21 februari 2019

Waarom steunde SGP de motie LHBTI-beleid?

Al enige tijd werd door de PvdA gewerkt aan het onder de aandacht brengen van de LHBTI-gemeenschap. Hiervoor overhandigde PvdA-raadslid Wim van Krimpen al eens een regenboogvlag aan burgemeester Paans en stond men stil bij het Artikel 1 plaquette bij het gemeentehuis op de Coming Out Day. SGP Alblasserdam reageerde toen met de volgende  toelichting op haar afwezigheid: https://alblasserdam.sgp.nl/actueel/regenboog-als-teken-van-gods-trouw-aan-de-schepping/9653

 

Doelstelling van de PvdA-fractie was destijds om van Alblasserdam ook een Regenboogstad te maken. Bij de uitwerking is collega Van Krimpen zorgvuldig te werk gegaan, en heeft hij alle politieke partijen in de raad benaderd voor overleg. Streven was een breed gedragen motie voor LHBTI-beleid. Om dit te bereiken is de motie op diverse punten bijgesteld, waarna deze er als volgt uit zag: 

 

Binnen de SGP-fractie is uitvoerig overleg gevoerd over het wel of niet steunen van deze motie. LHBTI-beleid ligt voor de SGP gevoelig vanwege het Bijbelse uitgangspunt van de scheppingsorde waarin God de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft en bij elkaar bracht in een huwelijksverbintenis. De lijn van de kerk van alle eeuwen is geweest: seksuele omgang is een gave van God aan een man en een vrouw binnen de band van het huwelijk. Tegelijk mag geen mens worden afgewezen om wie hij of zij is. Geweld (fysiek, verbaal of psychisch) tegen een medemens mag nooit worden getolereerd, gezien het 6e en 9e gebod van Gods wet. Duidelijk is geworden, mede door de inbreng vanuit de LHBTI-gemeenschap, dat deze gemeenschap bovengemiddeld met geweld wordt geconfronteerd. Beleid voor waarborging van de veiligheid voor deze gemeenschap kan de SGP dan ook volmondig ondersteunen. We willen echter niet doorslaan met dit beleid in ‘promotie’ van LHBTI. Openbare uitingen in de vorm van vlag of parade gaan de SGP echt te ver. In de bijdrage aan dit debat is geprobeerd helder te krijgen wat door de opstellers bedoeld is met LHBTI-beleid en hoe ver dit zou moeten gaan. Duidelijk is ook naar voren gebracht dat de SGP en de verschillende geledingen uit haar achterban zeker zullen deelnemen aan de nog te organiseren  rondetafelgesprekken.

 

Fractievoorzitter Jaco Brand verwoordde het in zijn bijdrage als volgt:

 

Voorzitter, vooraf wil ik de initiatiefnemers van de motie bedanken voor de wijze waarop deze motie uiteindelijk is ingediend. Dan heb ik het over timing, maar ook over de onderlinge ruimte die is geboden om tussentijds te zoeken naar consensus, zodanig dat partijen zich comfortabel voelen en zich zo mogelijk kunnen scharen achter de motie. Want het gaat wel ergens om; een gewichtig, maar vooral gevoelig onderwerp waar nu eenmaal verschillend over wordt gedacht. Die discussie, dat gesprek gaan we niet uit de weg.

 

Dan naar de motie, de inhoud, voorzitter. De motie verdient onze steun op het punt veiligheid en als het gaat om het terugdringen van geweld. Vorige maand heeft mijn collega daar al iets over gezegd. Het feit dat er in de lhbti-doelgroep bovengemiddeld meer psychische problemen voordoen als gevolg van geweld (fysiek, verbaal of psychisch) is voor onze fractie niet alleen onacceptabel, maar ook niet in lijn met Gods Woord. Het gesprek met elkaar aangaan over deze thematiek, ervaringen delen, wat doen we al wel, waar komen we in tekort, is al winst.

 

Laten we ook niet vergeten dat deze gemeenschap een doelgroep vormt voor preventief jeugd- en WMO-beleid. Binnen het sociaal domein wordt vaak gesproken over preventie. Wanneer geweld kan worden voorkomen -door het gesprek aan te gaan, door afspraken in de praktijk te brengen- komt dat het welzijn van deze jongeren en ouderen ten goede.

 

Een rondetafelgesprek, zoals in eerdere versies van de motie expliciet was opgenomen, biedt naast het delen van ervaringen, ook de gelegenheid om te verwoorden hoe partijen over dit onderwerp denken. Want ik hoef u niet te vertellen dat de kerken en scholen die wij mogen rekenen tot onze achterban (en dat is een grote groep) principieel anders denken en invulling geven aan dit onderwerp. Waar naast een luisterend oor, ondersteuning en advies, ook gewezen wordt op Gods Woord en wat de kerk van alle eeuwen beleden heeft. Dat God man en vrouw geschapen heeft, bij elkaar heeft gebracht in een huwelijk en dat alleen binnen die verbintenis ruimte is voor seksualiteit. Dat is een opvatting, voorzitter, die anno 2019 op weinig steun kan rekenen, een opvatting die veel weerstand oproept, maar wel een opvatting die niet nieuw is.

 

De hapering zit voor onze fractie op het punt ‘beleid’. Wat verstaan we daaronder en wat verwachten we daarvan? Dat komt voor onze fractie heel nauw. Wat onze fractie betreft moet beleid invulling geven aan:

  • Het uitdragen dat ieder mens uniek is geschapen, en dat wij als mens niemand mogen afkeuren op grond van zijn of haar seksuele geaardheid;
  • Het terugdringen van geweld bijvoorbeeld door in te zetten op preventie.

In de tweede termijn is dank uitgesproken voor de woorden van burgemeester Paans en diens oproep om vooral een actieve rol van de raad. Ook is vertrouwen uitgesproken in de bijdragen van alle fracties die aangaven uit te zijn op verbinding, het gesprek en begrip voor elkaars standpunten, en niet de polarisatie te willen zoeken in dit debat. Belangrijkste drijfveer voor LHBTI-beleid is de veiligheid van deze gemeenschap. Het rondetafelgesprek met alle betrokken groepen uit de Alblasserdamse samenleving zien we juist ook als mogelijkheid voor onze achterban om uitleg te geven hoe we in deze discussie staan, wat er al wordt gedaan voor deze gemeenschap en te reflecteren op wat beter kan. Daarom is ook door de SGP-fractie ingestemd met deze motie.