30 november 2015

SWEK

Voorzitter,

tijdens de commissie grondgebied hebben we met elkaar uitvoering stil gestaan bij de gecombineerde plannen van de gemeente Molenwaard, Alblasserdam en het SWEK.  Het is onze fractie, met name door de toelichting van de wethouder en dhr. Van der Vlist, duidelijk geworden dat de site te maken heeft gehad en te maken krijgt met een grotendeels autonome groei. Naast aantrekkende economieën ontpoppen verschillende steden zich tot een toeristisch trekpleister. Dat wordt ook gemerkt in Kinderdijk. De voorgestelde maatregelen zijn nu noodzakelijk, maar zeker voor toekomst. De intentie is om zoveel mogelijk bezoekers over water te vervoeren. Dat is een goede zaak, en de enige manier om ons kwetsbare dijklichaam te beschermen en de leefbaarheid en het dorpse karakter van Kinderdijk te behouden. 

Binnen de voorstellen zijn, begrijpelijk, bandbreedtes van bezoekersaantallen geformuleerd. We roepen het SWEK wel op om de grotere bandbreedtes niet als ambitie te zien. Wat onze fractie betreft is het goed om de autonome groei te faciliteren, maar niet de facilitering onderdeel te doen zijn van gewenste grotere bezoekersaantallen. Wat onze fractie betreft is een ambitie van 800.000 bezoekers niet aan de orde. Wij zullen blijven hameren op het behoud van het landelijke karakter en zullen blijven inzetten op soberheid en doelmatigheid. Als mensen de molens en de natuur willen zien en de uitleg daarvan willen horen, zijn ze van harte welkom in dit gebied, het is niet voor niets Wereld Erfgoed. Als ze komen voor een toeristische attractie, kunnen ze wat onze fractie betreft beter naar de Zaanse Schans gaan.

T.a.v. de financiën heeft onze wethouder goed werk geleverd. De positie van Alblasserdam in de site is robuust t.o.v. voorgaande jaren. Onze bijdrage is ook geborgd in het nog te bouwen bezoekerscentrum. De beide controllers van de gemeente Alblasserdam en Molenwaard noemen de financiële opstelling conservatief. Dat lijkt onze fractie een uitstekend uitgangspunt.

Voorzitter, onze fractie kan instemmen met de investering van 4 ton in de infrastructuur om de huidige en toekomstige bezoekersstromen te managen. Het technische deel van dit voorstel heeft dus onze steun. Er is echter een deel waar we als fractie nog behoorlijk tegenaan hikken.

De laatste jaren heeft het SWEK stelselmatig met kleine en grotere stappen de zondagsopenstelling van het gebied verruimd. Zo is de bezoekersmolen op zondag open, laat de SWEK op zondag schepen aanmeren en hebben de molenaars toestemming gekregen om op zondag te draaien. Dit feit kunnen alle mooie woorden en emoties van dhr. Van der Vlist niet verdoezelen. Onze fractie heeft in de hele toelichting van het SWEK geen enkele intentie gezien om deze zondagsopenstelling te beperken of zelfs maar gelijk te houden. En dat doet onze fractie pijn. De dag die God ons als mensen gegeven heeft om te rusten van ons werk, om aan Hem te denken en bezig te zijn niet alleen met het hier en nu, maar ook met het hier en straks.

Mijn oud-fractiegenoot Boersma heeft een hele mooie uitleg gegeven over hoe onze fractie over het punt zondagsrust denkt, uitgewerkt in 3 punten, bij de behandeling van een voorstel over Sporthal Molenzicht in februari 2014:

  1. Het is een Liefdegebod van Heere God, 1 dag mag gereserveerd worden voor dienst aan God
  2. Wij zien geen onderscheid tussen hier en nu en hier en straks. De zondag in het hier en nu is een voorbode van de eeuwige rust straks. Het leven voor en na de dood staan in verbinding met elkaar.
  3. Wij zien geen sterk onderscheid tussen alle dagen in de week en de zondag in die zin dat er alle dagen van de week een gerichtheid moet zijn op God en zijn Koninkrijk. Rust is altijd verbonden met gerichtheid op de Heere God.

