3 oktober 2020

Waarom de SGP tegen de regenboogvlag stemde

 

Tijdens de raadsvergadering van 29 september 2020 werd door de fractie van D66 een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over het hijsen van de regenboogvlag in Alblasserdam. 

 

Reeds in eerdere jaren is met name door PvdA en D66 aandacht besteed aan de zgn. Coming out Day’, zoals op 11 oktober 2018. Daarop is destijds door de SGP op gereageerd met een verklaring waarom wij hier grote moeite mee hebben: 

https://alblasserdam.sgp.nl/actueel/regenboog-als-teken-van-gods-trouw-aan-de-schepping/9653

 

Door de PvdA is vervolgens tijdens de raadsvergadering van 19 februari 2019 een motie ingediend om te komen tot gemeentelijk LHBTI-beleid. De SGP heeft deze motie gesteund: ook wij vinden dat de LHBTI-gemeenschap niet mag worden gediscrimineerd en zich veilig moet kunnen voelen in Alblasserdam. Heel duidelijk is bij de behandeling van die motie al door de SGP aangegeven dat er voor ons een duidelijke en Bijbelse grens bestaat: wij willen in dit beleid niet doorslaan in de promotie van LHBTI, openbare uitingen in de vorm van vlag of parade gaan de SGP echt te ver. Het doel was vooral om de verbinding op te zoeken, het open gesprek aan te gaan, te luisteren naar elkaars standpunten en niet de polarisatie op te zoeken. Lees hier het verslag van deze vergadering: https://alblasserdam.sgp.nl/actueel/waarom-steunde-sgp-de-motie-lhbti-beleid/10357

 

Helaas is door D66 de keuze gemaakt om nu toch over te gaan op de vertoning van een symbool, de regenboogvlag, om de LHBTI gemeenschap in tegemoet te komen. “Onze fractie is ernstig teleurgesteld dat de D66-fractie deze motie in stemming aan ons voorlegt. Dat voelt bijzonder ongemakkelijk wat het vervolg proces ook niet ten goede komt. En dan druk ik me voorzichtig uit.” Aldus fractievoorzitter Jaco Brand. 

 

Tijdens de bijdrage is opnieuw het standpunt van de SGP benadrukt op het gebied van LHBTI en de regenboogvlag. 

 

“Laat voorop staan dat wij als fractie artikel 1 van de grondwet onderstrepen en elke vorm van discriminatie verafschuwen. Daar moet ook tegen worden opgetreden als daar sprake van is.

De regenboogvlag (motie) gaat echter verder dan ‘je mag er zijn’. De regenboogvlag staat ook voor een levensvisie waar de praxis als normaal moet worden gezien. Deze levensvisie staat haaks op de Bijbelse- en klassieke visie als het gaat om huwelijk en gezin. Daarbij moeten partijen ook niet vergeten dat de regenboog voor ons het symbool is van Gods trouw. Trouw aan de belofte dat de aarde nooit meer door een algehele watervloed zal vergaan. Wat niets te maken heeft met onze diverse samenleving, dat wordt er nu van gemaakt en uitgedragen. Wij betreuren het dat juist dit symbool voor een ander doel gebruikt wordt. Een doel dat ver af staat van de Bijbelse betekenis. Dat doet pijn.“ 

 

De SGP-fractie ziet deze stap om de regenboogvlag ook in Alblasserdam te gaan hijsen als een vooruitlopen op de dialoog. Hier is geen overleg meer met de betrokkenen wat in ons dorp wenselijk is en wat niet, maar meer een nastreven in de vorm van ‘dit moet er doorheen’ en ‘we kunnen in Alblasserdam toch niet achterblijven’. Dit zal de dialoog niet helpen maar juist blokkeren. Belangrijke stakeholders zullen zich gekwetst voelen en hierdoor afhaken. Polarisatie is hierbij het effect, precies wat we middels de werkgroep LHBTI en het rondetafelgesprek wilden voorkomen.

 

Zeer teleurgesteld is de SGP dat ondanks onze nadrukkelijke oproep deze motie niet in stemming te brengen, de dialoog open te houden en polarisatie te voorkomen, de motie uiteindelijk toch in stemming is gebracht en in meerderheid is aangenomen. Als enigen stemden de fracties van de SGP en ChristenUnie tegen de motie. 

 

De SGP ziet zich hierdoor genoodzaakt om zich terug te trekken uit de werkgroep LHBTI, en heeft dit dan ook na deze vergadering aan de raad medegedeeld.