10 mei 2014

Raadsleden en Wethouder(s) geïnstalleerd, nu aan de slag

27-03-2014:

Op 27 maart is de nieuwe gemeenteraad van Alblasserdam officieel geïnstalleerd. Van de SGP-fractie zijn als raadslid beëdigd: Peter Verheij, Jan-Willem de Leeuw, Jaco Brand en Albert Brasser. Een plechtig moment voor de gehele raad en de vele aanwezigen in de raadszaal. Burgemeester Blase las vooraf de tekst voor:

"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

Hierop konden de raadsleden als volgt antwoorden:

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Of, in het geval men de belofte deed:

Dat verklaar en beloof ik!

 

Alle raadsleden van de SGP, CDA en CU legden de eed af, alle raadsleden van de PvdA, VVD, D66 en LBA deden de belofte.

 

foto: Peter Stam, www.alblasserdamsnieuws.nl

foto: Peter Stam, www.alblasserdamsnieuws.nl

foto: Peter Stam, www.alblasserdamsnieuws.nl

Tijdens deze vergadering werd Peter Verheij verkozen tot formateur van het nieuw te vormen college. Via videoblogs houd hij alle inwoners op de hoogte van de ontwikkelingen en het proces van de formatie.

foto: Peter Stam, www.alblasserdamsnieuws.nl

07-05-2014:

Tijdens een ingelaste raadsvergadering op 7 mei is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Nadat hierop gereageerd is door alle partijen, kon de eindconclusie worden getrokken dat dit akkoord op breed draagvlak kon rekenen bij het merendeel van de partijen.

Vervolgens was de stemming over de wethouderskandidaten. In drie afzonderlijke stemrondes werd op papier een stem uitgebracht door alle raadsleden. Alle stemden op de voorgestelde kandidaten, t.w. Arjan Kraijo, Peter Verheij en Dorien Zandvliet. Daarna ging burgemeester Blase over tot de beëdiging van de wethouderskandidaten.

foto: Cees van der Wal, www.ceesvdwal.nl

Na de beëdiging van de wethouders konden zij plaatsnemen in het ‘wethoudersbankje’.

foto: Cees van der Wal, www.ceesvdwal.nl

Daarna vond de beëdiging plaats van Corné van Werkhoven als nieuw raadslid voor de SGP, vanwege de benoemding van Peter Verheij tot wethouder. Nadat de gehele raad akkoord ging met de benoemings- en geloofsbrieven, nam burgemeester Blase opnieuw de eed af.

foto: Cees van der Wal, www.ceesvdwal.nl

foto: Cees van der Wal, www.ceesvdwal.nl

Hiermee zijn nu het college en de raad compleet en geïnstalleerd, en kan begonnen worden aan de raadsperiode 2014 – 2018. De eerste stap die nu wordt genomen is het opstellen van een collegeprogramma. Dit zal worden uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders, in samenwerking met de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie. Het streven is voor de zomervakantie het nieuwe collegeprogramma aan de gemeenteraad te presenteren.