Vervolgens werpt dhr. Boersma zelf tegen: laat iedereen zelf bepalen hoe zondag wordt ingevuld. Het antwoord van hem op die vraag is: Het zal u verbazen, maar dat is Bijbels: de apostel Petrus zegt dat Christenen zich niet moeten bemoeien met de medemens Het is dan ook geen bemoeizucht, maar betrokkenheid op de medemens. We bidden om de innerlijke overtuiging daarvan ook bij anderen. Gezin, familie en kerk zijn kringen die ons dierbaar zijn als onderdeel van de Alblasserdamse gemeenschap en we voelen ons daarbij betrokken. Als iemand anders binnen die gemeenschap de zondagsrust schendt, voelen wij dat als ook van onszelf. Wij voelen daar ons betrokken op als onze eigen zonden. [Einde citaat].

Deze dag van rust is  goed voor alle mensen. Het weekt even los van de beslommeringen van alle dag. Dit wordt overigens breder gedeeld in samenleving. Een 24-uurs economie 7 dagen per week is uiteindelijk  niet goed voor onze samenleving. Een businesscase gebaseerd op 7 dagen per week kan volgens ons nooit een goede businesscase zijn! Hoe zit dat met de voorliggende businesscase? Is die wel voor het sluitend zijn op 7 dagen gebaseerd?

God heeft ons in Zijn Wijsheid een dag van rust gegeven om bij te komen en niet alleen aan dit heden te denken, maar ook aan het toekomende.

Voorzitter, onze fractie is daarom blij dat in de toelichting wordt verwoord dat het college in navolging van – en we verwachten ook in overleg met - het college in Molenwaard dit punt wil bespreken met de SWEK. Wij hechten hier zeer sterk aan!

Inzet hiervan zou minimaal moeten zijn dat het SWEK ook op dit punt beleid maakt en vaststelt. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat het SWEK juist omdát er geen beleid was, de regels rondom de zondagsopenstelling heeft verruimd. Door vastgesteld beleid dat niet verder gaat dan de status-quo die er nu is, kan dit niet meer zo maar worden gedaan. Dit is een zeer aangelegen punt voor ons als fractie!

Door het nu ontbreken van dit beleid is onze fractie zich ervan bewust dat door in te stemmen met de nieuwe plannen indirect gewerkt wordt aan een verdere verstoring van de zondagsrust. En dat kan onze fractie zich niet verantwoorden tegenover God. 

Daarom, voorzitter, wil onze fractie het voorstel zo interpreteren dat als dit voorstel wordt aangenomen, het college ook van ons mandaat heeft voor het gesprek met de SWEK. Het college heeft er nu eigenhandig voor gekozen het gesprek aan te gaan met het SWEK. Nogmaals, loffelijk streven! Maar laat zij daar vooral duidelijk maken dat zij spreekt namens het hele gemeentebestuur van Alblasserdam.

Tenslotte nog een ander punt. Dit voorstel heeft – later – niet alleen effect op het terrein van het SWEK in Kinderdijk. Wij zullen als Alblasserdam ook dingen moeten gaan doen, bijvoorbeeld een steiger bouwen in de Alblas of een parkeerterrein openen op Haven-Zuid. Onze fractie maakt er geen geheim van dat onze inzet bij al die punten is, dat de zondagsrust in Alblasserdam gehandhaafd blijft. We hebben binnen het coalitieakkoord een status-quo afgesproken. Voor onze gemeente zijn deze nieuwe ontwikkelingen dingen die boven de status-quo uitgaan.

Wij willen dus de ontwikkelingen met betrekking tot de zondagsrust in Kinderdijk niet van  invloed doen zijn op Alblasserdam. Het effect van het beleid van het SWEK in Kinderdijk mag in Alblasserdam niet zorgen voor verruiming van zondagsopenstellingen.