeugdzorg dat diensten als HRM, Financiën, kwaliteit en innovatie, Communicatie, ICT en facilitair bij Care & Able wordt afgenomen. Hier zijn we toch redelijk verbaast over. Ik meen me te herinneren dat we hadden gezegd dat de Service Organisatie (de grote broer van de Stichting Jeugdteams) en Dienst Gezondheid en Jeugd gescheiden zouden worden en blijven. Toch zou er wel samenwerking kunnen zijn tussen de diensten wat betreft de zaken die ik zojuist genoemd heb. Waarom is dit niet gebeurd en maakt de stichting geen gebruik van de ondersteunende diensten van Dienst Gezondheid en Jeugd?

Identiteitsgebonden zorg:

Het blijkt dat sommige aanbieders reeds door het Zorg In Natura budget van 2015 heen zijn. Wij werden op de hoogte gesteld dat ook Agathos in deze groep valt. Een alternatief lijkt de PGB oplossing te zijn. Deze is echter niet kostendekkend voor de aanbieder en dus zullen ouders financieel bij moeten springen. Om maar niet te beginnen over de extra administratielast welke de PGB met zich meebrengt. Onze vraag aan de wethouder is of er nog voldoende identiteitsgebonden Zorg in Natura is voor de komende maanden voor onze inwoners?

Een hieraan gerelateerd punt is het zogenaamde Bestuurlijk aanbesteden. Men wil dit concept toepassen bij de inkoop van de WMO diensten.  Bij deze aanbesteding wordt er met een klein aantal aanbieders gewerkt. Onze vraag is of bij dit concept identiteitsgebonden zorg wordt meegenomen? Een andere vraag, die ook wellicht op de bijeenkomst van 8 oktober beantwoord kan worden is welke invloed deze vorm van inkopen heeft op de PGB vergoedingen?

Brugcoach:

Een erg succesvol project binnen Alblasserdam is het zogenaamde Brugcoach project. Jongeren, ouders en coaches zijn erg tevreden over de aanpak, dit is een groot compliment waard! Wel begrepen we dat het traject na het 1ste jaar op het Voortgezet Onderwijs min of meer automatisch wordt afgesloten als de cijfers op een bepaald niveau zijn. Graag zouden we als fractie pleiten voor een meer afgewogen besluit wanneer het brugcoach project moet worden afgesloten. Hierbij kunnen we denken aan een beoordeling door de 4 partijen die betrokken zijn: leerling, ouders, coach en school. Zeker als alle 4 de partijen vinden dat zorg nodig blijft en andere alternatieven zoals passend onderwijs wellicht minder effectief zouden zijn, zou dit mogelijk moeten zijn. Argumenten zijn dat dit project een ideale vorm van preventie is. Verder kunnen we deze zorg inschalen als goedkope zorg. We horen graag wat de wethouder hiervan vindt.