26 februari 2015

Schriftelijke vragen uitstoot kwik Nedstaal

 

Schriftelijke vragen 

 

(inwinnen van informatie)

 

Artikel 35 Reglement van Orde

 

 1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde worden per omgaande aan de indiener teruggestuurd.
 2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college of de burgemeester worden gebracht.
 3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.
 4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan de leden van de raad toegezonden.
 5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.

Vergadering:          -

Onderwerp:            Raadsmemo dwangsom Nedstaal inzake overschrijding uitstoot kwik d.d. 19-02-2015.             

Datum indiening:     25 februari 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

 • Op welk moment is de gemeente op de hoogte gebracht van de emissie overschrijding?
 • Door welke instantie is de gemeente geïnformeerd?
 • Welke acties heeft de gemeente zelf ondernomen na deze melding? Is er bijvoorbeeld contact geweest met Nedstaal?
 • Is de oorzaak van de emissie overschrijding inmiddels bekend?
 • Heeft er inmiddels een 4e meting plaatsgevonden? Zo ja, zijn deze resultaten bekend?
 • De vergunde concentratie-eis voor kwikemissie is gemiddeld 3 microgram per Nm3. Hoe verhoudt zich dit tot de gezondheidskunde norm?
 • Wat heeft het college doen besluiten de raad niet eerder te informeren?

 

Gevraagd wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.

 

Toelichting:

Geen

Ondertekening en naam: 

Namens de SGP-fractie gemeente Alblasserdam

J.C. (Jaco) Brand

H. (Harrold) van Vliet