31 januari 2018

Cameratoezicht in Alblasserdam: veiligheid of privacy voorop?

 

In de raadsronde van januari 2018 behandelde de gemeenteraad van Alblasserdam het onderwerp cameratoezicht. Dit zorgde tijdens de commissievergadering van 23 januari voor heel wat discussie: willen wij nu wel of geen cameratoezicht in ons dorp? Is dit nu het begin van ‘overal gevolgd worden’ en daarmee het einde van elke vorm van privacy in ons dorp? In deze bijdrage zet de SGP-fractie de feiten op een rij en licht haar standpunt toe.

Noodzaak van cameratoezicht

Al geruime tijd is en blijft het rumoerig in het dorp, specifiek in de weekeinden rondom het centrumgebied en de horeca-gelegenheden. Zeker voor de omwonenden, maar ook voor de burgemeester en politie is intussen de maat vol. Het is vooral de grote overlast van dronken jongeren die hier bestreden moet worden. Bewijslast aandragen en de juiste daders opsporen is hierbij niet eenvoudig. Cameratoezicht die dit centrumgebied bestrijkt moet hierin hulp gaan bieden. Enkele zaken zijn hierbij wel belangrijk scherp voor ogen te hebben:

  • Het is bekend dat de politie niet altijd voldoende mankracht beschikbaar heeft, maar deze camera-plaatsing is geen opvulling of vervanging van politie mankracht. De camera’s zijn uitsluitend een aanvullend hulpmiddel om de politie terzijde te staan.
  • Mochten er meerdere gelijktijdige meldingen binnenkomen bij de politie, kan met behulp van de camera’s ook een betere afweging worden gemaakt op welke locatie de prio het hoogst is.
  • De noodzaak om camera’s te plaatsen is nadrukkelijk aanwezig, gezien de vele opstootjes, vernielingen, overlastzaken bij bewoners en escalaties door dronkenschap die in het Alblasserdamse centrum plaatsvinden.
  • Het blijkt nu al dat inzet van particuliere camera’s voor bewijslast en het vinden van daders noodzakelijk, maar ook nuttig en doeltreffend is. Dit zal nog toenemen door plaatsing van een viertal gemeentelijke camera’s op publieke gebouwen: Dam, brandweerkazerne, gemeentehuis en brugwachtershuis. Het aansluiten van meer particuliere camera’s in dit netwerk zal de doeltreffendheid nog verder kunnen vergroten.

Actief toezicht op het centrumgebied

Vanuit de SGP-fractie hebben wij aandacht gevraagd voor de techniek achter de camera’s. Actieve camera’s waarop vanuit een centrale direct kan worden meegekeken zijn meer effectief en schrikken meer af dan passieve camera’s die achteraf teruggekeken kunnen worden. Het blijkt dat de camera’s die het college hier voor ogen heeft van het actieve type zijn: aangesloten op een centrale, waarbij in geval van meldingen of calamiteiten direct kan worden meegekeken. Het toezicht is in handen van de politie, die als handhaver ook gekwalificeerd is voor dit werk.

Gevoel van veiligheid

Wanneer we de cijfers van de veiligheidsmonitor bekijken voor Alblasserdam, waren deze de achterliggende jaren niet heel slecht. Er was zelfs een dalende lijn in het aantal incidenten waar te nemen. Klopt het dan wel wat we hier in het centrum ondernemen? Zeker wel: naast de terugloop van incidenten in het geheel is er juist een oplopend aantal incidenten in het centrumgebied waar te nemen. Daarnaast kunnen en mogen we veiligheid niet alleen beoordelen op cijfers, maar is juist ook het gevoel van veiligheid door onze inwoners van belang. Hier moet de komende jaren nog hard aan gewerkt worden. Juist dit is ook een reden om over te gaan op cameratoezicht:

-        het terugdringen van feitelijke aantasting van de veiligheid

-        het verkleinen van de veiligheidsrisico’s

-        het verminderen van de gevoelens van onveiligheid onder onze inwoners

Hoe zit het met privacy en vrijheid?

In de discussie tijdens de vergadering van de commissie bestuur stond privacy en vrijheid wel heel centraal. Doet onze privacy er nog wel toe, en waar blijft de vrijheid van het individu wanneer er steeds middels camera’s wordt meegekeken?

De SGP-fractie ziet ook het belang in van de privacy van onze inwoners, maar niet tegen elke prijs. In dit geval is duidelijk dat de veiligheid, met daarbij ook het gevoel van veiligheid, onder een grote groep van onze inwoners, uitstijgt boven het belang van de vrijheid van een enkele individu. Zoals de burgemeester het in zijn afweging tot deze keuze ook verwoorde: de vrijheid en de privacy is een groot goed, en dient bewaakt te worden totdat de veiligheid van een groter geheel in het geding komt. Dan moet er een afweging worden gemaakt, en gezien de ernst van de misstanden in ons centrumgebied weegt de veiligheid nu hiertegen op. Een terechte keuze dus dat hier nu cameratoezicht als effectief hulpmiddel wordt ingezet. De SGP-fractie hoopt van harte dat deze maatregel mag bijdragen aan een verhoogd gevoel van veiligheid, maar ook effectief zal zijn in het terugdringen van de overlast in het centrumgebied.

Bodycams

Naast cameratoezicht zal ook de inzet van bodycams door de politie worden toegepast in Alblasserdam. Dit houdt in dat jongeren die zich, wel of niet onder invloed van drugs of alcohol, misdragen in het openbaar door de politie met de bodycam worden gefilmd. De politie zal deze jongeren hier later mee confronteren, zodat zij hun eigen gedrag kunnen terugzien. Meestal geeft dit een positief effect: er ontstaat een gesprek, jongeren zijn vaak verbaasd en zien zich liever niet geassocieerd met dit gedrag. Met toestemming van de jongeren worden deze beelden ook aan hun ouders getoond. Proeven door de politie met deze methode worden als heel positief en doeltreffend ervaren. Wij geven de politie in Alblasserdam ook graag de kans dit middel toe te passen.

Suswachters

Zoals in de beantwoording vragen over inzet bodycams is te lezen kent Alblasserdam een bruisend uitgaanscentrum met de nodige uitgaansgelegenheden. Deze worden bezocht door publiek uit Alblasserdam maar ook uit omliggende plaatsen. Regelmatig brengt dit overlast met zich mee, waarbij politieoptreden nodig is. Openbare dronkenschap, vernielingen, overlast bij de omwonenden en vechtpartijen zijn daarbij regelmatig aan de orde. De SGP-fractie is van mening dat horeca-ondernemers hun verantwoordelijkheid moeten nemen in het bestrijden en voorkomen van overlast door hun bezoekers. De proef met suswachters die ooit in 2008 is gestart was erg succesvol. Helaas is de inzet van suswachters niet meer van kracht vanwege onvoldoende draagvlak onder de horeca-ondernemers. Dit betreurt de SGP: graag zouden wij de suswachters weer terugzien in ons centrumgebied. Laat de horeca-ondernemers hierin gezamenlijk hun verantwoordelijkheid weer nemen.