12 oktober 2018

Regenboog als teken van Gods trouw aan de schepping

Op 11 oktober werd landelijk aandacht besteed aan de zogenaamde ‘Coming-out-Day’. De PvdA in Alblasserdam nam het initiatief om bloemen te leggen bij het plakkaat van Artikel 1 van de grondwet bij ons gemeentehuis. De SGP-fractie of leden van haar achterban waren hierbij niet aanwezig. Waarom niet?

Zijn wij tegen mensen die vallen onder de definitie van LHBTI? Dat is niet het geval. Om iemands geaardheid of om welke eigenschap van iemand dan ook zullen we nooit een persoon afwijzen. Niet alleen vanwege Artikel 1 van onze grondwet, maar vooral niet omdat God elk mens uniek geschapen heeft. God heeft ons twee hoofdgeboden gegeven: God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wij voelen mee en willen naast mensen staan die worstelen met hun gevoelens.

Wij geloven op grond van de Bijbel als het Woord van God, dat er een scheppingsorde is waarmee God het leven op aarde in goede banen leidt. God schiep als eerste mensen Adam en Eva, een man en een vrouw elk in hun eigen geaardheid en rol, en bracht hen samen in een huwelijk. God wilde daarmee de gemeenschap orde en regel meegeven. Binnen de geborgenheid van dit samenlevingsverband mogen kinderen worden geboren en opgevoed.

Andere verbintenissen tussen personen heeft God niet ingesteld en erkennen wij daarom ook niet als Bijbels en vergelijkbaar met een huwelijk tussen man en vrouw. Deze verbintenissen zijn door mensen ingesteld en wettig gemaakt, maar behoren naar onze overtuiging niet tot de scheppingsorde. De praktijk van LHBTI-samenlevingsvormen keuren wij om deze reden af. Evenals Artikel 1 van onze grondwet ruimte vraagt voor elk geslacht, vraagt zij ook ruimte voor elke godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid. Daarom voelen wij ons ook vrij om deze overtuiging te uiten en daarmee afstand te nemen van de promotie van de coming-out-day in welke vorm dan ook.

Voor ons is de regenboog een symbool van Gods trouw. Trouw aan de belofte dat de aarde nooit meer door een algehele watervloed zal worden overstroomd om de aarde te verderven. Trouw aan Zijn verbond met de schepping zoals Hij dat gaf aan Noach en wat we beschreven vinden in Genesis 9. Hij heeft beloofd aan dit verbond te gedenken als die boog gezien wordt. Wij betreuren het dat juist dit symbool van Gods trouw voor een heel ander doel wordt gebruikt. Een doel dat ver af staat van de Bijbelse betekenis.