29 mei 2014

Uitvoeringsprogramma 2014 OZHZ

Uitvoeringsprogramma 2014 OZHZ

bijdrage Jaco Brand
 

De gemeente Alblasserdam heeft haar taken op het gebied van milieu, bouw- en woningtoezicht gemandateerd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Tijdens de commissie van 8 april hebben we het uitvoeringsprogramma 2014 besproken en later in de raadsvergadering van 22 april unaniem vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma beschrijft heel precies welke werkzaamheden door de dienst het komende jaar zullen worden uitgevoerd en welke bedragen hiervoor zijn opgenomen. Het uitvoeringsprogramma bevat kaders die wij als raad het college meegeven. Bij het verschijnen van het jaarverslag 2014 zullen wij als raad moeten kijken of de geplande werkzaamheden (uitvoeringsprogramma) ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd (jaarverslag). Kaderstellend en controlerend, dat is de taak van de gemeenteraad.

Daar het functioneren van de Omgevingsdienst de laatste tijd nog wel eens ter discussie staat heeft de SGP fractie in de commissie van 20 mei gepleit voor een halfjaarlijkse evaluatie. Het functioneren van de dienst staat nauw in relatie tot de kaders die wij als raad meegeven. Wanneer de raad vindt dat aan bepaalde dossiers meer aandacht moet worden gegeven is daar juist het moment voor bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma. Achteraf kritiek leveren is te gemakkelijk en ook slecht te onderbouwen.