22 september 2018

Vuurwerk en Alcohol in Alblasserdam

Zoals u weet heeft SGP Alblasserdam in 2017 aandacht gevraagd voor het terugdringen van vuurwerk. Een enquête op Alblasserdamsnieuws.nl leerde ons dat dit breed leeft onder onze inwoners: 71% is vóór vuurwerkvrije zones.

Tijdens de algemene beschouwingen afgelopen juli is hier opnieuw aandacht voor gevraagd. De burgemeester als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid heeft toegezegd de mogelijkheden te gaan onderzoeken. Er zijn drie opties:

  1. Een geheel vuurwerkvrij dorp

  2. Vuurwerkvrije zones

  3. Geen aanpassing en houden zoals het nu is

Maatschappelijk is steeds meer discussie ontstaan over het afsteken van vuurwerk rondom de jaarwisseling. Hierin spelen ook de thema’s duurzaamheid, milieu en luchtkwaliteit een rol. Zeker de luchtkwaliteit is een belangrijk thema binnen ons dorp.

Het college is om deze reden dan ook terughoudend als het om vuurwerk gaat. Het huidige beleid is ontmoedigend. Niet altijd heeft de gemeente invloed: veel aanvragen verlopen via de provincie, waarbij de gemeente slechts wordt geïnformeerd. Aanvragers van vuurwerkshows die subsidie van de gemeente ontvangen, wordt sterk afgeraden een vuurwerkshow te organiseren. Zo is inmiddels ook bij het jaarlijks georganiseerd Havenfestival de vuurwerkshow aan het slot van dit evenement geheel van de baan. Als alternatief wordt nu een schoon alternatief op het water georganiseerd. De SGP-fractie is blij met deze ontwikkeling.

Alcohol

Tijdens het laatstgehouden Havenfestival is ook strenger gecontroleerd op alcoholgebruik onder minderjarigen. Het blijkt dat juist onder tieners extreem veel alcohol genuttigd wordt op dergelijke evenementen. Dit baart ons, maar gelukkig ook het college, al langere tijd grote zorgen. Jongeren drinken zich daadwerkelijk ‘in coma’. Er is nu door de toezichthouders gecontroleerd op het meenemen van alcohol naar het feestterrein, gecombineerd met het controleren van de leeftijd van de bezoekers via hun ID-kaart. Jongeren die al dronken bij het feestterrein aankwamen, zijn direct apart genomen en konden door hun ouders worden opgehaald. Op deze manier zijn ergere problemen voorkomen en zijn zowel jongeren als hun ouders bewust gemaakt van hun gedrag en de risico’s.

Graag zou de SGP-fractie deze controles gecontinueerd zien, zowel bij evenementen als ook in de weekeinden bij de horeca. Het schadelijk effect van alcohol onder jongeren is groot, en de bijkomende agressie levert voor omgeving en hulpdiensten veel problemen op. Uiteraard ligt er wat betreft de omgang met drank een eerste verantwoordelijkheid bij de ouders, maar extra handhaving bij de uitgaansgelegenheden blijkt dringend noodzakelijk!